تاریخ امروز:
اعمالبرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
   
نما:  تمام عناصربرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
  
  
  
  
  
  
  
شمارش= 108
14.07.2024محمد عثمان تره کیدرسی را که از سده قانون اساسی میباید آموختآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
14.07.2024محمد عثمان تره کیمنطق عدم مسئولیت سیاسی رئیس دولت در کجا است ؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
10.07.2024محمد عثمان تره کیمسئولیت سیاسی به چه معنا است آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
61
34
09.07.2024محمد عثمان تره کیسردار محمد داؤد در کجای تاریخ معاصر افغانستان جاه دارد ؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
09.07.2024محمد عثمان تره کیبن بست در دیپلوماسی طالبان آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
07.07.2024محمد عثمان تره کیضرورت یاد آوری از سده قانون اساسی در افغانستان آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
10.06.2024محمد عثمان تره کیوقتی بدمعاشی جای دیپلوماسی را میګیردآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
02.06.2024محمد عثمان تره کیروسیه در تعامل دیپلوماتیک با طالبان ارزش ها را فدای اهداف ژیوپولتیک میکند ! آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
03.05.2024محمد عثمان تره کیچرا افغانستان طی نیم قرن از یک دور فاجعه به دور دیگری سقوط کرده است آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
19.04.2024محمد عثمان تره کیبرخورد عقده مندانه طالبان با مکتبیان ریشه در کجا دارد ؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
08.04.2024محمد عثمان تره کیچگونه میتوان حذف خط دیورند را با اجندای ژیوپولتیک ضد تروریزم و ضد رادیکالیزم پیوند داد ؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
09.03.2024محمد عثمان تره کید افغانستان پر اقتصادي ودې د متخصصو کدرونو د مهاجرتونو ناوړه اغیزآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
27.02.2024محمد عثمان تره کیدنجونو د تعلیم مذهبي، فرهنګي او سیاسې اړخونهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
06.02.2024محمد عثمان تره کیمنازعه طالبان با ملل متحد در موضوع تعیین نماینده جدید آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
22.01.2024محمد عثمان تره کید پاچا خان او ګاندي سوله ایزه مبارزه په متضادو ژیوپولتیک بسترونو کېآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
21.01.2024محمد عثمان تره کیسرگئی لاوروف از تاریخ نیاموخته استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
01.01.2024محمد عثمان تره کیطالبان در رد قطعه نامه شورای امنیت به خطا رفته اندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
30.12.2023محمد عثمان تره کیرای ممتنع روسیه و چین به قطعه نامه اخیر شورای امنیت به چه معنا است؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
25.12.2023محمد عثمان تره کیمفسدین و مختلسین دوره اشغال در چنگال عدالت سیاست زده امریکاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
02.12.2023محمد عثمان تره کیانعقاد پیمان ستراتژیک با هندوستان جواب قاطع به اعلام دشمنی پاکستان با افغانستان است !آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
06.11.2023محمد عثمان تره کید افغانستان سرہ د پیښور د الحاق حقوقي اړخآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
05.11.2023محمد عثمان تره کیجنایت حکومت پاکستان در حق مهاجرین افغان نباید بدون جواب بماندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
30.10.2023محمد عثمان تره کیاقلیت های قومی و سوال تعامل یا تقابل با طالبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
12.09.2023محمد عثمان تره کیانسداد راه ترانزیت تورخمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
03.08.2023محمد عثمان تره کیضرورت تدارک یک راپور از حالت سرحدات افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
15.07.2023محمد عثمان تره کیدنباله بحث معاهده آب هیرمندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
05.07.2023محمد عثمان تره کیچرا موسی شفیق معاهده ۱۳۵۲ آب هیرمند را امضأ کرد ؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
30.06.2023محمد عثمان تره کیاعتبار حقوقی و اجرایی معاهده ۱۳۵۲ آب هیرمند پایان یافته استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
19.06.2023محمد عثمان تره کیاصطلاح حق آبه در حقوق بین المللی جا ندارد آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
16.06.2023محمد عثمان تره کید پاچا خان سوله ایزه مبارزهآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
61
34
14.06.2023محمد عثمان تره کیمداخله غیر قابل توجیه شورای امنیتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
21.04.2023محمد عثمان تره کیهویت، فرهنگ و تمدن آریانای دیروز یا افغانستان امروزآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
61
16
18.02.2023محمد عثمان تره کیگپ آخر و اعلام پایان بحثآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
