تاریخ امروز:
اعمالبرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
   
نما:  تمام عناصربرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
  
  
  
  
  
  
  
شمارش= 409
15.07.2024محمد اکبر یوسفیاشاراتی بر مفاهیم یاد شده در مقالات ذیلآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
13.06.2024محمد اکبر یوسفیتذکرات چندی در بارهٔ خط دیورندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
05.06.2024محمد اکبر یوسفیخشونت در خون ملتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
31.05.2024محمد اکبر یوسفیدیدار رسمی سردار محمد داؤد صدراعظم افغانستان از دولت پادشاهی انگلستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
24.05.2024محمد اکبر یوسفیمبادی سیاست بی طرفی افغانستان (قسمت دوم و آخر)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
21.05.2024محمد اکبر یوسفیمبادی سیاست «بی طرفی» افغانستان! (قسمت اول)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
15.05.2024محمد اکبر یوسفیما نمی دانیم، ما حدس می زنیمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
05.05.2024محمد اکبر یوسفیاز یک غار به غار دیگرآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
30.04.2024محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست! (قسمت سی و پنجم و آخر)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
27.04.2024محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست! (قسمت سی و چهارم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
23.04.2024محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست! (قسمت سی و سوم) آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
19.04.2024محمد اکبر یوسفیتصویر سخن می گویدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
12.04.2024محمد اکبر یوسفیسرحدات زبان من، سرحدات جهان من استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
17.03.2024محمد اکبر یوسفیعقل کلآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
14.03.2024محمد اکبر یوسفیعجولانه پیروز شدندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
12.03.2024محمد اکبر یوسفیروشنگریآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
09.03.2024محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست! (قسمت سی و دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
01.03.2024محمد اکبر یوسفیمتأسفانه، آلمانها برایم هیچ چیزی نمی دهند (قسمت چهارم و آخر)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
28.02.2024محمد اکبر یوسفیمتأسفانه، آلمانها برایم هیچ چیزی نمی دهند (قسمت سوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
27.02.2024محمد اکبر یوسفیمتأسفانه، آلمانها برایم هیچ چیزی نمی دهند (قسمت دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
25.02.2024محمد اکبر یوسفیمتأسفانه، آلمانها برایم هیچ چیزی نمی دهند (قسمت اول)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
20.02.2024محمد اکبر یوسفیخاطرۀ تلخ از کورس اکابرآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
64
34
15.02.2024محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست! (قسمت سی و یکم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
09.02.2024محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست! (قسمت ۳۰)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
06.02.2024محمد اکبر یوسفیقطعه های ما را بلند بازی کردیمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
30.01.2024محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست! (قسمت بیست و نهم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
25.01.2024محمد اکبر یوسفیتأریخ مدرس مسلکی نیستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
22.01.2024محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست! (قسمت بیست و هشتم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
17.01.2024محمد اکبر یوسفیافغانستان - آخرین دیدارآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
14.01.2024محمد اکبر یوسفیدانستن و مطلع بودنآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
11.01.2024محمد اکبر یوسفیکودتای ۱۹۷۳م در افغانستان و اوضاع بین المللی!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
10.01.2024محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت ۲۷)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
07.01.2024محمد اکبر یوسفیاروپا باید به اعراب اسلحه تحویل دهندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
03.01.2024محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت ۲۶)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
23.12.2023محمد اکبر یوسفیبه ادامهٔ مکث بر قدرت و استبدادآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
20.12.2023محمد اکبر یوسفیتشنج زدائی قابل تقسیم استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
17.12.2023محمد اکبر یوسفیمکثی بر قدرت و استبدادآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
13.12.2023محمد اکبر یوسفیهوشدار به انارگل خوستیآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
64
34
12.12.2023محمد اکبر یوسفیکارتر غیر قابل پیشبینی استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
09.12.2023محمد اکبر یوسفیما کدام پودل ترویانی نیستیمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
04.12.2023محمد اکبر یوسفینشست امنیتی هرات در تاجیکستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
27.11.2023محمد اکبر یوسفیآب که از سر گذشت، بچه زیر پاستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
25.11.2023محمد اکبر یوسفیباز هم حقوق خلق ها و حل منازعاتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
23.11.2023محمد اکبر یوسفیممکن است، که ما در جنگ بلغزیم (۲)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
18.11.2023محمد اکبر یوسفیممکن است، که ما در جنگ بلغزیم (۱)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
11.11.2023محمد اکبر یوسفیمکثی بر «چیستی دین»آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
01.11.2023محمد اکبر یوسفیسیکولریزم نه خود دین است و نه هم ضد دینآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
