تاریخ امروز:
اعمالبرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
   
نما:  تمام عناصربرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
  
  
  
  
  
  
  
شمارش= 189
15.07.2024عبدالباری جهانید فتوا په باره کي مختصر بحث (څلېرویشتمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
10.07.2024عبدالباری جهانید فتوا په باره کي مختصر بحث (دیر ویشتمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
03.07.2024عبدالباری جهانیهجو نګاري در باره اعلیحضرت محمد ظاهرشاهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
03.07.2024عبدالباری جهانیتصوف د پښتو په ادب کي (دریمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
74
16
30.06.2024عبدالباری جهانیتصوف د پښتو په ادب کي (دوهمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
74
16
27.06.2024عبدالباری جهانیتصوف د پښتو په ادب کي: رحمان بابا صوفي شاعر وو؟آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
74
16
19.06.2024عبدالباری جهانیقضاوت ما در باره تاریخ معاصر کشورآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
11.06.2024عبدالباری جهانیتحریک خلافت و اعلیحضرت امان الله خانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
03.06.2024عبدالباری جهانید فتوا په باره کي مختصر بحث (دوه ویشتمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
02.06.2024عبدالباری جهانید فتوا په باره کي مختصر بحث ( یوویشتمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
27.05.2024عبدالباری جهانیمختصری در جواب محترم داکتر صاحب کاظمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
24.05.2024عبدالباری جهانیدر باره مسئله قتل امیر حبیب الله خانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
15.05.2024عبدالباری جهانید فتوا په باره کي مختصر بحث ( شلمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
13.05.2024عبدالباری جهانیمختصری به جواب مضمون اخیر محترم فواد ارسلاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
10.05.2024عبدالباری جهانی Conspiracy Theory یا عقیده طرفداری از موجودیت دسیسهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
08.05.2024عبدالباری جهانید فتوا په باره کي مختصر بحث ( نولسمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
30.04.2024عبدالباری جهانید فتوا په باره کي مختصر بحث ( اته لسمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
26.04.2024عبدالباری جهانیجواب مختصری به نوشته محترم داکترصاحب کاظم (۵)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
23.04.2024عبدالباری جهانیجواب مختصری به نوشته محترم داکترصاحب کاظم (۴)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
19.04.2024عبدالباری جهانیجواب مختصری به نوشته محترم داکترصاحب کاظم (۳)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
18.04.2024عبدالباری جهانیجواب مختصری به نوشته محترم داکترصاحب کاظم (۲)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
15.04.2024عبدالباری جهانیجواب مختصری به نوشته محترم داکترصاحب کاظم (۱)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
13.04.2024عبدالباری جهانید فتوا په باره کي مختصر بحث ( اووه لسمه ه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
12.04.2024عبدالباری جهانید قلندر سپیآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
74
34
08.04.2024عبدالباری جهانیبحث مختصری در باره چرا غبا ر از بیان حقایق طفره رفته اندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
06.04.2024عبدالباری جهانید فتوا په باره کي مختصر بحث (شپاړسمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
01.04.2024عبدالباری جهانید فتوا په باره کي مختصر بحث (پنځلسمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
27.03.2024عبدالباری جهانیغزل (ذو قافیتین)آرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
24.03.2024عبدالباری جهانید ابن عربي د یوه شعر ترجمه: زه باقي یمآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
23.03.2024عبدالباری جهانید فتوا په باره کي مختصر بحث (څوارلسمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
19.03.2024عبدالباری جهانید فتوا په باره کي مختصر بحث (دیارلسمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
14.03.2024عبدالباری جهانید طالبانو وروستی حکمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
12.03.2024عبدالباری جهانید فتوا په باره کي مختصر بحث ( دوولسمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
05.03.2024عبدالباری جهانید فتوا په باره کي مختصر بحث ( یوولسمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
03.03.2024عبدالباری جهانیاعلیحضرت نادرشاه و پالیسی معارف اوآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
