تاریخ امروز:
اعمالبرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
   
نما:  تمام عناصربرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
  
  
  
  
  
  
  
شمارش= 119
13.07.2024نور احمد خالدیشکست ناتو در برابر روسیهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
11.07.2024نور احمد خالدیدعوت به تشکیل انجمن تاریخ و علوم بشری افغانستانآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
46
34
03.07.2024نور احمد خالدیدرامهً سیستم انتخابات عتیقه و غیر دموکراتیک امریکاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
09.01.2023نور احمد خالدیخود کشی با شعار های سیاسی تخیلیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
13.11.2022نور احمد خالدیمعضلهٔ شعار فدرالیزم در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
21.10.2022نور احمد خالدیجدال ترقی و ارتجاع در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
10.10.2022نور احمد خالدیدولت، دموکراسی و اسلامگرایی در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
08.10.2022نور احمد خالدیکارنامهٔ یکسال حکومت امارت اسلامی طالبانآرشیف نویسندهپیروزی دوبارۀ طالبان و عواقب آن
46
47
15.09.2021نور احمد خالدیعوامل عمدهٔ سقوط دولت افغانستان بدست طالبانآرشیف نویسندهپیروزی دوبارۀ طالبان و عواقب آن
46
47
31.12.2020نور احمد خالدیدر جستجوی یک نظام موثر برای افغانستان (بخش یکم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
08.11.2020نور احمد خالدیپیروزی جوبایدن در روشنی حقایق دموکراسی امریکاییآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
08.08.2020نور احمد خالدیپیشنهاد به هیأت پروسۀ صلح افغانستان در کانگرس امریکاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
24.05.2020نور احمد خالدیاعلامیه در مورد توافق سیاسی اشرف غنی َو عبدالله عبداللهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
16.05.2020نور احمد خالدیویروس فساد و شبکهٔ قدرت مافیائی در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
07.05.2020نور احمد خالدینقدی بر مقالهٔ "آریانا، خراسان، افغانستان" نوشتهٔ داکتر زمان ستانیزئ آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
14.04.2020نور احمد خالدیخروج امریکاییها و صلح در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
12.04.2020نور احمد خالدیعوامل بی ثباتی سیاسی در افغانستان- 4آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
11.04.2020نور احمد خالدیعوامل بی ثباتی سیاسی در افغانستان- ۳آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
10.04.2020نور احمد خالدیعوامل بی ثباتی سیاسی در افغانستان - ۲آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
09.04.2020نور احمد خالدیعوامل بی ثباتی سیاسی در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
07.04.2020نور احمد خالدیانگیزهٔ اختلافهای سیاسی در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
05.04.2020نور احمد خالدیروند تشکل قوم تاجیکآرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
46
15
01.04.2020نور احمد خالدیمذاکرات صلحآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
27.03.2020نور احمد خالدیاتحاد در محور منافع ملیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
01.03.2020نور احمد خالدیسالی که نکوست زبهارش پیداستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
15.01.2020نور احمد خالدیافغانستان و مسئلۀ ستم ملی -۲آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
14.01.2020نور احمد خالدیافغانستان و مسئلۀ ستم ملی - 01آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
23.11.2019نور احمد خالدیجنگ پانی پتآرشیف نویسندهمطالب تأریخی
46
12
29.10.2019نور احمد خالدیاتحادیۀ ملی افغانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
14.10.2019نور احمد خالدیمبارزه با حذف در تاریخآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
22.09.2019نور احمد خالدیاعلامیۀ اتحادیۀ انجمنهای افغانهاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
17.09.2019نور احمد خالدیایجاد سیستم فیدرالیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
15.09.2019نور احمد خالدیتویت مهم ترمپآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
12.08.2019نور احمد خالدیبه مناسبت صدومین سالگرد استرداد استقلال افغانستان - 3آرشیف نویسندهاستقلال افغانستان
46
2
09.08.2019نور احمد خالدیبه مناسبت صدومین سالگرد استقلال افغانستان -۲آرشیف نویسندهاستقلال افغانستان
46
2
07.08.2019نور احمد خالدیبه مناسبت صدمین سالگرد استرداد استقلال افغانستان - ۱ آرشیف نویسندهاستقلال افغانستان
46
2
01.08.2019نور احمد خالدیقومیگری تا حد وطن ستیزیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
30.07.2019نور احمد خالدیمروری بر تاریخ معاصرافغانستان - کودتای ثور _۶آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
28.07.2019نور احمد خالدیمروری بر تاریخ معاصرافغانستان -کودتای ثور _۵آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