29.10.2023محمد اکبر یوسفیمکثی بر (وظیفه شناس بی وجدان )آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
27.10.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت ۲۵)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
22.10.2023محمد اکبر یوسفیدوستی با مسکو – یک خطر؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
15.10.2023محمد اکبر یوسفیکلمۀ روسی، محرک کینۀ آشکاراآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
64
16
12.10.2023محمد اکبر یوسفیعقده های حقارت، مسبب شکایتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
08.10.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت ۲۴)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
05.10.2023محمد اکبر یوسفیبرلین مهمتر از کابلآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
03.10.2023محمد اکبر یوسفیمصاحبه – با عضو حکومت طالبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
29.09.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست! (۲۳)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
25.09.2023محمد اکبر یوسفیکسی که خودش را درین آتش گرم کردن می خواهد، خود را خواهد سوختاندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
20.09.2023محمد اکبر یوسفیافغانستان یک کشور اسلامی استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
18.09.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت بیست و دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
15.09.2023محمد اکبر یوسفیتأریخ مدرس نیستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
12.09.2023محمد اکبر یوسفیحرکت طالبان و امارت اسلامی در بحران افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
04.09.2023محمد اکبر یوسفیقدرت و زور ضد همدیگرآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
01.09.2023محمد اکبر یوسفیافغانستان ویتنام روسها می گرددآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
29.08.2023محمد اکبر یوسفیاشارات چند به آدرس داکتر هاتف مختارآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
27.08.2023محمد اکبر یوسفیاز ۳۷۰۰، فقط سه نفر آن برگشتندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
25.08.2023محمد اکبر یوسفیاینها عروسک ها اندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
21.08.2023محمد اکبر یوسفیاساس قابل فهم نیستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
16.08.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت بیست و یکم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
12.08.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت بیستم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
07.08.2023محمد اکبر یوسفیانسان همواره زیاد می بیند، کم می فهمدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
05.08.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست! (قسمت نُزدهم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
26.07.2023محمد اکبر یوسفیمولوی ها ملائک شده اندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
24.07.2023محمد اکبر یوسفیحقوق خلق ها و حل منازعاتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
20.07.2023محمد اکبر یوسفیتاراج بانکیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
16.07.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت هژدهم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
13.07.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت هفدهم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
10.07.2023محمد اکبر یوسفیمطلقه گرایان راسیست زیر نقاب میلیگراییآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
06.07.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت شانزدهم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
03.07.2023محمد اکبر یوسفیاز خیر تان توبه، شر نه رسانیدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
28.06.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت پانزدهم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
26.06.2023محمد اکبر یوسفیکسی که دیر آید، زندگی او را جزا می دهدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
24.06.2023محمد اکبر یوسفیحِنا یا خینۀ پس از عیدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
19.06.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت چهاردهم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
18.06.2023محمد اکبر یوسفیآزادی بیانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
14.06.2023محمد اکبر یوسفیاین جنگ، جنگ افغان ها نیست (بخش سوم و آخر)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
11.06.2023محمد اکبر یوسفیاین جنگ، جنگ افغان ها نیست (بخش دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
08.06.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت سیزدهم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
04.06.2023محمد اکبر یوسفیاین جنگ، جنگ افغان ها نیست (بخش اول)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
29.05.2023محمد اکبر یوسفیبفرمائید دوست عزیز روی خط هستیدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
24.05.2023محمد اکبر یوسفیبحران آب، اینجا وطن ماستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
20.05.2023محمد اکبر یوسفیسخن چند با شفیع عیارآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
64
34
16.05.2023محمد اکبر یوسفیمطلقه گرایان راسیست زیر نقاب میلیګراییآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
12.05.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت دوازدهم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
08.05.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
03.05.2023محمد اکبر یوسفیقیام نظامی 57آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
28.04.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت دهم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
27.04.2023محمد اکبر یوسفیتاسی څه شی غواړی؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
24.04.2023محمد اکبر یوسفینامۀ سرگشاده (قسمت پنجم و آخر)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
22.04.2023محمد اکبر یوسفینامۀ سرگشاده (قسمت چهارم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