28.02.2024عبدالباری جهانید فتوی په باره کي مختصر بحث (لسمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
22.02.2024عبدالباری جهانید فتوی په باره کي مختصر بحث (نهمه برخه) آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
18.02.2024عبدالباری جهانید فتوی په باره کي مختصر بحث (اتمه برخه) آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
15.02.2024عبدالباری جهانید فتوی په باره کي مختصر بحث (اوومه برخه) آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
09.02.2024عبدالباری جهانید فتوی په باره کي مختصر بحث (پنځمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
07.02.2024عبدالباری جهانید فتوی په باره کي مختصر بحث (۴)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
04.02.2024عبدالباری جهانید فتوی په باره کي مختصر بحث (۲+۳)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
02.02.2024عبدالباری جهانید فتوی په باره کي مختصر بحث (۱)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
08.01.2024عبدالباری جهانید مُلایانو ټولی خبري به منو؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
05.01.2024عبدالباری جهانیله طالبانو سره ستونزيآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
02.01.2024عبدالباری جهانیمکث کوتاه بر « مکثی کوتاه بر عنوان قلمروی اسلام از نګاه اندیشمندان غربی»آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
19.12.2023عبدالباری جهانیتوضیح مختصر در باره نشان المراعلی ( لمر اعلی)آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
74
34
17.12.2023عبدالباری جهانیامیر عبدالرحمن خان او د هغه د مرکزي حکومت د جوړولو پالیسي ( دوهمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
15.12.2023عبدالباری جهانیامیر عبدالرحمن خان او د هغه د مرکزي حکومت د جوړولو پالیسيآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
12.12.2023عبدالباری جهانیقدرت و استبدادآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
01.12.2023عبدالباری جهانید امیر په دربار کيآرشیف نویسندهمطالب تأریخی
74
12
29.11.2023عبدالباری جهانید افغانستان اساسي قانون او نور قوانین ( دریمه برخه )آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
74
16
27.11.2023عبدالباری جهانیپه افغانستان کي اساسي قانون او قوانین ( دوهمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
74
16
26.11.2023عبدالباری جهانیپه افغانستان کي اساسي قانون او قوانین (د منشي سلطان محمد د کتاب تلخیص او ترجمه)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
74
16
23.11.2023عبدالباری جهانیپاکستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
17.11.2023عبدالباری جهانیرفع یک اشتباه و رد نمودن یک غلط مشهور تاریخيآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
11.11.2023عبدالباری جهانیډیورنډ کرښي ته یوه بله کتنهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
05.11.2023عبدالباری جهانید ډیورند د کرښي لنډ تاریخي پس منظرآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
30.10.2023عبدالباری جهانیموږ به هیڅ نه لیکو؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
29.10.2023عبدالباری جهانیسړی څه ووایی؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
21.10.2023عبدالباری جهانید نمرود د اور په وژلو کي د مرغۍ مرستهآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
74
16
18.10.2023عبدالباری جهانیفلسطین په اور کي سوځيآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
13.10.2023عبدالباری جهانیدا هغه بېړۍ ډوبیږيآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
10.10.2023عبدالباری جهانید فرهنګ او تمدن مرکز ویرژلي هرات تهآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
05.10.2023عبدالباری جهانیخراسان هیچګاهي نام سابق افغانستان نبوده است آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
29.09.2023عبدالباری جهانیخراسان هیڅکله د افغانستان پخوانی نوم نه ووآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
04.08.2023عبدالباری جهانینګاه مختصری به سلطنت و شخصیت امیر حبیب الله خان (چهارم)آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
74
12
01.08.2023عبدالباری جهانینګاه مختصری به سلطنت و شخصیت امیر حبیب الله خان (سوم)آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
74
12
31.07.2023عبدالباری جهانینګاه مختصری به سلطنت و شخصیت امیر حبیب الله خان (قسمت دوم)آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
74
12
26.07.2023عبدالباری جهانینګاه مختصری به سلطنت و شخصیت امیر حبیب الله خانآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
74
16
16.05.2023عبدالباری جهانیدر افغانستان نهضتی بنام مشروطیت داشته ایمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
