تاریخ امروز:
  
  
  
  
31.12.2023آریانا افغانستان آنلایننظر شما در مورد مطالب نشر شده (سال ۲۰۲۳)
1.625
01.01.2023آریانا افغانستان آنلایننظر شما در مورد مطالب نشر شده (سال ۲۰۲۲)
1.596
03.05.2022آریانا افغانستان آنلاینپیام های تسلیت نسبت وفات ولی احمد نوری
29
30.11.2021آریانا افغانستان آنلاینپیام های تسلیت نسبت وفات استاد محمد اسحاق نگارگر
16
24.01.2021آریانا افغانستان آنلایننظر شما در مورد مطالب نشر شده (سال ۲۰۲۱)
1.751
22.12.2020حامد نویدتخطی سازمان جهانی یونسکو
22
07.06.2020محمد عارف عباسیصرف یک پیشنهاد است!
29
21.02.2019نور احمد خالدیخطوط اساسی یک صلح پایدار در افغانستان
13
11.02.2019محمد اکبر یوسفیمتن کامل سخنرانی طالبان در اجلاس مسکو
30
29.01.2019محمد عارف عباسیملاحظاتی چند، پیرامون مذاکرات مقدماتی صلح!
47
26.12.2018محمد عارف عباسیدونالت ترمپ سپاه خویش را از افغانستان بیرون میکند
23
02.03.2018آریانا افغانستان آنلاینافغانستان سرزمین افغان هاست
110
22.11.2017ف، هیرمندچرا لویه جرگه...؟؟
20
28.08.2017حمید انوریشتر در خواب بیند پنبه دانه
49
05.08.2017آریانا افغانستان آنلایننظر شما در مورد مطالب نشر شده (الی اخیر سال ۲۰۲۰)
3.028
18.05.2017جلیل غنیضرورت تجدید نظر بر خط دیورند
12
20.01.2017سید هاشم سدیددلیل این تغییر چیست؟
54
31.10.2016سراج وهاجتهاجم فرهنگی همسایه ها بر فرهنگ ملی افغانان
58
23.05.2016ف، هیرمندایران و استفادۀ حربی از پناهجویان افغان
5
12.04.2015جلیل غنیمذاکرات بین افغانستان و پاکستان در کنفرانس قلب آسیا
15