20.04.2023محمد اکبر یوسفینامۀ سرگشاده (قسمت سوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
14.04.2023محمد اکبر یوسفینامۀ سرگشاده (قسمت دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
08.04.2023محمد اکبر یوسفینامۀ سرگشاده (قسمت اول)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
04.04.2023محمد اکبر یوسفیملت چیست که مبلغین بی هویت قصد ساختن آنرا دارندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
01.04.2023محمد اکبر یوسفیشناخت هاتف مختار از زن افغانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
30.03.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت نهم) آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
25.03.2023محمد اکبر یوسفیسخنان مرموز در تحت نام عریانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
24.03.2023محمد اکبر یوسفیآیا به ملت بودن و ناسیونالیزم نیاز است؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
20.03.2023محمد اکبر یوسفیگیلاس نیمه پُر و یا گیلاس نیمه خالی، حق به جانب کیستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
17.03.2023محمد اکبر یوسفیمسکو بر افغانستان چنگ زدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
14.03.2023محمد اکبر یوسفیهدف ازین فضول حرفی ها چه خواهد بودآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
11.03.2023محمد اکبر یوسفیجنگ اول جهانی و اثرات ممکن آن بر آزادی زنان در آلمانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
08.03.2023محمد اکبر یوسفیهشت مارچ، روز همبستگی بین المللی زنان، گرامی بادآرشیف نویسندهمقام زن
64
6
05.03.2023محمد اکبر یوسفیناسیونالیست بزرگ قاره آسیا، داکتر عبدالرحیم احمد سوکارنو آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
04.03.2023محمد اکبر یوسفیمن خودم هستمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
03.03.2023محمد اکبر یوسفیهر چه از حد بگذرد، رسوا شودآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
27.02.2023محمد اکبر یوسفیناسیونالیزم و تجدد (۲)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
25.02.2023محمد اکبر یوسفیناسیونالیزم و تجدد (۱)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
20.02.2023محمد اکبر یوسفیمکثی بر «سقوط حاکمیت طالبان، افغانستان را معروض به فدرالیزم و نهایتاً تجزیه میسازد» (۳)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
18.02.2023محمد اکبر یوسفیمکث مختصر بر: ما چه می نویسیمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
12.02.2023محمد اکبر یوسفی مکثی بر سقوط حاکمیت طالبان، افغانستان را معروض به فدرالیزم و نهایتاً تجزیه میسازد (۲)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
10.02.2023محمد اکبر یوسفیمکثی بر سقوط حاکمیت طالبان، افغانستان را معروض به فدرالیزم و نهایتاً تجزیه میسازد (۱)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
08.01.2023محمد اکبر یوسفیمسکو بر افغانستان چنگ زد (بخش دوم)آرشیف نویسندهشش جدی (تجاوز شوروی)
64
9
06.01.2023محمد اکبر یوسفیتبلیغات گمراه کنندهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
04.01.2023محمد اکبر یوسفیسخنان کوتاه به آدرس وزیر و سخنگویشآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
02.01.2023محمد اکبر یوسفیشناخت طالب چه نتیجه خواهد داشتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
28.12.2022محمد اکبر یوسفیمسکو بر افغانستان چنگ زد (بخش اول)آرشیف نویسندهشش جدی (تجاوز شوروی)
64
9
27.12.2022محمد اکبر یوسفیبنیادگرائی اسلامی، گمراهی استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
23.12.2022محمد اکبر یوسفیحقوق بشر، لایتجزا، اساسی و اصلی است آرشیف نویسندهحقوق بشر
64
39
21.12.2022محمد اکبر یوسفیجمهوری یک جمهوری استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
15.12.2022محمد اکبر یوسفیجنگ سوړ سو، مریي تود سوآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
13.12.2022محمد اکبر یوسفیحکومت از قوم نه، بلکه از سازمان سیاسی استآرشیف نویسنده
64
10.12.2022محمد اکبر یوسفیانجام این وحشت چه خواهد بودآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
08.12.2022محمد اکبر یوسفیبر ارزشهای کلتوری، دولت اعمار شده نمی تواندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
04.12.2022محمد اکبر یوسفیسخن چند با سرور دانشآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
01.12.2022محمد اکبر یوسفیافغان ها اتفاق نموده اند که اتفاق نکنندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
29.11.2022محمد اکبر یوسفیکلمۀ تهیج برانگیز روسی، تنفر برانگیختآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
25.11.2022محمد اکبر یوسفیصحبت «شپیگل» با ببرک کارملآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
21.11.2022محمد اکبر یوسفیآیا حاکمیت طالبان تک قومی است؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
17.11.2022محمد اکبر یوسفیمکث کوتاه بر «من اعلام جرم می نمایم»آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
15.11.2022محمد اکبر یوسفیگفتمان ملیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
11.11.2022محمد اکبر یوسفیزونده نبوک (Sündenbock)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
09.11.2022محمد اکبر یوسفیجمهوری اتحادی آلمان سخت مداخله می کندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
06.11.2022محمد اکبر یوسفیما می دانیم، که پیروز می شویمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
03.11.2022محمد اکبر یوسفیما باید اعتیاد انتقام جوئی را دفن کنیمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
31.10.2022محمد اکبر یوسفیاسلامیزم و راسیزم مسعود، در خیانت به طفلی پسرش هم رحم نکردآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
26.10.2022محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست! (قسمت هشتم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
23.10.2022محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست! (۷)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
16.10.2022محمد اکبر یوسفیاینکه کی و چه هستیم، مهم نیستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
10.10.2022محمد اکبر یوسفیسخنی چند با گردانندگان میدیاهای نوآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