08.05.2023عبدالباری جهانیمیراجان او قلندرآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
74
16
27.04.2023عبدالباری جهانیغزلآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
10.04.2023عبدالباری جهانیرباعيآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
31.03.2023عبدالباری جهانید افغانستان د اسلامي اِمارت مشرانو ته دریم پرانیستی لیکآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
29.03.2023عبدالباری جهانیوهابیان څوک دي؟ ( دوولسمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
24.03.2023عبدالباری جهانیوهابیان څوک دي ( یوولسمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
22.03.2023عبدالباری جهانیوهابیان څوک دي ( لسمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
21.03.2023عبدالباری جهانیوهابیان څوک دي ( نهمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
14.03.2023عبدالباری جهانیوهابیان څوک دي (اتمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
11.03.2023عبدالباری جهانیوهابیان څوک دي؟ ( اوومه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
08.03.2023عبدالباری جهانیوهابیان څوک دي؟ (شپږمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
05.03.2023عبدالباری جهانیوهابیان څوک دي؟ (پنځمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
03.03.2023عبدالباری جهانیوهابیان څوک دي (څلورمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
28.02.2023عبدالباری جهانیوهابیان څوک دي ( دریمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
25.02.2023عبدالباری جهانیوهابیان څوک دي؟ ( دوهمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
22.02.2023عبدالباری جهانیوهابیان څوک ديآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
20.02.2023عبدالباری جهانید افغانستان مسله د حل لاره لريآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
06.02.2023عبدالباری جهانیعثمان تره کی شعراء را از سیاست منع میفرمایندآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
74
34
29.01.2023عبدالباری جهانیتبصره بر مضمون اخیر محترم داکتر صاحب تره کیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
24.01.2023عبدالباری جهانیما چه مینویسیم؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
22.01.2023عبدالباری جهانیرباعیات (۴)آرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
19.01.2023عبدالباری جهانیرباعیاتآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
18.01.2023عبدالباری جهانیرباعیاتآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
15.01.2023عبدالباری جهانی زرغونې وي ونيآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
12.01.2023عبدالباری جهانیلمره نن تم سهآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
10.01.2023عبدالباری جهانیرباعیاتآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
30.12.2022عبدالباری جهانیآیا طالبان ریښتوني اسلام پلی کويآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
28.12.2022عبدالباری جهانیزما وطن پر مرګ پېرزوی دی نه قدرت د ابوجهلآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
27.12.2022عبدالباری جهانیسید جمال الدین افغانی از افسانه تا حقیقت (قسمت هفتم)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
74
16
25.12.2022عبدالباری جهانیسید جمال الدین افغانی از افسانه تا حقیقت (قسمت ششم)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
74
16
23.12.2022عبدالباری جهانیسید جمال الدین افغانی از افسانه تا حقیقت (قسمت پنجم)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
74
16
22.12.2022عبدالباری جهانید اسلامي امارت مشرانو ته دوهم پرانیستی لیکآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
21.12.2022عبدالباری جهانیسید جمال الدین افغانی از افسانه تا حقیقت (قسمت چهارم)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
74
16
19.12.2022عبدالباری جهانیسید جمال الدین افغانی از افسانه تا حقیقت (قسمت سوم)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
74
16
17.12.2022عبدالباری جهانیسید جمال الدین افغانی از افسانه تا حقیقت (قسمت دوم)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
74
16
15.12.2022عبدالباری جهانیسید جمال الدین افغانی از افسانه تا حقیقتآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
74
16
25.10.2022عبدالباری جهانیټول احادیث باید ومنل سي؟ (5) آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
22.10.2022عبدالباری جهانیټول احادیث باید ومنل سي؟ (۴) آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
21.10.2022عبدالباری جهانیټول احادیث باید ومنل سي؟ (۳) آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