15.07.2019نور احمد خالدیمروری بر تاریخ معاصرافغانستان -کودتای ثور _4آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
46
12
13.07.2019نور احمد خالدیمروری بر تاریخ معاصرافغانستان – کودتای ثور-3آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
46
12
09.07.2019نور احمد خالدیمروری بر تاریخ معاصرافغانستان – کودتای ثور-۲آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
27.06.2019نور احمد خالدیمروری بر تاریخ معاصرافغانستان – کودتای ثور-۰۱ آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
46
12
22.06.2019نور احمد خالدیطالبان شما معنی مذاکرات صلح را نمیدانید!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
18.06.2019نور احمد خالدیمروری بر تاریخ معاصرافغانستان ق۱ الی ۵آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
46
12
17.06.2019نور احمد خالدیحدود خراسان در عهد صفوی آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
46
12
09.04.2019نور احمد خالدیسه صد سال قبل جورج واشنگتن افغانستان وفات کردآرشیف نویسندهمطالب تأریخی
46
12
07.04.2019نور احمد خالدیمیرویس خان و افسانهٔ "شاهزاده پارسي"آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
46
12
14.02.2019نور احمد خالدیمردم افغانستان - بخش دوم و اخیرآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
13.02.2019نور احمد خالدیمردم افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
30.01.2019نور احمد خالدیآیا مجموعهٔ تفکر سیاسی بنام تاجکیزم وجود دارد؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
26.01.2019نور احمد خالدیموجودیت امرالله صالح در تیم غنیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
17.01.2019نور احمد خالدیآیا خلجی ها و غلجی ها یک مردم اند؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
07.11.2018نور احمد خالدیبر رسی مسئلۀ خط دیورند - قسمت سوم و اخیرآرشیف نویسندهمطالب تأریخی
46
12
04.11.2018نور احمد خالدیبررسی مسئلۀ خط دیورند - قسمت دومآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
03.11.2018نور احمد خالدیدموکراسی، انارشی، دیکتاتوری!!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
01.11.2018نور احمد خالدیبررسی مسئلهٔ خط دیورند - قسمت اولآرشیف نویسندهمطالب تأریخی
46
12
21.10.2018نور احمد خالدیطالبان بازهم جنایت آفریدند!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
01.10.2018نور احمد خالدیجنگ در افغانستان و راه حل آن - بخش دومآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
30.09.2018نور احمد خالدیجنگ در افغانستان و راه حل آن (بخش اول)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
13.09.2018نور احمد خالدیرد چند برداشت نادرست از تاریخ کشور!آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
46
12
08.09.2018نور احمد خالدیکدام کشورها میتوانند جنگ افغانستان را ختم کنند؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
07.09.2018نور احمد خالدیکدام کشورها میتوانند جنگ افغانستان را ختم کنند؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
21.08.2018نور احمد خالدیبه پاسخ نامه سرگشادۀ دوکتورعوض علی سعادتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
18.08.2018نور احمد خالدیبه مناسبت سالگرد استقلال افغانستانآرشیف نویسندهاستقلال افغانستان
46
2
14.08.2018نور احمد خالدیافغانها، پشتونها، تاجیکها و محل سکونت آنها!آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
46
12
08.08.2018نور احمد خالدیدری یا فارسي لغاتونه د معادلو خارجي لغاتونو لپارهآرشیف نویسندهمطالب تأریخی
46
12
04.08.2018نور احمد خالدیحفاظت از شیوه های گفتاری و نوشتاری زبان مروج دری در افغانستانآرشیف نویسندهافغان و افغانستان
46
5
27.07.2018نور احمد خالدیدو برداشت ازپروسۀ تعمیم دموکراسیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
27.07.2018نور احمد خالدیبه پاسخ خانم نصیبه اکرم حیدریآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
25.07.2018نور احمد خالدیتوضیحات در مورد عواقب کودتای 26 سرطان 1352آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
22.07.2018نور احمد خالدیتغییر ۱۸۰ درجه در عقاید اعظم سیستانی در مورد کودتای ۲۶ سرطانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
20.07.2018نور احمد خالدیعواقب کودتای ۲۶ سرطان سال ۱۳۵۲آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
02.07.2018نور احمد خالدیچرا روشنفکر نماهای تاجک خراسان طلب شده اند؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
21.06.2018نور احمد خالدیبر رسی مسئلۀ خط دیورند قسمت دوم و ختمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
19.06.2018نور احمد خالدیبر رسی مسئلۀ خط دیورند - قسمت اول آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
46
12
14.06.2018نور احمد خالدیاسم افغانستان و خراسانآرشیف نویسندهمطالب تأریخی
46
12
04.06.2018نور احمد خالدیاسم افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
02.06.2018نور احمد خالدیفرهنگ چیست و فرهنگ پشتونها کدام است؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