05.10.2022محمد اکبر یوسفیمکثی بر ماموریت افغانستان؛ شکستی که از قبل معلوم بودآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
04.10.2022محمد اکبر یوسفیسی و نهمین رئیس جمهور ۹۸ ساله شدآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
64
16
28.09.2022محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت ششم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
19.09.2022محمد اکبر یوسفیقتل های سیاسی سری می ماند!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
15.09.2022محمد اکبر یوسفیبازهم در مورد توافق دوحهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
11.09.2022محمد اکبر یوسفیآیا دوحه به جنگ افغانستان خاتمه بخشید؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
05.09.2022محمد اکبر یوسفیحرف این فرد چه اعتبار خواهد داشت؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
03.09.2022محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت پنجم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
29.08.2022محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست! (قسمت چهارم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
24.08.2022محمد اکبر یوسفیاز دولت افغانستان کی نمایندگی می کند؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
21.08.2022محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست! (قسمت سوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
12.08.2022محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
02.08.2022محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
20.07.2022محمد اکبر یوسفیاحمدی نژاد، مهد کینه علیه بیگانهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
17.07.2022محمد اکبر یوسفیمن خودم هستمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
22.06.2022محمد اکبر یوسفیسخن چند با سخنگویان طالب و دلتنگانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
13.06.2022محمد اکبر یوسفید ملي یووالې او افغاني ناسیونالیزم مخکښ امپراتور آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
06.06.2022محمد اکبر یوسفیتحریک طالبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
29.05.2022محمد اکبر یوسفیسیکولاریزم راه حل استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
23.05.2022محمد اکبر یوسفیآینده باز استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
16.05.2022محمد اکبر یوسفیاز تورن تا امیر و از امیر تا پیر گاذرگاهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
05.05.2022محمد اکبر یوسفیتعامل تسخیر کنندگان، دولتداری نیستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
01.05.2022محمد اکبر یوسفیبر وقایع ۷ ثور و ۸ ثور چگونه می نگریم؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
24.04.2022محمد اکبر یوسفیدوران جنگ سرد و اثرات آن بر افغانستان (ق ۱ الی ۱۶)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
12.04.2022محمد اکبر یوسفیگلبدین حکمتیار و حزبی های او دروغ نمی گویند؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
08.04.2022محمد اکبر یوسفیناسیونالیزم فرهنگی مفهوم مطلوب نیستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
30.03.2022محمد اکبر یوسفیحاکمیت جنون در تحت نام دین و نژادآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
28.03.2022محمد اکبر یوسفیچونکه، مسئله بر سر کل استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
23.03.2022محمد اکبر یوسفیمن می دانم، آنچه را که نمی دانمآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
64
34
15.03.2022محمد اکبر یوسفیبزرگداشت هشت مارچ از کجا منشاء گرفته استآرشیف نویسندههشتم مارچ روز جهانی زن
64
48
11.03.2022محمد اکبر یوسفیاسلام و اسلامیزمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
09.03.2022محمد اکبر یوسفیروز همبستگی زنان، ۸ مارچآرشیف نویسندههشتم مارچ روز جهانی زن
64
48
08.03.2022محمد اکبر یوسفیکنفرانس پیترسبرگ، بن و افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
03.03.2022محمد اکبر یوسفیملت مسلمان؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
27.02.2022محمد اکبر یوسفیگزارش سریآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
24.02.2022محمد اکبر یوسفیافغانستان: داکتر روانی طالبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
21.02.2022محمد اکبر یوسفیمقام روحانی با نقش روح شیطانیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
18.02.2022محمد اکبر یوسفیدزدی پولآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
16.02.2022محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمانست، اعتماد کجاستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
14.02.2022محمد اکبر یوسفیدارائی ملی به سخاوت داده نمی شودآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
10.02.2022محمد اکبر یوسفیکی طالب است، کی طالب نیستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
06.02.2022محمد اکبر یوسفیبعد از مرگ ملا عمر: ستراتیژی مخفی پاکستان با طالبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
04.02.2022محمد اکبر یوسفیاستقلال افغانستان و کینۀ بیگانگان!آرشیف نویسندهاستقلال افغانستان
64
2
30.01.2022محمد اکبر یوسفیقطره قطره دریاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
25.01.2022محمد اکبر یوسفیمکثی کوتاه بر قران و امارت اسلامیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
23.01.2022محمد اکبر یوسفیجو بایدن اینجا افغانستان استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
21.01.2022محمد اکبر یوسفیرسانه های اجتماعی؟آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
64
16
19.01.2022محمد اکبر یوسفیواقعبین حقیقی می داند که آینده طور دیگر استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
10.01.2022محمد اکبر یوسفیباز هم در رابطه با خط فرضی «دیورند»آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
07.01.2022محمد اکبر یوسفیمکثی بر فضول حرفی های سفیر ایرانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
03.01.2022محمد اکبر یوسفیرسمیت شناختن حکومت امارت اسلامیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
31.12.2021محمد اکبر یوسفیاسلام دین است و مسلمان پیرو دینآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
