تاریخ امروز:

 نظرات نشر شده

تاریخ

2024-07-08T22:00:00Z

اسم

الله محمد

محل سکونت

آلمان

تبصره

​ برادر عزیزم در عالم نا شناسی اقای محمد یونس!

 با عرض سلام و احترامات قلبی بنده به شما محترم!

 شما می نویسید که:

 "هموطنان محترم:"

  تشکر از احترام تان به هموطنان تان.

 1-"بقین دارم که حالا اطمنیان حاصل کردید که آقای مومند به Ct-Scan دماغ ضرورت دارد."

 یقین شما غلط است. بنده یقین ندارم. شما هم و همه ما به  Ct-Scan دماغ ضرورت داریم. و حالا بنده دماغ شما را  Ct-Scan می کنم. شما به  اقای مومند می فرمایید که: دانشمند بزرگ محترم آقای مومند" هر گاه نامبرده چنین باشد که شما نوشته اید پس نباید با وی یعنی "دانشمند بزرگ"  چنین بر خورد نمایید. یعنی شما  دروغ می گویید و وی را تحریک می نمایید و انتظار  هر انچه آن محترم می نویسد، غیر انرا  را نباید داشت. یعنی شما واقعاٌ کافر هستید،  یعنی حقیت را پنهان می نمایید. کافر یعنی کسی که حقیقت را پنهان می نماید. هرگاه اینرا نمی دانستید حالا بدانید. 

 2-"گفتار و زبانش به باکش نیست"

 شما محترم انرا از باکش خارج می نمایید با اظهارات همچو"   دانشمند بزرگ محترم آقای مومند" و غیرع اظهارات تان که همه موجود است.  خواننده را احمق فکر می کنید.

 3-"و چند فرد ظاهراً دانشمند هم به تشویق و ترغیب وی می پردازند"

 مرد باش و این چند دانشمند را با نام ذکر کن. کسی به تشویق و ترغیب کسی علاقمند نیست. هر کس را مانند خو د تان  فکر نه کنید. ظاهراٌ دانشمند یعنی در باطن دانشمند نیستند. یعنی شما منکر دانش هستید. هیچ کس دانشمند نیست غیر از خداوند پاک که این هستی و ما را خلق نموده  است. هرگاه این اشخاص دانش را در مکتب و پوهنتون و از فرهنگ خود خود  اموخته باشند شما  منکر آن دانش هستید. 

 4-"و از هذیان گونی وی حذ می برند. "

 قسمیکه معلوم می گردد این شما هستید که با تحریک وی از به  اصطلاع از    هذیان وی لذت می برید نه دیگران. با اظهارات شما غیر انچه ان محترم می نویسند چیزی شمابرای باقی نمی گذارید. 

 5-" تصور میشود که "دوستانش" آقای مومند را پیش انداخته اند "

 غلط می فرمایید . وی یک شخصیت مستقل است و کس هم دوست وی نیست. هر گاه وی دوست باشد پس شما هم دوست هستید. اینجا همه هموطن و دست هستیم. تفر قه 

 نیاندازید. 

 6-" پخته و از او یک دلقک تماماً عیار جور کرده اند."

 این دلقک را شما برایتان درست نموده اید. یعنی دلقک اصلی شما هستید. وی دلقک کسی شده نمی تواند. شما اشتباه محض فکر می کنید و خواننده را احمق فکر می کنید که چهره  واقعی  شما را  نمی تواند ببیند و باید ببیند. یعنی Ct-Scan شما را. شما و اسکن کجا که اموخته اید. 

 7-" کلماتی که آقای مومند صاحب مریض ورد زبانش است،"

 این کلمات را شما ورد زبانش می سازید یعنی این شما هستید که به چنین  عمل دست می زنید. خواننده اینرا درک نموده می تواند و اگر نمی توانند باید بنمایند. 

 8-"اصلاً از یک "آدم صحتمند" به دور است. "

 هر گاه شما صحتمند باشید از شما هم دور است که چنین  نمایید. کمی بالای خود هم فکر نمایید.

 9-" هر روزیکه می گذرد، هذیان گوئی وی بیشتر میشود. 

یعنی   هذیان گویی شما کمتر می گردد.

 10"من یقین دارم که گفتارش نتیجۀ کبر نیست."

 یقین شما غلط است. ممکن نتیجه کبر به دو معنی از شما باشد.

 11-" بسا انسان های شریف را می شناسم که با سنین پیشرفته بر وقار و گفتار شان افزوده شده است."

 شما غیر خود کسی دیکری را شریف نمی پندارید چنانچه از اسکن فکری شما معلوم می گردد.

 12-" این نوع جنون و هذیان گونی مختص آقای مومند و افراد مانند آقای مومند است."

 یعنی شما مانند مومند هستید، زیرا شما مانند آن افراد هستید و اتهام به دیگران می بندید  هر گاه قبول کنم انچه شما دانشمند باطن نه ظاهر می فرمایید.

 برادر محترم احتیاط نمایید که چی می نویسید با تمام احترام به دانش و فهم تان. خدا واحد و شاهد است که ماندنی تان بوده نمی توانم تا زمانیکه دست بردارید از چنین اتهامات. ما هم افغان هستیم و تا اخیرین رمق حیات ماندنی تان نیسیتم. کمی غیرت داشته باشید و یک فرد را تنها چنین مورد هتک قرار ندهید چند نفره،  که نا مردی است. بنده با مومند هیچ رابط ندارم اما با حق. ولو بچه فرعون زمان باشید ماندنی تان نمی توانم باشم،  زیرا شما به بنده هم توهین  نموده اید. یا رسو ل الله محمد "ص"   بنده را یاری  بخش در این نبرد حق بر باطل حالا که بنده ات را در میدان انداخته اید. 

 ز تیغ حادثه پروا نمی کند بیدل

 کسی که بر تن او جوشن است نقش حصیر

کشور

http://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/DE.png
ساخته شده در 09.07.2024 14:13 توسط  
آخرین اصلاح در 09.07.2024 23:05 توسط 1073741823