تاریخ امروز:
..
  
  
  
  
شمارش= 275
01.07.2022محمد نعیم بارزجدیدپاریس فرانسهhttp://85.215.229.37/FotoGallary/CountryIcons/France.png
01.07.2022محمد داؤد مومندجدیدمتحده ایالاتhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.png
30.06.2022دوکتور غروالویانا
30.06.2022سلطان جان کلیوالکاناډاhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.png
30.06.2022احسان الله مایارویرجینیاhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.png
25.06.2022محمد داؤد مومندمتحده ایالاتhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.png
25.06.2022ف، هیرمندفرانسهhttp://85.215.229.37/FotoGallary/CountryIcons/France.png
24.06.2022پوهاند محمد بشیر دودیالکابلhttp://85.215.229.37/FotoGallary/CountryIcons/Germany.png
24.06.2022عبدالباری جهانیامریکا ویرجینیاhttp://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.png
24.06.2022الله محمدآلمانhttp://85.215.229.37/FotoGallary/CountryIcons/DE.png
1 - 10بعدی

 بحث روز: طالبان نشست ملا‌ها را برای چه برگزار کردند؟



 

  حبیب هوتکی: رویدادهای سیاسی در افغانستان



 

 محمد عارف عباسی: در لابلای واقعیت های افغانستان



 




  
  
  
  
  
سلطان جان کلیوا ل
سلطان جان کلیوا ل
دردمن غږ
01.07.2022
آرشیف نویسنده
 
سائر نويسندگان
شریف منصور
مختصری درباره فرقه اسماعیلیه (قسمت اول)
01.07.2022
آرشیف نویسنده
 
سلطان جان کلیوا ل
سلطان جان کلیوا ل
ایا د ملایانو غونډه د ټولنیزو اصولو سره اړخ لګوې؟
30.06.2022
آرشیف نویسنده
 
محمد نعیم بارز
محمد نعیم بارز
پاسخ به کمونیسم نوین
29.06.2022
آرشیف نویسنده
 
ملالی موسی نظام
ملالی موسی نظام
آب که از سر گذشت، چه یک نیزه و چه صد نیزه
29.06.2022
آرشیف نویسنده
 
سلطان جان کلیوا ل
سلطان جان کلیوا ل
په پاکستان باندی د ډبرو د سکرو(ذغال سنګ) پلورل ماته د ملی ګټو په ضد عمل ښکاری
29.06.2022
آرشیف نویسنده
 
میر عبدالرحیم عزیز
میر عبدالرحیم عزیز
تغییر جهت کلمبیا به چپ
29.06.2022
آرشیف نویسنده
 
سائر نويسندگان
شریف منصور
جنگ نهروان
29.06.2022
آرشیف نویسنده
 
سلطان جان کلیوا ل
سلطان جان کلیوا ل
ژوندون
28.06.2022
آرشیف نویسنده
 
عارف عباسی
عارف عباسی
قضاوت را ز ابراز نطر تفاوت است
27.06.2022
آرشیف نویسنده
 
عبدالباری جهانی
عبدالباری جهانی
د علامه اقبال څلوریځي: دوهمه برخه
27.06.2022
آرشیف نویسنده
 
محمد داؤد مومند
محمد داؤد مومند
د یوه مسعود پرسته چترالی سره، زما تاریخی مناطقه (دریمه برخه )
27.06.2022
آرشیف نویسنده
 
سائر نويسندگان
شریف منصور
زندگینامه حکیم ناصر خسرو بلخی (بخش چهارم)
27.06.2022
آرشیف نویسنده
 
سائر نويسندگان
سعید قاسمی
توضیح عتیق رحیمی
25.06.2022
آرشیف نویسنده
 
سائر نويسندگان
شریف منصور
زندگینامه حکیم ناصر خسرو بلخی (بخش سوم)
25.06.2022
آرشیف نویسنده
 
آریانا افغانستان آنلاین
آریانا افغانستان آنلاین
پیام تسلیت نسبت وفات مرحومه حفیظه مایار
24.06.2022
آرشیف نویسنده
 
احسان الله مایار
احسان الله مایار
من حامل اندوهم و این هم پیامم
24.06.2022
آرشیف نویسنده
 