28.12.2021محمد اکبر یوسفیطالب دیروز و طالب امروزآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
26.12.2021محمد اکبر یوسفینظام اسلامی می خواهید؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
23.12.2021محمد اکبر یوسفیچرا «سیکولاریزم» را ترجیح می دهیم؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
19.12.2021محمد اکبر یوسفیکیها افغانستان را به فاجعه سوق می دهند!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
17.12.2021محمد اکبر یوسفیخبرداری به ذبیح الله مجاهدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
13.12.2021محمد اکبر یوسفید طالبانو د رهبرانو سره څو لنډی خبریآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
11.12.2021محمد اکبر یوسفیباز هم دیموکراسی و سیکولاریزمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
08.12.2021محمد اکبر یوسفیاینها کیانند و چه می خواهند؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
06.12.2021محمد اکبر یوسفیکلانهای افغانستان کیانند؟ (ق ۱ الی ۱۸)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
04.12.2021محمد اکبر یوسفیخودفریبی و عوامفریبی جامعه را صدمه می زند!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
01.12.2021محمد اکبر یوسفیخبردار دسیسۀ، بیگانه محتمل است!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
29.11.2021محمد اکبر یوسفیصعود و نزول زلمی خلیلزاد در ادارۀ ایالات متحده!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
21.11.2021محمد اکبر یوسفیتغییر از طریق تقربآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
15.11.2021محمد اکبر یوسفیآیا جنگ برنده دارد؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
03.11.2021محمد اکبر یوسفی«سیکولاریزم» راه حل است!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
16.10.2021محمد اکبر یوسفیمکثی بر «جنگ بر سر حلوای قدرت در سیاست افغانستان»آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
10.10.2021محمد اکبر یوسفیمخترع همه شمول، کیانند؟آرشیف نویسندهپیروزی دوبارۀ طالبان و عواقب آن
64
47
30.09.2021محمد اکبر یوسفی« راسیزم» خطرناک است ! (ق ۱ الی ۳) آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
64
15
18.09.2021محمد اکبر یوسفیخاک پاشی خلیلزاد به چشمان عقل جهانیان!آرشیف نویسندهپیروزی دوبارۀ طالبان و عواقب آن
64
47
11.09.2021محمد اکبر یوسفیحکومت همه شمول، یعنی چه؟آرشیف نویسندهپیروزی دوبارۀ طالبان و عواقب آن
64
47
09.09.2021محمد اکبر یوسفیورود و خروج نظامی امریکا از افغانستان!آرشیف نویسندهپیروزی دوبارۀ طالبان و عواقب آن
64
47
06.08.2021محمد اکبر یوسفیاز بد بدترش توبه!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
01.08.2021محمد اکبر یوسفیصلح زبان صلح می طلبد!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
21.07.2021محمد اکبر یوسفیطالب طالب نیست!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
11.07.2021محمد اکبر یوسفیاز هیچ، هیچ حاصل است!آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
64
15
05.07.2021محمد اکبر یوسفی«سیکولار» و «سیکولاریزم»!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
29.06.2021محمد اکبر یوسفی«حمایت دفاعی از راه دور»!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
27.06.2021محمد اکبر یوسفیگذشته برای ما داده شده است!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
10.06.2021محمد اکبر یوسفیخط فرضی«دیورند» را نمی شناسیم!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
08.06.2021محمد اکبر یوسفیبه جواب صوفی جمعه خان!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
04.06.2021محمد اکبر یوسفیحاکمیت دولتیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
01.06.2021محمد اکبر یوسفیپروژۀ خارجی صلح!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
28.05.2021محمد اکبر یوسفیستارۀ بخت! آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
23.05.2021محمد اکبر یوسفیاز «ترک تبارها» چه می خواهند؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
19.05.2021محمد اکبر یوسفیافغانستان مشکل جهان!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
14.05.2021محمد اکبر یوسفیآداب معاشرت اینست؟آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
64
34
11.05.2021محمد اکبر یوسفیآیا امریکا جنگ را باخته؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
06.05.2021محمد اکبر یوسفیملت سازی در افغانستان!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
12.04.2021محمد اکبر یوسفی«چگونه تروریستها تقویت می یابند»آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
07.04.2021محمد اکبر یوسفیملت، ملیت و ملتگرائی!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
30.03.2021محمد اکبر یوسفی „عجولانه پیروز شد“آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
25.03.2021محمد اکبر یوسفی«پیروزی فریبنده» و عواقب غم انگیز!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
08.03.2021محمد اکبر یوسفی۸ مارچ روز همبستگی زنان جهان گرامی باد!آرشیف نویسندههشتم مارچ روز جهانی زن
64
48
04.02.2021محمد اکبر یوسفی«طالبانو ته د ډاکتر اشرف غنی کلک دپلوماتیک ګذار» ته لنډه کتنه!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
26.01.2021محمد اکبر یوسفی«د لیبرالیزم او نشنلیزم جدا ل» ته یوه کتنه!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
24.01.2021محمد اکبر یوسفیتصحیح یک نقل قول از «هنا آرِنتHanna Arendt »!آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
64
15
22.01.2021محمد اکبر یوسفیدوران "جنگ سرد" و اثرات آن بر افغانستان! (قسمت دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
17.01.2021محمد اکبر یوسفیدوران "جنگ سرد" و اثرات آن بر افغانستان!(قسمت اول)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
14.01.2021محمد اکبر یوسفیمکثی بر لکچر رئیس جمهور!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
11.01.2021محمد اکبر یوسفیحکومت مؤقت یعنی چه؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
02.01.2021محمد اکبر یوسفیبه ادارۀ محترم آریانا افغانستان آنلاین!آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
64
34
22.12.2020محمد اکبر یوسفیچه خوشبخت است روباه، که دم خودش شاهد است!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
