تاریخ امروز:


  حبیب هوتکی: رویدادهای سیاسی در افغانستان 


  
  
  
06.12.2022فرزاد فرامهرعشق چیزیست که دیوانه کند ملا را
04.12.2022 صدیق علیمافغانستان
03.12.2022سلطان جان کلیوا لافــراط – تفــریط
28.11.2022زمری کاسیكشور بد ستاره
24.11.2022سلطان جان کلیوا لجنګ زرګری شیرو وشکر...
20.11.2022محمد شعیب مجددیشاعران آزاد در قفس از رابعه بلخی تا نادیا انجمن
20.11.2022زینب کبیروصف حالِ زن
05.11.2022زینب کبیرفرهنگ
01.11.2022لطیف ناظمیتـو مـیـروی
24.10.2022سلطان جان کلیوا لبی له مينې
24.10.2022زینب کبیرعشــق در قاموس من یعنی: به دلها آتشست
17.10.2022زمری کاسیدمرحوم مولوی صيب محمد یونس خالص بابا رحمه الله شعر
14.10.2022زینب کبیرجهانی بیخودی بر دوش و من ادراک می جویم
12.10.2022مهدی سهیلیدخترم با تو سخن می گویم
08.10.2022سلطان جان کلیوا لهــایــدروجـن
1 - 15بعدی
اعمالبرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
  
  
  
  
  
سائر نويسندگان
فرزاد فرامهر
عشق چیزیست که دیوانه کند ملا را
06.12.2022
آرشیف نویسنده
 
اختر محمد یوسفی
اختر محمد یوسفی
دو حمله به اهداف غیرمعمول در کابل
06.12.2022
آرشیف نویسنده
 
محمد داؤد مومند
محمد داؤد مومند
دفاع از پرنسیپ و یک محاسبۀ عادلانه
04.12.2022
آرشیف نویسنده
 
محمد ظاهر عزیز
محمد ظاهر عزیز
یادی از بزرگواری شهید پوهاند داکتر سید بهاءالدین مجروح
04.12.2022
آرشیف نویسنده
 
سائر نويسندگان
 صدیق علیم
افغانستان
04.12.2022
آرشیف نویسنده
 
محمد اکبر یوسفی
محمد اکبر یوسفی
سخن چند با سرور دانش
04.12.2022
آرشیف نویسنده
 
سائر نويسندگان
محمد آصف فقیری
شفافیت انتخابات پایداری جمهوریت- بایسته آن در نظام آینده انتخاباتی افغانستان
03.12.2022
آرشیف نویسنده
 
سلطان جان کلیوا ل
سلطان جان کلیوا ل
افــراط – تفــریط
03.12.2022
آرشیف نویسنده
 
اختر محمد یوسفی
اختر محمد یوسفی
انکار از نام افغان جرم و خیانت است
03.12.2022
آرشیف نویسنده
 
سائر نويسندگان
بی بی سی
درباره افغان خوانده شدن شهروندان افغانستان باید دوباره بحث شود
01.12.2022
آرشیف نویسنده
 
محمد اکبر یوسفی
محمد اکبر یوسفی
افغان ها اتفاق نموده اند که اتفاق نکنند
01.12.2022
آرشیف نویسنده
 
ملالی موسی نظام
ملالی موسی نظام
یادداشتی برای محترم قیس کبیر مدیر مسئول افغان
01.12.2022
آرشیف نویسنده
 
سائر نويسندگان
امین کاوه
روز نخست نشست امنیتی هرات
01.12.2022
آرشیف نویسنده
 
اختر محمد یوسفی
اختر محمد یوسفی
خائنین ملی دیگر از افغانستان ویران چه میخواهند
01.12.2022
آرشیف نویسنده
 
محمد اکبر یوسفی
محمد اکبر یوسفی
کلمۀ تهیج برانگیز روسی، تنفر برانگیخت
29.11.2022
آرشیف نویسنده
 
احسان الله مایار
احسان الله مایار
کارزار رویداد تاریخی با افسانه (قسمت ششم)
28.11.2022
آرشیف نویسنده
 