میر عبدالرحیم عزیز
میر عبدالرحیم عزیز
وقتی جنوب از پیروی از غرب در اوکراین خودداری می کند
24.06.2022
آرشیف نویسنده
 
عارف عباسی
عارف عباسی
فاجعه ای بزرگ طبیعی
23.06.2022
آرشیف نویسنده
 
عبدالباری جهانی
عبدالباری جهانی
د پکتیکا زلزلې
23.06.2022
آرشیف نویسنده
 
سائر نويسندگان
شریف منصور
زندگینامه حکیم ناصر خسرو بلخی (بخش دوم)
23.06.2022
آرشیف نویسنده
 
محمد داؤد مومند
محمد داؤد مومند
چند نکته جالب، در مضمون داکتر صاحب سید عبدالله کاظم
22.06.2022
آرشیف نویسنده
 
انجمن فارو
انجمن فارو
تجلیل از روزجهانی پناهنده درشرایط بحران سیستم پناهندگی درکشور های میزبان
22.06.2022
آرشیف نویسنده
 
محمد اکبر یوسفی
محمد اکبر یوسفی
سخن چند با سخنگویان طالب و دلتنگان
22.06.2022
آرشیف نویسنده
 
عبدالباری جهانی
عبدالباری جهانی
د علامه اقبال څلوریځي: لومړۍ برخه
22.06.2022
آرشیف نویسنده
 
میرعنایت الله سادات
میرعنایت الله سادات
مقصد آنها چیست ؟
22.06.2022
آرشیف نویسنده
 
سائر نويسندگان
شریف منصور
زندگینامه حکیم ناصر خسرو بلخی (قسمت اول)
22.06.2022
آرشیف نویسنده
 
عبدالباری جهانی
عبدالباری جهانی
هندوان او سیکهان په افغانستان کي
20.06.2022
آرشیف نویسنده
 
عارف عباسی
عارف عباسی
آیا واقعاً توافق نامۀ دوحه یگانه عامل سقوط جمهوریت بود؟
19.06.2022
آرشیف نویسنده
 
میر عبدالرحیم عزیز
میر عبدالرحیم عزیز
خیانت به میهن انتها ندارد
17.06.2022
آرشیف نویسنده
 
1 - 30بعدی



 عنایت شریف: برنامۀ رویداد 414



 


 


  
  
  
  
  
  