01.06.2018نور احمد خالدیمنشاء اقوام پشتون! آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
46
12
27.05.2018نور احمد خالدیفاتا و معاهدۀ دیورندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
24.05.2018نور احمد خالدیترکیب قومی نفوس افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
23.05.2018نور احمد خالدیمنشور جبهۀ ملی برای تأمین صلح در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
21.05.2018نور احمد خالدیچرا میرویس خان هوتکی و احمدشاه ابدالی را مؤسسین کشور افغانستان میدانیم؟آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
46
12
18.05.2018نور احمد خالدیلطیف پدرام از اعلامیه و اخطار تا اعلان خودمختاری بدخشان!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
10.05.2018نور احمد خالدیشعار تشکیل خراسان ساده لوحانه استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
02.04.2018نور احمد خالدیپاره ای برداشتهای نادرستآرشیف نویسندهافغان و افغانستان
46
5
16.03.2018نور احمد خالدیاز شعارهای تفرقه افگن و غیر عملی باید اجتناب کرد!آرشیف نویسندهافغان و افغانستان
46
5
12.03.2018نور احمد خالدیکوبیدن بر طبل خالی صلح!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
05.03.2018نور احمد خالدیدمیدن روح پدرام در کالبد جمعیت و شورای نظارآرشیف نویسندهافغان و افغانستان
46
5
25.02.2018نور احمد خالدیهویت شخصی و هویت ملی آرشیف نویسندهافغان و افغانستان
46
5
16.02.2018نور احمد خالدیانفجار مهیب در شهر کابل(قسمت سوم و اخیر)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
12.02.2018نور احمد خالدیانفجار مهیبی در شهر کابل ( قسمت دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
07.02.2018نور احمد خالدیانفجار مهیب در شهر کابل ( قسمت اول)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
28.01.2018نور احمد خالدینکاتی مهم در مورد زلمی خلیل زاد و مقدرات افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
20.01.2018نور احمد خالدیحزب جمعیت اسلامی و سیاستهای قومی و سمتیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
08.01.2018نور احمد خالدیآیا ما فرهنگ خراسانی خودرا از دست داده ایم؟آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
46
15
06.01.2018نور احمد خالدیآیا میتوان به ترجمه کتابهای تاریخی و فرهنگی توسط ایرانیها اعتماد کرد؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
03.01.2018نور احمد خالدیآیا هر خشت افغانستان سخت تر از سنگ است؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
29.12.2017نور احمد خالدیشخصیت سیاسی داکتر عبدالله عبداللهآرشیف نویسندهپروسه انتخابات در افغانستان
46
29
27.12.2017نور احمد خالدینباید به تمرد و یاغیگری باج داد!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
25.12.2017نور احمد خالدیتوافقنامۀ تیم های انتخاباتیآرشیف نویسندهپروسه انتخابات در افغانستان
46
29
19.12.2017نور احمد خالدییادداشتی بر تاریخ و هویت مشخص دولت افغانستانآرشیف نویسندهمطالب تأریخی
46
12
13.12.2017نور احمد خالدیراههای برون رفت از بحران سیاسی موجود در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
07.12.2017نور احمد خالدیسقاوی چهارم از نگاه رازق مامونآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
28.11.2017نور احمد خالدیهدف تروریزم فرهنگی چیست؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
16.11.2017نور احمد خالدیشرایط حالت اضطراری در افغانستان- قسمت سومآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
14.11.2017نور احمد خالدیشرایط حالت اضطراری در افغانستان –قسمت دومآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
12.11.2017نور احمد خالدیشرایط حالت اضطراری در افغانستان - قسمت اولآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
09.11.2017نور احمد خالدیتصادم ناسیونالیزم ایرانی با وطنپرستی ملت افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
31.10.2017نور احمد خالدیبررسی هویت مشترک ملی مردم افغانستان – 3آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
29.10.2017نور احمد خالدیبررسی هویت مشترک ملی مردم افغانستان -۲آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
28.10.2017نور احمد خالدیبررسی هویت مشترک ملی مردم افغانستان - 1 آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
20.10.2017نور احمد خالدی اگر من رییس جمهور باشم! آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
08.10.2017نور احمد خالدیکرونولوجی مختصر اشاره به اسم کشورآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
04.10.2017نور احمد خالدیبرداشت های متضاد از تأریخ افغانستان ق۱ الی ۳آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
25.09.2017نور احمد خالدیبه مناسبت نود و هشتمین سالگرد استقلال افغانستانآرشیف نویسندهاستقلال افغانستان
46
2
09.12.2016نور احمد خالدی معادل دری یا فارسی برای لغات خارجی!آرشیف نویسندهحراست از زبان دری
46
7
03.03.2016نور احمد خالدی مکتوب علومی به مقام شورای امنیت ملیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3