17.12.2020محمد اکبر یوسفیمکثی بر «یک دادخواهی ساده و بدیهی!»آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
12.12.2020محمد اکبر یوسفیمسجد به جای خود، مکتب به جای خود!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
09.12.2020محمد اکبر یوسفیروشنگری؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
05.12.2020محمد اکبر یوسفیراه به فلسفه!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
03.12.2020محمد اکبر یوسفیمذاکرات دوحه فرصت طلائی؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
29.11.2020محمد اکبر یوسفیاز جملۀ ۳۷۰۰، سه برگشتآرشیف نویسندهمطالب تأریخی
64
12
21.11.2020محمد اکبر یوسفیبیست نومبر روز جهانی طفلآرشیف نویسندهروز طفل
64
38
31.10.2020محمد اکبر یوسفیقدرت و زور ساده یکی نیستآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
64
34
27.10.2020محمد اکبر یوسفیچه می توانم بدانم؟ سیکولار به معنی بی دین نیست آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
18.10.2020محمد اکبر یوسفی"دولت ملی و دیموکراتی" (۱۹۶۳م)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
13.10.2020محمد اکبر یوسفیرهبری جنګ برای صلحآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
04.10.2020محمد اکبر یوسفیآیا «افغان» ملت است؟ (ق ۱ الی ۹)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
08.06.2020محمد اکبر یوسفیکابل هیچگاهی چنین وحشتناک نبوده استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
06.06.2020محمد اکبر یوسفیاختصار روشنگری در اروپا!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
01.06.2020محمد اکبر یوسفیاز حاکمیت دولتی چه می دانیم!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
17.04.2020محمد اکبر یوسفیروابط افغان – شوروی در زمان سلطنت!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
14.04.2020محمد اکبر یوسفیکلتور انتخاباتی در دیموکراسی!آرشیف نویسندهمطالب اجتماعی
64
3
31.03.2020محمد اکبر یوسفیتوطئه ای تحت تقلب انتخاباتیآرشیف نویسندهپروسه انتخابات در افغانستان
64
29
26.03.2020محمد اکبر یوسفیباز هم مروری بر «خط دیورند»آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
64
12
23.03.2020محمد اکبر یوسفیحکومت همه شمول یعنی چه؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
20.03.2020محمد اکبر یوسفیخطر جنگ انتقام جویانه!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
08.03.2020محمد اکبر یوسفیبه یاد همبستگی بین المللی زنان!آرشیف نویسندهمقام زن
64
6
01.03.2020محمد اکبر یوسفیحل منازعه در افغانستان!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
23.02.2020محمد اکبر یوسفی«مشت آهنین» شاعر محبوب کوبنده تر بادا!آرشیف نویسندهشعر و ادب
64
17
17.02.2020محمد اکبر یوسفیابراز همدردی و غمشریکی عمل نیک است!آرشیف نویسندهمطالب اجتماعی
64
4
11.02.2020محمد اکبر یوسفیسخن چند با «جو بایدن»آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
09.02.2020محمد اکبر یوسفیکیش شخصیت و رد پی فاتحان ویرانگر!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
28.01.2020محمد اکبر یوسفیدولت و دیموکراسیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
25.01.2020محمد اکبر یوسفیکلمات مترادف! آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
64
15
19.01.2020محمد اکبر یوسفیتعصب را چگونه تعبیر می کنیم؟آرشیف نویسندهمطالب اجتماعی
64
4
12.01.2020محمد اکبر یوسفیاز حماقت انسانی چه می دانیم!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
07.01.2020محمد اکبر یوسفی«البرت آینشتاین» و چند نقل قول او!آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
64
15
05.01.2020محمد اکبر یوسفیراز حقیقت!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
27.12.2019محمد اکبر یوسفیچهل سال پس از اشغال شوروی!آرشیف نویسندهشش جدی (تجاوز شوروی)
64
9
26.12.2019محمد اکبر یوسفیفضای گرد آلود مذاکرات صلح افغانستان!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
20.12.2019محمد اکبر یوسفیاسپ را از دٌم قبضه کردن خطاست!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
12.12.2019محمد اکبر یوسفیصلح حالت است، نه ملکیت! (قسمت دوم و پایان)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
09.12.2019محمد اکبر یوسفیصلح حالت است، نه ملکیت! (قسمت اول)آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
64
15
29.11.2019محمد اکبر یوسفی«اولومپ د گوژ» مدافع حقوق زن!آرشیف نویسندهخوشونت علیه زن
64
35
24.11.2019محمد اکبر یوسفیاطفال نور چشم انسان!آرشیف نویسندهروز طفل
64
38
20.11.2019محمد اکبر یوسفیروز جهانی طفل بحران تحمل و گذشت و فقدان تعقل!آرشیف نویسندهروز طفل
64
38
25.10.2019محمد اکبر یوسفیزن زن است، مرد مرد است!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
22.10.2019محمد اکبر یوسفیراز آشکارای دشواری مذاکرات با طالبان!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
19.10.2019محمد اکبر یوسفیاین ارباب، کاروان امنیت جهان را به کجا می برد؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
13.10.2019محمد اکبر یوسفیزبان چیست؟آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
64
7
05.10.2019محمد اکبر یوسفیآیا «مردم سالاری» و «دیموکراسی» یکیست؟آرشیف نویسندهاستقلال افغانستان
64
3
28.09.2019محمد اکبر یوسفیحق همسایه از دید بنیادگرایانآرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
64
15
22.09.2019محمد اکبر یوسفی«ما با اسلحۀ پدران ما می جنگیم»آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
18.09.2019محمد اکبر یوسفیگوشه ای ازجرایم جنگی در بحران افغانستان!آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
64
12
13.09.2019محمد اکبر یوسفی«صلح با عزت؟»آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
07.09.2019محمد اکبر یوسفیآیا افغانستان اشغال است؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
30.08.2019محمد اکبر یوسفیحامیان ضد تجدد در افغانستان کیها اند!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
20.08.2019محمد اکبر یوسفیدیموکراسی در دولت مذهبی تحقق نمی یابد!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
17.08.2019محمد اکبر یوسفیدولت و فساد!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
22.07.2019محمد اکبر یوسفیلحظاتی از مناسبات خارجی افغانستان در دهۀ شستآرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
