تاریخ امروز:
اعمالبرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
   
نما:  تمام عناصربرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
  
  
  
  
  
  
  
شمارش= 42
23.06.2024میرعنایت الله ساداتسُرورگم شدهآرشیف نویسندهشعر و ادب
55
17
30.08.2023میرعنایت الله ساداتزبان دری یا فارسی؟آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
55
7
19.08.2023میرعنایت الله ساداتجغرافیای سیاسی افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
55
3
21.06.2023میرعنایت الله ساداتنوای افتخارآرشیف نویسندهشعر و ادب
55
17
20.02.2023میرعنایت الله ساداتتحقق وحدت ملی پیش شرط همۀ آرمانهای ملی ماستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
55
3
21.11.2022میرعنایت الله ساداتحال و احوال سرزمین ما (مجموعۀ مقالات)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
55
3
05.10.2022میرعنایت الله ساداتوطن ویرانه از یار است، یا اغیار یا هردو ؟ (1)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
55
3
04.07.2022میرعنایت الله ساداتجوانان هموطنآرشیف نویسندهشعر و ادب
55
17
22.06.2022میرعنایت الله ساداتمقصد آنها چیست ؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
55
3
03.04.2022میرعنایت الله ساداتپیام تسلیتآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
55
27
01.03.2022میرعنایت الله ساداتسُرور گم شدهآرشیف نویسندهشعر و ادب
55
17
21.02.2022میرعنایت الله ساداتانگیزۀ تفرقه افگنی درمیان افغانهاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
55
3
20.01.2022میرعنایت الله ساداتکابلآرشیف نویسندهشعر و ادب
55
17
13.01.2022میرعنایت الله ساداتپاینده باد افغانستانآرشیف نویسندهافغان و افغانستان
55
5
07.12.2021میرعنایت الله ساداتدافغانستان دکولتور مخکښانآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
55
7
14.11.2021میرعنایت الله ساداتپیدایش، تکامل و دورنمای زبان دری (بخش دوم)آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
55
7
09.11.2021میرعنایت الله ساداتطالبان به قدرت برگشتند، یا … ؟آرشیف نویسندهپیروزی دوبارۀ طالبان و عواقب آن
55
47
05.11.2021میرعنایت الله ساداتپیدایش، تکامل و دورنمای زبان دری (بخش اول)آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
55
7
29.06.2021میرعنایت الله ساداتچرا این همه کشتار؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
55
3
08.06.2021میرعنایت الله ساداتگزینش راه حل مردمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
55
3
09.02.2021میرعنایت الله ساداتموقعیت جیوستراتیژیک افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
55
3
29.12.2020میرعنایت الله ساداتبرخورد علم و جهل آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
55
3
18.11.2020میرعنایت الله ساداتچرخ فلکآرشیف نویسندهشعر و ادب
55
17
11.11.2020میرعنایت الله ساداتاجماع مردمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
55
3
18.09.2020میرعنایت الله ساداتتکرار احسنآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
55
3
07.09.2020میرعنایت الله ساداتبازتاب هویت ملی بر زندگی افغانهاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
55
3
12.08.2020میرعنایت الله ساداتبرگشت تاریخآرشیف نویسندهشعر و ادب
55
17
06.08.2020میرعنایت الله ساداتارج گذاری به تمدن غزنهآرشیف نویسندهمطالب تأریخی
55
12
14.07.2020میرعنایت الله ساداتدائــرۀ شــیــطــانیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
55
3
02.07.2020میرعنایت الله ساداتسرور گمشدهآرشیف نویسندهشعر و ادب
55
17
23.06.2020میرعنایت الله ساداتافغانستان به بحران شدید اقتصادی روبرو استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
55
3
25.05.2020میرعنایت الله ساداتپیدایش و ادامۀ افراط گرائی در افغانستان (ق ۱ الی ۳)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
55
3
06.04.2020میرعنایت الله ساداتخرابکاران چی میخواهند؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
55
3
03.03.2019میرعنایت الله ساداتنگاهی به تأریخ آریاناآرشیف نویسندهمطالب تأریخی
55
12
30.01.2019میرعنایت الله ساداتنــاســازی زمــانــهآرشیف نویسندهشعر و ادب
55
17
14.01.2019میرعنایت الله ساداتداشتن هویت ملی چرا ضرورت است (ق ۱ الی ۳)آرشیف نویسندهافغان و افغانستان
55
5
11.12.2018میرعنایت الله ساداتعبدالمجید زابلی کی بود؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
55
3
24.09.2018میرعنایت الله ساداتجهان بینی و سوءِ استفاده از آنآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
55
3
02.12.2017میرعنایت الله ساداتپیدایش و تکامل زبان دری (ق ۱ الی ۲)آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
55
7
06.11.2017میرعنایت الله ساداتنـــوای افــتـخــارآرشیف نویسندهافغان و افغانستان
55
5
03.10.2017میرعنایت الله ساداتسیستم مافیایی در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
55
3
14.06.2016میرعنایت الله ساداتچگونه سیاست اقتصادی؟آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
55
15