تاریخ امروز:
اعمالبرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
   
نما:  تمام عناصربرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
  
  
  
  
  
  
  
شمارش= 464
24.04.2024سلطان جان کلیوا لبدله څیرهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
19.04.2024سلطان جان کلیوا للارهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
09.04.2024سلطان جان کلیوا لاخـــترآرشیف نویسندهعید سعید فطر
45
42
04.04.2024سلطان جان کلیوا لعــقــیـدهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
20.03.2024سلطان جان کلیوا لدي کال کیآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
19.02.2024سلطان جان کلیوا للویه سیاسی تیر وتنهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
18.02.2024سلطان جان کلیوا لزنځــیرآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
31.01.2024سلطان جان کلیوا لد سپوږمۍ نندارهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
30.01.2024سلطان جان کلیوا لهایکوآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
26.01.2024سلطان جان کلیوا لد جاپانی ژبې د هایکویی شعر په پیروۍ یو څو ماتې ګوډېآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
25.01.2024سلطان جان کلیوا لبنـیــادآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
18.01.2024سلطان جان کلیوا لزخـميآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
13.01.2024سلطان جان کلیوا لشــاعـرېآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
05.01.2024سلطان جان کلیوا لد طالبانو د حکومت په مخ کی پرتی ستونزی به څنګه حل شی؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
01.01.2024سلطان جان کلیوا لبیا هم کال نوی کیږیآرشیف نویسندهنوروز و سال نو هجری شمسی
45
26
02.12.2023سلطان جان کلیوا ليـوواليآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
23.11.2023سلطان جان کلیوا لاصـلآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
10.11.2023سلطان جان کلیوا للا نـجـــهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
04.11.2023سلطان جان کلیوا لکمـزوريآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
11.10.2023سلطان جان کلیوا لد هرات غم – ملی ماتمآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
30.09.2023سلطان جان کلیوا لهمه شمول حکومت څه شی دی؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
20.09.2023سلطان جان کلیوا لمجبوریتآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
16.09.2023سلطان جان کلیوا لپوښـتنهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
06.09.2023سلطان جان کلیوا لمُلا ته د جنۍ خبرېآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
31.08.2023سلطان جان کلیوا لدُعاآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
27.08.2023سلطان جان کلیوا لآزادېآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
21.08.2023سلطان جان کلیوا لناکامآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
10.08.2023سلطان جان کلیوا لد سـیاسـت دنیاآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
06.07.2023سلطان جان کلیوا لمشاعره: دم شوی اوبه آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
03.07.2023سلطان جان کلیوا لد امریکا د جمهور رئیس جوبایدن وروستۍ وینا د طالبانو د حکومت په هکلهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
16.06.2023سلطان جان کلیوا لمـونـږه آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
26.05.2023سلطان جان کلیوا لزوی او مورآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
24.05.2023سلطان جان کلیوا لد ملی ګټو د تامین په برخه کی د طالبانو دریځآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
21.04.2023سلطان جان کلیوا لدرنو دوستانو اخترمو نیک مرغه او مبارک او عبادات مو قبول شهآرشیف نویسندهعید سعید فطر
45
42
25.03.2023سلطان جان کلیوا لد لویو قدرتونو په کشمکش کی به د افغانستان موقعیت چیری ویآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
20.03.2023سلطان جان کلیوا لنوی (۱۴۰۲ هـ ش) کال مو مُبارکآرشیف نویسندهنوروز و سال نو هجری شمسی
45
26
17.03.2023سلطان جان کلیوا لد استاد حاجی محمد نوزادی په اکادمیک او ټولنیز شخصیت یو څو خبرېآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
45
34
08.03.2023سلطان جان کلیوا لایا ښځه مستقل انسان دی؟آرشیف نویسندهمقام زن
45
6
09.12.2022سلطان جان کلیوا لد عجایبو وطن آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
03.12.2022سلطان جان کلیوا لافــراط – تفــریطآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
27.11.2022سلطان جان کلیوا لد استاد وروستۍ وینا شاګردانو ته آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
24.11.2022سلطان جان کلیوا لجنګ زرګری شیرو وشکر... آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
24.10.2022سلطان جان کلیوا لبی له مينې آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
16.10.2022سلطان جان کلیوا لپه افغانستان کی د تل پاتی سولې دتامین د پاره یوه نوی لار آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
08.10.2022سلطان جان کلیوا لهــایــدروجـنآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
28.09.2022سلطان جان کلیوا لحالات ــ تغیــر آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
25.09.2022سلطان جان کلیوا لطالبان ولی نجونې زده کړو ته نه پرږديآرشیف نویسندهپیروزی دوبارۀ طالبان و عواقب آن
45
47
22.09.2022سلطان جان کلیوا لد ژوند خوندآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
18.09.2022سلطان جان کلیوا لد بی تجربه ځوان نه ناوړه استفاده آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
06.09.2022سلطان جان کلیوا لد خیالونو دنیاآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
24.08.2022سلطان جان کلیوا لڅــيره د خــپل وطنآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
26.07.2022سلطان جان کلیوا لخیــالونهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