19.10.2022عبدالباری جهانیټول احادیث باید ومنل سي؟ (۲) آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
19.10.2022عبدالباری جهانیاحادیث (۱) آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
01.10.2022عبدالباری جهانید کابل وروستۍ غمیزهآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
74
27
30.09.2022عبدالباری جهانیارتداد یا از دین برګشتن Apostacy و سزای آنآرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
28.09.2022عبدالباری جهانیارتداد یا له دینه اوښتل Apostacy او د هغه سزاآرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
13.09.2022عبدالباری جهانیبیا هم لویه جرګه؟؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
12.09.2022عبدالباری جهانیبیرغ منلیآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
02.09.2022عبدالباری جهانیبګاود ګیتا (Bhagavad Gita)آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
74
16
25.08.2022عبدالباری جهانید علامه اقبال څلوریځي (۱1)آرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
24.08.2022عبدالباری جهانید علامه اقبال څلوریځي (۱۰)آرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
22.08.2022عبدالباری جهانید علامه اقبال څلوریځي (9)آرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
20.08.2022عبدالباری جهانید علامه اقبال څلوریځي (۸)آرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
15.08.2022عبدالباری جهانید پېریانانو ښارآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
10.08.2022عبدالباری جهانیپه افغانستان کي د امریکا جګړه (لسمه او وروستۍ برخه)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
08.08.2022عبدالباری جهانیپه افغانستان کي د امریکا جګړه (۹)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
07.08.2022عبدالباری جهانیپه افغانستان کي د امریکا جګړه (۸)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
07.08.2022عبدالباری جهانیپه افغانستان کي د امریکا جګړه (۷)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
05.08.2022عبدالباری جهانیپه افغانستان کي د امریکا جګړه (۶)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
03.08.2022عبدالباری جهانیپه افغانستان کي د امریکا جګړه (۵)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
02.08.2022عبدالباری جهانیپه افغانستان کي د امریکا جګړه (۴)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
01.08.2022عبدالباری جهانیپه افغانستان کي د امریکا جګړه (۳)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
31.07.2022عبدالباری جهانیپه افغانستان کي د امریکا جګړه (۲)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
29.07.2022عبدالباری جهانیپه افغانستان کي د امریکا جګړهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
23.07.2022عبدالباری جهانید علامه اقبال څلوریځي (۷)آرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
16.07.2022عبدالباری جهانید علامه اقبال څلوریځي (۶)آرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
13.07.2022عبدالباری جهانید علامه اقبال څلوریځي پنځمه برخهآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
06.07.2022عبدالباری جهانید علامه اقبال څلوریځي څلورمه برخهآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
03.07.2022عبدالباری جهانید علامه اقبال څلوریځي دریمه برخهآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
27.06.2022عبدالباری جهانید علامه اقبال څلوریځي: دوهمه برخهآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
23.06.2022عبدالباری جهانید پکتیکا زلزلېآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
22.06.2022عبدالباری جهانید علامه اقبال څلوریځي: لومړۍ برخهآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
20.06.2022عبدالباری جهانیهندوان او سیکهان په افغانستان کيآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
74
16
31.05.2022عبدالباری جهانیدانش سید جمال الدین افغانی در باره تاریخ افغانستانآرشیف نویسندهبزرگانی که جاودانه شدند
74
10
27.05.2022عبدالباری جهانیمشروطه خواهان که بودند و چه میخواستند؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
24.05.2022عبدالباری جهانینقش جمال الدین افغانی در جنبش مشروطیتآرشیف نویسندهبزرگانی که جاودانه شدند
74
10
21.05.2022عبدالباری جهانیافسانه سازی در باره سید جمال الدین افغانیآرشیف نویسندهبزرگانی که جاودانه شدند
74
10
19.05.2022عبدالباری جهانینقش سید جمال الدین افغانی در جنبش مشروطیت افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
15.05.2022عبدالباری جهانیعلل افسانه نگاری در تاریخ افغانستان (قسمت دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
10.05.2022عبدالباری جهانیعلل افسانه نگاری در تاریخ افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