  
01.07.2022سلطان جان کلیوا لدردمن غږآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
01.07.2022شریف منصورمختصری درباره فرقه اسماعیلیه (قسمت اول)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
200
16
30.06.2022سلطان جان کلیوا لایا د ملایانو غونډه د ټولنیزو اصولو سره اړخ لګوې؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
29.06.2022محمد نعیم بارزپاسخ به کمونیسم نوین آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
29.06.2022ملالی موسی نظامآب که از سر گذشت، چه یک نیزه و چه صد نیزهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
29.06.2022سلطان جان کلیوا لپه پاکستان باندی د ډبرو د سکرو(ذغال سنګ) پلورل ماته د ملی ګټو په ضد عمل ښکاریآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
29.06.2022میر عبدالرحیم عزیزتغییر جهت کلمبیا به چپآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
29.06.2022شریف منصورجنگ نهروانآرشیف نویسندهمطالب تأریخی
200
12
28.06.2022سلطان جان کلیوا لژوندونآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
27.06.2022عارف عباسیقضاوت را ز ابراز نطر تفاوت استآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
28
34
27.06.2022عبدالباری جهانید علامه اقبال څلوریځي: دوهمه برخهآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
27.06.2022محمد داؤد مومندد یوه مسعود پرسته چترالی سره، زما تاریخی مناطقه (دریمه برخه )آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
27.06.2022شریف منصورزندگینامه حکیم ناصر خسرو بلخی (بخش چهارم)آرشیف نویسندهشعرای افغانستان
200
14
25.06.2022سعید قاسمیتوضیح عتیق رحیمیآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
200
34
25.06.2022شریف منصورزندگینامه حکیم ناصر خسرو بلخی (بخش سوم)آرشیف نویسندهشعرای افغانستان
200
14
24.06.2022آریانا افغانستان آنلاینپیام تسلیت نسبت وفات مرحومه حفیظه مایارآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
1
27
24.06.2022احسان الله مایار من حامل اندوهم و این هم پیاممآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
47
27
24.06.2022میر عبدالرحیم عزیزوقتی جنوب از پیروی از غرب در اوکراین خودداری می کندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
23.06.2022عارف عباسیفاجعه ای بزرگ طبیعیآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
28
34
23.06.2022عبدالباری جهانید پکتیکا زلزلېآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
23.06.2022شریف منصورزندگینامه حکیم ناصر خسرو بلخی (بخش دوم)آرشیف نویسندهشعرای افغانستان
200
14
22.06.2022محمد داؤد مومندچند نکته جالب، در مضمون داکتر صاحب سید عبدالله کاظمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
22.06.2022انجمن فاروتجلیل از روزجهانی پناهنده درشرایط بحران سیستم پناهندگی درکشور های میزبان آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
39
34
22.06.2022محمد اکبر یوسفیسخن چند با سخنگویان طالب و دلتنگانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
22.06.2022عبدالباری جهانید علامه اقبال څلوریځي: لومړۍ برخهآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
22.06.2022میرعنایت الله ساداتمقصد آنها چیست ؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
55
3
22.06.2022شریف منصورزندگینامه حکیم ناصر خسرو بلخی (قسمت اول)آرشیف نویسندهشعر و ادب
200
17
20.06.2022عبدالباری جهانیهندوان او سیکهان په افغانستان کيآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
74
16
19.06.2022عارف عباسیآیا واقعاً توافق نامۀ دوحه یگانه عامل سقوط جمهوریت بود؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
17.06.2022میر عبدالرحیم عزیزخیانت به میهن انتها نداردآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
17.06.2022احسان الله مایار داستان زندگی یک خانوادۀ افغان (قسمت سوم) آرشیف نویسندهطنز و داستان
47
13
16.06.2022سید هاشم سدیدحکایتی "کلام الملوک، ملوک الکلام..."آرشیف نویسندهطنز و داستان
66
13
15.06.2022احسان الله مایار تعلیم یافته گان و افغان نماءهای مفلسآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
47
34
15.06.2022خلیل الله معروفییار می هندو، زِه مسلمان یُمآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
38
34
15.06.2022جلیل غنی هرویگذرگاه صعب العبور صلحآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
36
3
14.06.2022ملالی موسی نظاماندر استغاثۀ کمک از رئیس جمهور فرانسهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
14.06.2022شریف منصورجنگ مهماندوستآرشیف نویسندهمطالب تأریخی
200
12
13.06.2022سید هاشم سدیدحکومت همه شمول: آره، یا نه؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
66
3
13.06.2022خلیل الله معروفیایرانیان قدیم دلیر و راستگو بودندآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
13.06.2022محمد اکبر یوسفید ملي یووالې او افغاني ناسیونالیزم مخکښ امپراتور آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
12.06.2022سلطان جان کلیوا لکار ښه دیآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
12.06.2022محمد داؤد مومندپاسخ و توضیحی به سؤال هم وطن محمد یونسآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
54
34
11.06.2022محمد داؤد مومندیادی از بابای مبارزان ملی، داکتر صاحب هاشمیانآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
54
34
11.06.2022شریف منصورسرگذشت ذوالفقار خان درانی (قسمت سوم)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
200
16
11.06.2022احسان الله مایار داستان زندگی یک خانوادۀ افغان (قسمت دوم)آرشیف نویسندهطنز و داستان
47
13
11.06.2022انجمن حقوقدانان افغان در اروپادادخواهی برای دفاع از حقوق اساسی و آزادی مردم مظلوم ما و حق گذار افغانستان به صلح واقعی ‌پایدارآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
35
34
10.06.2022شریف منصورسرگذشت ذوالفقار خان درانی (قسمت دوم)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
200
16
10.06.2022محمد داؤد مومندد یوه چترالی مسعود پرسته سره، زما تاریخی مناطقه (دوهمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
08.06.2022میر عبدالرحیم عزیزفروپاشی افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
07.06.2022شریف منصورسرگذشت ذوالفقار خان درانی (قسمت اول)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
200
16
1 - 50بعدی