12.02.2023محمد عثمان تره کید ملالې موسی نظام یو اړخیز قضاوتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
07.02.2023محمد عثمان تره کیبه جواب جهانیآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
61
34
01.02.2023محمد عثمان تره کیدنباله بحث با محترم جهانیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
30.01.2023محمد عثمان تره کیتبصره کوتاه به نوشته پُر محتوای محترم مایارآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
27.01.2023محمد عثمان تره کیطالبان در نیمه راه سنت و مدرنیتهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
23.01.2023محمد عثمان تره کیسقوط حاکمیت طالبان، افغانستان را معروض به فدرالیزم و نهایتاً تجزیه میسازد آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
16.01.2023محمد عثمان تره کیضرورت به حاشیه کشانیدن گروه افراطی در رهبری طالبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
13.12.2022محمد عثمان تره کیآیا طالبان د یو جنګي دلې څخه د مدرنې حکومتولي په ځواک د بدلون وړتیا لري آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
02.11.2022محمد عثمان تره کید افغانستان او امریکا د استخباراتی غوندې آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
21.08.2022محمد عثمان تره کیخپلواکي نمانځل د سیاسي لوبو په منګلو کېآرشیف نویسندهاستقلال افغانستان
61
2
31.07.2022محمد عثمان تره کیدهلیز بحری به سوی خلیجآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
04.06.2022محمد عثمان تره کیاحمد شاه بابا: د ملي یووالې او افغاني ناسیونالیزم مخکښ امپراتورآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
01.06.2022محمد عثمان تره کیحلقه کوچک افراطی بی خبر از واقعیت های جهان تحریک طالبان را به جنگ با دنیا تشویق میکندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
19.05.2022محمد عثمان تره کیتصاحب فاتحانه قدرت سیاسی به حاکمیت مشروعیت نمی بخشدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
06.04.2022محمد عثمان تره کیولی احمد نوری یکی از مدافعین سرسخت ناسیونالیزم فرهنگی بودآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
61
27
17.03.2022محمد عثمان تره کیجرګه بنو و مطالبه تدویر لویه جرګهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
09.03.2022محمد عثمان تره کیتقابل میان زور و حق در مناسبات بین المللیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
06.03.2022محمد عثمان تره کیزور حق نیستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
30.01.2022محمد عثمان تره کیآی، اس، آی در کمین نابودی تحریک اسلامی طالبان پاکستان آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
29.01.2022محمد عثمان تره کیبا خروج قوای خارجی از افغانستان منطق حصارکشی در امتداد خط دیورند از میان رفته استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
20.01.2022محمد عثمان تره کید پاچا خان او ګاندي سوله ایزه مبارزه په متضادو ژیوپولتیک بسترونو کېآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
06.12.2021محمد عثمان تره کیعفو عمومی خائنین ملی: بخشایش از کیسه خلیفه !آرشیف نویسندهپیروزی دوبارۀ طالبان و عواقب آن
61
47
27.11.2021محمد عثمان تره کیتحلیل « لوماند دیپلوماتیک » از اوضاع افغانستان (دنباله بحث)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
25.11.2021محمد عثمان تره کیتحلیل « لوماند دیپلوماتیک » از اوضاع افغانستان آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
04.11.2021محمد عثمان تره کیپه رسمیت پیژندنه د حقوقو او سیاست په ارزونه کېآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
30.07.2021محمد عثمان تره کید افغانستان په شاوخوأ کي د ګاوندیانو د پوځیانو تمرکز څه پیغام لرلې شې ؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
23.12.2020محمد عثمان تره کیمحترم غلام حضرت توجه فرمایدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
15.12.2020محمد عثمان تره کیپه ارغنداب کې د حکومتي سرتیرو نوۍ جنګي جنایت آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
11.11.2020محمد عثمان تره کیچند نکته به توجه رئیس جمهور جدید امریکا آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
23.10.2020محمد عثمان تره کیعامل کشتار متقاضیان ویزه در ننگرهارآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
15.10.2020محمد عثمان تره کیپه اساسي قانون کې د جعفري فقه د تداخل څر نګوالېآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
15.08.2020محمد عثمان تره کیآیا طالب افزار عمق ستراتژیک پاکستان است؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
29.01.2020محمد عثمان تره کیلر او بر او د امریکا ستره ستراتیژیکه غلطيآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
28.01.2020محمد عثمان تره کید سوله ایزې مبارزې قربانیان!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
17.01.2020محمد عثمان تره کیفصلی از تاریخ مبارزات سیاسی پوهنتون کابلآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
61
8
12.01.2020محمد عثمان تره کید بنو د غوندې ګډونوالو سره څو خبرېآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