30.04.2022عبدالباری جهانیاختر په وینوآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
29.04.2022عبدالباری جهانیفیدرالیزم یا تجزیه طلبی؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
25.04.2022عبدالباری جهانیقضاوت های ما از حوداث و مسایل تاریخیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
23.04.2022عبدالباری جهانیقضاوت مقایسوي وقایع و حالات تاریخیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
21.04.2022عبدالباری جهانیموږ ګټلي دي جنګونهآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
13.04.2022عبدالباری جهانیښځه یم کمزورې نه یمآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
13.04.2022عبدالباری جهانید افغانستان د اسلامي اِمارت مشرانو ته پرانیستی لیکآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
30.03.2022عبدالباری جهانیقدرت مطلقه مولد استبداد و فساد اخلاقی و اداری استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
22.03.2022عبدالباری جهانیمحمد ولي خان و محمود ساميآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
74
34
21.03.2022عبدالباری جهانیشاهنامه او تاریخي افسانېآرشیف نویسندهشعرای افغانستان
74
14
18.03.2022عبدالباری جهانیمحمدولی خان دروازیآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
74
16
02.03.2022عبدالباری جهانییوه ورځ د بلي مور دهآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
27.02.2022عبدالباری جهانید اوکراین باتور مشر ولادیمیر زیلینسکيآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
22.02.2022عبدالباری جهانیباز هم در باره کیش شخصیت پرستیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
09.02.2022عبدالباری جهانیوحدانیت له اسلام څخه مخکي عربو کيآرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
08.02.2022عبدالباری جهانیوحدانیت په هندو کلاسیک مذهبی ادب کيآرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
06.02.2022عبدالباری جهانیوحدانیت د هندو مذهب په متونو او په ویدي سردونو کيآرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
04.02.2022عبدالباری جهانیوحدانیت په هندو مذهب کيآرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
74
44
17.01.2022عبدالباری جهانیافسانه نگاری در تاریخآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
25.12.2021عبدالباری جهانیڅرنګه شعر ولیکو؟آرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
22.12.2021عبدالباری جهانیعبدالرحمن پژواک ( ۱۹۱۹-۱۹۹۵)آرشیف نویسندهبزرگانی که جاودانه شدند
74
10
19.12.2021عبدالباری جهانیکیش شخصیت در تاریخ نگاری و تحلیل نگاری (ق ۱ الی ۱۱)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
03.10.2021عبدالباری جهانید انګریزي استعمار او روسي امپراطوری په مقابل کي د امیرشیرعلي خان او سید جمال الدین افغاني دریځونهآرشیف نویسندهمطالب تأریخی
74
12
30.08.2021عبدالباری جهانیموسیقي په اسلامي متونو کيآرشیف نویسندهپیروزی دوبارۀ طالبان و عواقب آن
74
47
07.08.2021عبدالباری جهانید اعليحضرت امان الله خان اصلاحات او سقوط آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
74
12
21.07.2021عبدالباری جهانیراجا مهیندرا پراتاپ او د هغه خاطرات «ق ۱ الی ۴»آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
74
12
05.07.2021عبدالباری جهانیاحمدشاه بابا د فاتح او شاعر په حیثآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
30.06.2021عبدالباری جهانیابوالقاسمآرشیف نویسندهشعرای افغانستان
74
14
28.06.2021عبدالباری جهانی بهایی جان صاحبزادهآرشیف نویسندهشعرای افغانستان
74
14
23.11.2020عبدالباری جهانیزما په روح کی ویره نستهآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
21.03.2020عبدالباری جهانیآیا سوله ممکنه ده؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
19.12.2019عبدالباری جهانید انګریزي استعمار او روسي امپراطوری په مقابل کيآرشیف نویسندهمطالب تأریخی
74
12
11.10.2019عبدالباری جهانید ډاکټر عبدالغني اثر آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
74
12
21.09.2019عبدالباری جهانید هندو صوفي بهګت کبیر څو شعرونهآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
28.08.2019عبدالباری جهانیرا بیندرا ناتهه ټاګورآرشیف نویسندهبزرگانی که جاودانه شدند
74
10
25.08.2019عبدالباری جهانیبګاود ګیآرشیف نویسندهشعر و ادب
74
17
23.08.2019عبدالباری جهانیاعلیحضرت محمد نادرشاهآرشیف نویسندهمطالب تأریخی
74
12
12.08.2019عبدالباری جهانیملي وحدت زموږ د تاریخ په رڼا کيآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
29.06.2019عبدالباری جهانیتاریخ، تاریخي افسانې، استنادآرشیف نویسندهمطالب تأریخی
74
12
27.06.2019عبدالباری جهانید افغانستان مسئـلـهآرشیف نویسندهمطالب تأریخی
74
12