سائر نويسندگان
زمری کاسی
كشور بد ستاره
28.11.2022
آرشیف نویسنده
 
اختر محمد یوسفی
اختر محمد یوسفی
راسیزم قران و شمشیر هردو را بدست دارد
28.11.2022
آرشیف نویسنده
 
سلطان جان کلیوا ل
سلطان جان کلیوا ل
د استاد وروستۍ وینا شاګردانو ته
27.11.2022
آرشیف نویسنده
 
داؤد ملکیار
داؤد ملکیار
مکثی بر افترای عبدالله کاظم و اهانت به این نویسنده
25.11.2022
آرشیف نویسنده
 
محمد ظاهر عزیز
محمد ظاهر عزیز
وزرای صادق و پاک نفس افغانستان (قسمت اول)
25.11.2022
آرشیف نویسنده
 
سائر نويسندگان
بصیر دهزاد
توضیحی بر خشونت و خشونت خانواده گی
25.11.2022
آرشیف نویسنده
 
محمد اکبر یوسفی
محمد اکبر یوسفی
صحبت «شپیگل» با ببرک کارمل
25.11.2022
آرشیف نویسنده
 
ف، هیرمند
ف، هیرمند
خصایل مستعمره نشینی
24.11.2022
آرشیف نویسنده
 
سلطان جان کلیوا ل
سلطان جان کلیوا ل
جنګ زرګری شیرو وشکر...
24.11.2022
آرشیف نویسنده
 
شیر محمد ساپی
شیر محمد ساپی
د پښتو ژبې پر مصدر کره کتنه
23.11.2022
آرشیف نویسنده
 
سائر نويسندگان
میرویس مجتبی
سکینه کی بود؟
22.11.2022
آرشیف نویسنده
 
اختر محمد یوسفی
اختر محمد یوسفی
اثرات یک قطبی و چند قطبی نظام جهانی
22.11.2022
آرشیف نویسنده
 
میرعنایت الله سادات
میرعنایت الله سادات
حال و احوال سرزمین ما (مجموعۀ مقالات)
21.11.2022
آرشیف نویسنده
 
محمد داؤد مومند
محمد داؤد مومند
افسانه پردازی، در مورد مسموم ساختن میرهاشم خان
21.11.2022
آرشیف نویسنده
 
1 - 30بعدی

 عنایت شریف: برنامۀ رویداد 433 

 مؤسس و بنیانگذار وبسایت: مرحوم ولی احمد نوری


  
  
  
  
  
  