64
15
18.07.2019محمد اکبر یوسفیدیدار سردار داؤد صدراعظم افغانستان از انگلستانآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
64
30
16.07.2019محمد اکبر یوسفیکودتای ۲۶ سرطان، آغاز مصیبت ها!آرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
64
30
13.07.2019محمد اکبر یوسفیدولت و فساد!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
09.07.2019محمد اکبر یوسفیباز هم در بارۀ حقوق زن!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
08.07.2019محمد اکبر یوسفیخط «دیورند» دیروز و امروز! (ق ۱ الی ۵)آرشیف نویسندهکتب و رسالات
64
45
06.07.2019محمد اکبر یوسفیثبوت زنده!آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
64
12
27.06.2019محمد اکبر یوسفیرابطـۀ مختصرانسان با زبان!آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
64
15
16.06.2019محمد اکبر یوسفی«اسلام و تهاجم شوروی»آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
08.06.2019محمد اکبر یوسفیعید طفولیت که باز نیامد!آرشیف نویسندهعید سعید فطر
64
42
02.06.2019محمد اکبر یوسفیهویت ملی افغان!آرشیف نویسندهافغان و افغانستان
64
5
27.05.2019محمد اکبر یوسفیآیا ما یک ملت هستیم؟آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
64
15
06.05.2019محمد اکبر یوسفیسیاست را دینی و دین را سیاسی نسازید (قسمت پنجم)آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
64
15
25.04.2019محمد اکبر یوسفی«گربۀ» پاکستانی از جوال پرید!آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
64
15
18.04.2019محمد اکبر یوسفیسیاست را دینی و دین را سیاسی نسازید (قسمت چهارم)آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
64
15
13.04.2019محمد اکبر یوسفیسیاست را دینی و دین را سیاسی نسازید (قسمت سوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
07.04.2019محمد اکبر یوسفیافسوس، افسوس و صد افسوس!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
30.03.2019محمد اکبر یوسفیسیاست را دینی و دین را سیاسی نسازید (قسمت دوم)آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
64
15
29.03.2019محمد اکبر یوسفیسیاست را دینی و دین را سیاسی نسازید (قسمت اول)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
26.03.2019محمد اکبر یوسفیسخت ترین وظیفه در جهان (ق۱ تا ۱۷)آرشیف نویسندهکتب و رسالات
64
45
05.03.2019محمد اکبر یوسفیخروج نظامیان امریکا از افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
19.02.2019محمد اکبر یوسفی«پشتون ها و اسلام گرائی»؟آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
64
15
05.02.2019محمد اکبر یوسفیبـه خاطـر صلـح دائمـی!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
03.02.2019محمد اکبر یوسفیعوامل اشغال افغانستان!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
29.01.2019محمد اکبر یوسفیاز مأموریت اخیر داکتر خلیلزاد چه انتظار داریم؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
20.01.2019محمد اکبر یوسفیملت چیست؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
17.12.2018محمد اکبر یوسفیآیا دعوت نشدن طالبان در کنفرانس «بن» اشتباه بود؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
03.12.2018محمد اکبر یوسفیزبان صلح و زبان جنگ!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
28.11.2018محمد اکبر یوسفیبحران بنیادگرایان، طالب را ایجاد کرد بخش سومآرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
64
15
26.11.2018محمد اکبر یوسفیخشونت علیه زن نفرت انگیز است!آرشیف نویسندهخوشونت علیه زن
64
35
23.11.2018محمد اکبر یوسفیبحران بنیادگرایان، طالب را ایجاد کرد! (2)آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
64
15
19.11.2018محمد اکبر یوسفیبحران بنیادگرایان، طالب را ایجاد کرد - اولآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
15.11.2018محمد اکبر یوسفیملت گرائی در اروپا و تأثیرات آن بر افغانستان (ق۱ الی ۴۱)آرشیف نویسندهکتب و رسالات
64
45
12.09.2018محمد اکبر یوسفیموقف رئیس جمهور افغانستان پیرامون پشتونستانآرشیف نویسندهمطالب تأریخی
64
12
13.08.2018محمد اکبر یوسفیوحدت ملی یا وحدت «قومی»؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
05.08.2018محمد اکبر یوسفیفرهنگ و پیروان فرهنگآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
03.08.2018محمد اکبر یوسفیسیاست ملی و ملت گرایی! (قسمت سوم)آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
64
15
01.08.2018محمد اکبر یوسفیسیاست ملی و ملت گرایی! (قسمت دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
28.07.2018محمد اکبر یوسفیسیاست ملی و ملت گرایی! (قسمت اول)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
25.07.2018محمد اکبر یوسفیسازمان ملل متحد دولت دولت ها نیستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
22.07.2018محمد اکبر یوسفیاهمیت ستراتیژیک افغانستان (بخش دوم و اخیر)آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
64
15
20.07.2018محمد اکبر یوسفیاهمیت ستراتیژیک افغانستان (قسمت اول)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
18.07.2018محمد اکبر یوسفیهویت ملی افغان! (بخش دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
16.07.2018محمد اکبر یوسفیالبیرونی پیشگام علم مدهب (بخش دوم و آخر)آرشیف نویسندهبزرگانی که جاودانه شدند
64
10
16.07.2018محمد اکبر یوسفیهویت ملی (بخش اول)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
12.07.2018محمد اکبر یوسفیالبیرونی پیشگام علم مذهب (بخش اول)آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
64
15
10.07.2018محمد اکبر یوسفیساختار اجتماعی- اقتصادی قبایل پشتون (قسمت دوم و اخیر)آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
64
15
09.07.2018محمد اکبر یوسفیساختار اجتماعی- اقتصادی قبایل پشتون (قسمت اول)آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
64
15
08.07.2018محمد اکبر یوسفیآیا جنگ سرد برگشت پذیر است؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
02.07.2018محمد اکبر یوسفیمبداء دولت و ملت در جامعۀ بشری!آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
64
15
30.06.2018محمد اکبر یوسفیوحدت ملی، ملت گرائی و دیموکراسی!آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
64
15
28.06.2018محمد اکبر یوسفیترکیب نژادی جامعۀ افغانی قسمت دومآرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