27.09.2019محمد عثمان تره کیانتخابات در چنگال خونین مدعیان قدرتآرشیف نویسندهپروسه انتخابات در افغانستان
61
29
22.09.2019محمد عثمان تره کیحمله انتقام جویانۀ سربازان امریکائی بر مردم ملکیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
17.09.2019محمد عثمان تره کیاین بار مخاطب ما قوای مسلح افغانستان است!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
11.09.2019محمد عثمان تره کییازده سپتامبر: مجازات افغانستان بګناه ناکردهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
08.09.2019محمد عثمان تره کیسوله او شیطاني کړي!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
18.08.2019محمد عثمان تره کیجایگاه شاه امان اللهآرشیف نویسندهاستقلال افغانستان
61
2
28.07.2019محمد عثمان تره کیترمپ و استفاده از بم ذرویآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
26.07.2019محمد عثمان تره کیتلاشها برای بدست گرفتن ابتکار صلح در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
25.07.2019محمد عثمان تره کیپه آزادو قبایلي سیمو کې توره ورځآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
22.07.2019محمد عثمان تره کیکیش شخصیت در اولین قانون اساسی جمهوریت افغانستانآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
61
30
16.07.2019محمد عثمان تره کیچهل ششمین سال کودتای سردار محمد داؤدآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
61
30
18.06.2019محمد عثمان تره کیملیشیای مقاومت و بازیهای ژیوپولتیک در منطقهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
04.06.2019محمد عثمان تره کیبرخورد عاطفی به مقاومت طالبآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
23.05.2019محمد عثمان تره کیطالبان و دورنمای ژیوپولیتیک جنگآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
03.05.2019محمد عثمان تره کیکه په تنګ شي نو په جنګ شيآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
26.04.2019محمد عثمان تره کیکانفرانس سه جانبه ماسکوآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
16.04.2019محمد عثمان تره کیجګړه په افغانانو باندې تپل شوېده!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
09.04.2019محمد عثمان تره کیاصطلاح لویه جرګه مشورتیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
27.03.2019محمد عثمان تره کیشاگردان مکتب بلک واترآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
13.03.2019محمد عثمان تره کید افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو ضمانتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
10.03.2019محمد عثمان تره کید سولې د موافقه لیک نه وروستهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
20.02.2019محمد عثمان تره کیادارۀ کابل پایگاه دشمنی با صلحآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
05.02.2019محمد عثمان تره کیلنډ مهاله حکومتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
31.01.2019محمد عثمان تره کیصلح با چانه زنی دیموکراتیک بدست نمی آید!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
29.01.2019محمد عثمان تره کیخاطره ای از مرحوم دوکتور غلام سخی مصونآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
18.12.2018محمد عثمان تره کیوقتی حکومت قاتل مردم خود تبدیل میشودآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
08.12.2018محمد عثمان تره کیوسله وال مقاومت د یو پیچلې آزمون په درشل کېآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
02.10.2018محمد عثمان تره کیلمړي سوله ورپسې انتخاباتآرشیف نویسندهپروسه انتخابات در افغانستان
61
29
28.09.2018محمد عثمان تره کید ملکی تلفاتو زیاتوالې د سولې مذاکراتو سره تړاو لريآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
11.09.2018محمد عثمان تره کییازده سپتامبر و سریال فاجعۀ افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
28.08.2018محمد عثمان تره کیدر حاشیه بمباردمان درقدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
29.07.2018محمد عثمان تره کیتداعی یک خاطرهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
15.06.2018محمد عثمان تره کیپشتون ها مردم با عظمت بی وطن (متن جدید)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
09.06.2018محمد عثمان تره کیپشتون ها: مردم با عظمت بی وطن!؟ (ق4)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
07.06.2018محمد عثمان تره کیپشتون ها مردم با عظمت بی وطن!؟ (ق 3)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
06.06.2018محمد عثمان تره کیدرگذشت دوکتور هاشمیان یک ضایعه فرهنگیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
05.06.2018محمد عثمان تره کیپشتون ها: مردم با عظمت بی وطن!؟ (ق 2)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
03.06.2018محمد عثمان تره کیپشتون ها: مردم با عظمتِ بی وطن ! ؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
08.01.2017محمد عثمان تره کیوفات پوهاند حسن کاکړ ضایعه اکادمیک و علمی استآرشیف نویسندهبزرگانی که جاودانه شدند
61
10