  
06.12.2022فرزاد فرامهرعشق چیزیست که دیوانه کند ملا راآرشیف نویسندهشعر و ادب
200
17
06.12.2022اختر محمد یوسفیدو حمله به اهداف غیرمعمول در کابلآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
04.12.2022محمد داؤد مومنددفاع از پرنسیپ و یک محاسبۀ عادلانهآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
54
34
04.12.2022محمد ظاهر عزیزیادی از بزرگواری شهید پوهاند داکتر سید بهاءالدین مجروحآرشیف نویسندهیاد بود از بهاء الدین مجروح
31
32
04.12.2022 صدیق علیمافغانستانآرشیف نویسندهشعر و ادب
200
17
04.12.2022محمد اکبر یوسفیسخن چند با سرور دانشآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
03.12.2022محمد آصف فقیری شفافیت انتخابات پایداری جمهوریت- بایسته آن در نظام آینده انتخاباتی افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
03.12.2022سلطان جان کلیوا لافــراط – تفــریطآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
03.12.2022اختر محمد یوسفیانکار از نام افغان جرم و خیانت استآرشیف نویسندهافغان و افغانستان
126
5
01.12.2022بی بی سیدرباره افغان خوانده شدن شهروندان افغانستان باید دوباره بحث شودآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
01.12.2022محمد اکبر یوسفیافغان ها اتفاق نموده اند که اتفاق نکنندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
01.12.2022ملالی موسی نظامیادداشتی برای محترم قیس کبیر مدیر مسئول افغان آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
53
34
01.12.2022امین کاوهروز نخست نشست امنیتی هراتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
01.12.2022اختر محمد یوسفیخائنین ملی دیگر از افغانستان ویران چه میخواهندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
29.11.2022محمد اکبر یوسفیکلمۀ تهیج برانگیز روسی، تنفر برانگیختآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
28.11.2022احسان الله مایار کارزار رویداد تاریخی با افسانه (قسمت ششم)آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
47
12
28.11.2022زمری کاسیكشور بد ستارهآرشیف نویسندهشعر و ادب
200
17
28.11.2022اختر محمد یوسفیراسیزم قران و شمشیر هردو را بدست داردآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
27.11.2022سلطان جان کلیوا لد استاد وروستۍ وینا شاګردانو ته آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
25.11.2022داؤد ملکیار مکثی بر افترای عبدالله کاظم و اهانت به این نویسندهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
51
3
25.11.2022محمد ظاهر عزیزوزرای صادق و پاک نفس افغانستان (قسمت اول)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
31
3
25.11.2022بصیر دهزادتوضیحی بر خشونت و خشونت خانواده گی آرشیف نویسندهخوشونت علیه زن
200
35
25.11.2022محمد اکبر یوسفیصحبت «شپیگل» با ببرک کارملآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
24.11.2022ف، هیرمندخصایل مستعمره نشینیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
24.11.2022سلطان جان کلیوا لجنګ زرګری شیرو وشکر... آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
23.11.2022شیر محمد ساپید پښتو ژبې پر مصدر کره کتنهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
116
16
22.11.2022میرویس مجتبیسکینه کی بود؟آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
200
16
22.11.2022اختر محمد یوسفیاثرات یک قطبی و چند قطبی نظام جهانی آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
21.11.2022میرعنایت الله ساداتحال و احوال سرزمین ما (مجموعۀ مقالات)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
55
3
21.11.2022محمد داؤد مومندافسانه پردازی، در مورد مسموم ساختن میرهاشم خان آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
21.11.2022محمد اکبر یوسفیآیا حاکمیت طالبان تک قومی است؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
20.11.2022محمد شعیب مجددیشاعران آزاد در قفس از رابعه بلخی تا نادیا انجمنآرشیف نویسندهشعر و ادب
73
17
20.11.2022زینب کبیروصف حالِ زنآرشیف نویسندهشعر و ادب
105
17
20.11.2022بصیر دهزاد حاکمیت قانون ضمانت برای حق حفظ، تداوم و انکشاف هویت، زبان و فرهنگآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
20.11.2022اختر محمد یوسفیمعما برسمیت شناختن حکومت طالبان؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
20.11.2022محمدآصف فقیریروشن فکری دینی اعجاز قرآنی یا دین گریزی؟آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
200
44
19.11.2022محمد نعیم بارزنگاه کلی به مساله ملی و زبان در افغانستانآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
8
7
17.11.2022محمد بشیر دودیالد زغم ګټې او تحمل او بردبارۍ ته اړتیاآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
119
16
17.11.2022اختر محمد یوسفیهمه شمول چندگانهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
17.11.2022محمد اکبر یوسفیمکث کوتاه بر «من اعلام جرم می نمایم»آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
16.11.2022خلیل الله معروفیترجَمۀ تحتُ اللفظ ــ آفتِ زبانآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
38
7
16.11.2022احسان الله مایار کارزار رویداد تاریخی با افسانه (قسمت پنجم)آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
47
12
16.11.2022علی شریعتیقرآن! من شرمنده توامآرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
200
44
15.11.2022میر عبدالواحد ساداتمن اعلام جرم می‌نمایمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
68
3
15.11.2022محمد اکبر یوسفیگفتمان ملیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
15.11.2022اختر محمد یوسفیبرگه دو "تاریخ شفاهی" مصاحبه آقای حبیب هوتکی با امین فرهنگ؟ آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
14.11.2022ملالی موسی نظامآرزوی فیدرالیزم «تجزیه» خیال است و محال است و جنونآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
14.11.2022محمد عارف عباسیاجلاس ۱۶ نومبر ماسکو، بحث بالای افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
14.11.2022انجمن حقوقدانان افغان در اروپااطلاعیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپاآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
35
34
13.11.2022نور احمد خالدیمعضلهٔ شعار فدرالیزم در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
1 - 50بعدی