64
15
27.06.2018محمد اکبر یوسفیترکیب نژادی جامعۀ افغانی (قسمت اول)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
23.06.2018محمد اکبر یوسفیجنبش مردمی روشانی و نمایش آن - قسمت 2آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
64
15
22.06.2018محمد اکبر یوسفیجنبش مردمی روشانی و نمایش آن - قسمت 1آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
64
15
20.06.2018محمد اکبر یوسفیبیچارگی مکتب تأریخی!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
18.06.2018محمد اکبر یوسفیهویت نژادی، هویت کلتوری و هویت سیاسی آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
64
15
16.06.2018محمد اکبر یوسفیراز آشکارای دشواری مذاکرات با طالبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
11.06.2018محمد اکبر یوسفیفلسفۀ غرب و فیلسوفان آن! (قسمت سوم و آخر) آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
64
15
10.06.2018محمد اکبر یوسفیفلسفۀ غرب و فیلسوفان آن (ق 2)آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
64
15
09.06.2018محمد اکبر یوسفیفلسفۀ غرب و فیلسوفان آن! (قسمت اول)آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
64
15
03.06.2018محمد اکبر یوسفیراسیزم نژادی و راسیزم مذهبی در افغانستان (ق 2)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
02.06.2018محمد اکبر یوسفیراسیزم نژادی و راسیزم مذهبی در افغانستان (ق 1)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
29.05.2018محمد اکبر یوسفیستیریوتیپ یا شتیریوتیپ آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
64
15
20.04.2018محمد اکبر یوسفیزن و موقف اجتماعی آن در مسیر تأریخآرشیف نویسندهمقام زن
64
6
14.03.2018محمد اکبر یوسفیزن و موقف اجتماعی آن در مسیر تأریخ تمدن بشر!آرشیف نویسندهمقام زن
64
6
19.03.2017محمد اکبر یوسفیصدها افغان، در مراسم تدفین زن مقتولآرشیف نویسندهفاجعۀ قتل فرخنده
64
22
02.01.2017محمد اکبر یوسفیپنجاه و دو سال بعد از تأسیس «ح د خ ا»آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
21.12.2016محمد اکبر یوسفیاز پان اسلامیزم چه می دانیم!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
16.12.2016محمد اکبر یوسفی«پان اسلاميزم امان الله خان»؟آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
64
15
04.12.2016محمد اکبر یوسفیاز کلمۀ فرهنگ چه می دانیم؟آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
64
15
02.12.2016محمد اکبر یوسفی«فیدل مرد، اما او شکست نا خورده مرد!»آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
28.11.2016محمد اکبر یوسفیملت گرائی افغان درین بحران!- قسمت دومآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
08.11.2016محمد اکبر یوسفیملت گرائی افغان درین بحران! - قسمت اولآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
05.11.2016محمد اکبر یوسفیباد افغان سلطنت را برد - قسمت دومآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
02.11.2016محمد اکبر یوسفیباد افغان سلطنت را برد! - قسمت اولآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
23.10.2016محمد اکبر یوسفیاشکال "راسیزم" دشمن وحدت ملی و اجتماعی است!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
31.08.2016محمد اکبر یوسفینقش «لویه جرگه» و استفادۀ ناحق از آن!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
18.08.2016محمد اکبر یوسفیناتـــو در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
14.08.2016محمد اکبر یوسفیملت و ملت گرائی! (قسمت سوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
12.06.2016محمد اکبر یوسفیملت و ملت گرائی! (قسمت دووم)آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
64
15
06.06.2016محمد اکبر یوسفیملت و ملت گرائی - قسمت اولآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
23.05.2016محمد اکبر یوسفیدر جست جو حقیقتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
06.05.2016محمد اکبر یوسفیبعد از من بدبختی آغاز یافتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
30.04.2016محمد اکبر یوسفیوضعیت امنیتی و برخی از عوامل بحران افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
28.04.2016محمد اکبر یوسفیحادثۀ ۷ ثور ۱۳۵۷ و بحران افغانستانآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
64
8
10.04.2016محمد اکبر یوسفی«کینه و نفرت از تمام قلب!»آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
25.03.2016محمد اکبر یوسفیمبادی سیاست "بی طرفی" افغانستان (قسمت دوم)آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
64
12
22.03.2016محمد اکبر یوسفیمبادی سیاست "بی طرفی" افغانستان!(قسمت اول)آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
64
12
19.03.2016محمد اکبر یوسفیکابل: صدها افغان، در مراسم تدفین فرخنده اشتراک کردندآرشیف نویسندهفاجعۀ قتل فرخنده
64
22
11.03.2016محمد اکبر یوسفیرسوائی افتضاح آمیز در ایرانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
08.03.2016محمد اکبر یوسفیزن و موقف اجتماعی آن در مسیر تأریخ تمدن بشر!آرشیف نویسندهمقام زن
64
6
29.02.2016محمد اکبر یوسفیانتظار از مذاکرات «چهارگانۀ» اسلام آبادآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
27.02.2016محمد اکبر یوسفیسیاست پناهندگیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
16.02.2016محمد اکبر یوسفی«بحران در افغانستان: "طالبان باید تصمیم بگیرند"»آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
16.02.2016محمد اکبر یوسفیباز هم در بارۀ "هویت ملی"!آرشیف نویسندهافغان و افغانستان
64
5
31.01.2016محمد اکبر یوسفیآیا ما یک ملت هستیم؟ (بخش دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
28.01.2016محمد اکبر یوسفیآیا ما یک ملت هستیم؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
16.01.2016محمد اکبر یوسفی«گزارش سری:"ناتو، اردوی افغان را بندرت آمادۀ خدمت می بیند"» آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
14.01.2016محمد اکبر یوسفیاشتباه غرب طالبان را دوباره قوی می سازدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
07.11.2015محمد اکبر یوسفینه حدسیات و نه سریات، محتوای نشریات! (قسمت دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
05.11.2015محمد اکبر یوسفینه حدسیات و نه سریات، محتوای نشریات! (قسمت اول)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3