تاریخ امروز:
اعمالبرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
   
نما:  تمام عناصربرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
  
  
  
  
  
  
  
شمارش= 15
27.04.2024بنیاد فیاض۴۶ سال بعداز فاجعهٔ ۷ ثور، بحرانهای ناشی از آن ادامه داردآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
71
8
28.12.2023بنیاد فیاضشش جدی آغاز تجاوزنظامی که روسها هم آنرا روز سیاه میدانندآرشیف نویسندهشش جدی (تجاوز شوروی)
71
9
29.04.2023بنیاد فیاض۸ ثوریکی از پیامد های کودتای ۷ ثورآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
71
8
16.03.2023بنیاد فیاضخاطرات قربانیان قیامهای ۳ حوت کابل و۲۴ حوت هرات، تابنده بادآرشیف نویسندهقیام سوم حوت
71
18
28.12.2022بنیاد فیاضسیاه روز شش جدی، مهاجرت کتلوی افغانها، سوء استفاده از حضورآنها در پاکستانآرشیف نویسندهشش جدی (تجاوز شوروی)
71
9
13.03.2022 بنیاد فیاضبرای بازماندگان قربانیان قیامهای حوت، عدالت یک رویا استآرشیف نویسندهقیام بیست و چهارم حوت هرات
71
33
28.09.2021بنیاد فیاضبه نقض حقوق بشرو اشغال دفاتر نهاد های حقوق بشر و حقون زن خاتمه دهید!آرشیف نویسندهمقام زن
71
6
16.02.2021بنیاد فیاضخروج نظامیان شوروی وجنگ جلال آباد، مرورمختصر و درسهاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
71
3
11.02.2021بنیاد فیاضمیزان رعایت قانون و عدالت توسط اعضای ولسی جرگه آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
71
3
18.12.2020بنیاد فیاضهراس افگنی علیه جامعهٔ مدنی کدام هدف را تعقیب میکند؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
71
3
09.09.2020بنیاد فیاضامریکا بطالبان نیم میلیارد دالر سالانه میپردازدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
71
3
06.08.2020بنیاد فیاضمشکل چهارصد زندانیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
71
3
21.06.2020بنیاد فیاضافغانستان بکدام سو سوق داده میشود؟ صلح یا جنگ؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
71
3
10.03.2020بنیاد فیاضعیوب موافقتنامه امریکا - طالبان، ایجاد مشکلات میان افغانهاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
71
3
19.02.2020بنیاد فیاضوقایع پس از خروج قوای روس از افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
71
3