21.07.2022سلطان جان کلیوا لمنافـق بندهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
20.07.2022سلطان جان کلیوا لتوکل په خدایآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
14.07.2022سلطان جان کلیوا لویره او حدآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
07.07.2022سلطان جان کلیوا لراټيټ شه له غرورهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
01.07.2022سلطان جان کلیوا لدردمن غږآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
30.06.2022سلطان جان کلیوا لایا د ملایانو غونډه د ټولنیزو اصولو سره اړخ لګوې؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
29.06.2022سلطان جان کلیوا لپه پاکستان باندی د ډبرو د سکرو(ذغال سنګ) پلورل ماته د ملی ګټو په ضد عمل ښکاریآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
28.06.2022سلطان جان کلیوا لژوندونآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
12.06.2022سلطان جان کلیوا لکار ښه دیآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
27.05.2022سلطان جان کلیوا لســــترګـېآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
23.05.2022سلطان جان کلیوا لمشــــرآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
11.05.2022سلطان جان کلیوا لبـرخـهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
06.05.2022سلطان جان کلیوا لنه پوهــيږمآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
30.04.2022سلطان جان کلیوا لکه اختر وي؟آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
25.04.2022سلطان جان کلیوا لنوڅه وکړمه؟آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
20.04.2022سلطان جان کلیوا لراشه پسرلیهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
17.04.2022سلطان جان کلیوا لبهانې دي غرونه غرونه آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
09.04.2022سلطان جان کلیوا لغُـصـه (۲) آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
06.04.2022سلطان جان کلیوا لغصهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
30.03.2022سلطان جان کلیوا لچی ربات که بنیادم یو آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
08.03.2022سلطان جان کلیوا لدا کتاب ( جفای بزرګ ) زما له نظرهآرشیف نویسندهشادروان محمد هاشم میوندوال
45
36
07.03.2022سلطان جان کلیوا لپـوتــیـنـه! آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
03.03.2022سلطان جان کلیوا لد حکومت کولو پخوانی خیالآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
01.03.2022سلطان جان کلیوا لد اوکراین ولسمشر زلینسکی یو قهر مان دی که…..؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
28.02.2022سلطان جان کلیوا لد اقتصادی ستونزو د حل د پاره یوه وړاندیزآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
23.02.2022سلطان جان کلیوا لپه دوستۍ کی دښمنېآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
21.02.2022سلطان جان کلیوا لزهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
12.02.2022سلطان جان کلیوا لایا عدالت همداسي وي؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
10.02.2022سلطان جان کلیوا لبـــا و رآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
08.02.2022سلطان جان کلیوا لبــد مــرغـې آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
05.02.2022سلطان جان کلیوا لخــــــدایــهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
29.01.2022سلطان جان کلیوالټــوپـک – قــلــمآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
26.01.2022سلطان جان کلیوالســـــوداګــرآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
24.01.2022سلطان جان کلیوالد هــنر جــنازهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
22.01.2022سلطان جان کلیوالایا مونږ په ریښتیا یو واحد ملت یو؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
19.01.2022سلطان جان کلیوالد افـغـان سـرآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
12.01.2022سلطان جان کلیوالحـیــرانآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
07.01.2022سلطان جان کلیوالد نوی کال په لومړۍ ورځآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
30.12.2021سلطان جان کلیوالنوی کالآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
18.12.2021سلطان جان کلیوالزما لورې زما خورېآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
14.12.2021سلطان جان کلیوالجــا هــــله!آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
09.12.2021سلطان جان کلیوالنړیوال مونږ ته اړتیا لری، نه مونږ نړۍ ته!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
07.12.2021سلطان جان کلیوالخبردار!آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
05.12.2021سلطان جان کلیوالد روغې هیله آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
26.11.2021سلطان جان کلیوالضرورتآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
20.11.2021سلطان جان کلیوالد وطنې غمیزی د حل د پاره یوه لنډه لارآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
11.11.2021سلطان جان کلیوالمســــؤلآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
06.11.2021سلطان جان کلیوالد پاڼــې خــور هــیـلـهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
22.10.2021سلطان جان کلیوالدا څه وشو؟ آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
16.10.2021سلطان جان کلیوالطالبانو ته یوه وړه مشورهآرشیف نویسندهپیروزی دوبارۀ طالبان و عواقب آن
45
47
10.10.2021سلطان جان کلیوالدرنښـــتآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
07.10.2021سلطان جان کلیوالناپوهېآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
02.10.2021سلطان جان کلیوالچاپیریال د انساني خویونو جوړونکی دیآرشیف نویسندهمطالب اجتماعی
45
4
25.09.2021سلطان جان کلیوالدا افغان ولس به کله مسلمانیږی؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
22.09.2021سلطان جان کلیوالافغانستان په ټوله نړۍ کی د ښځو د پاره بدترین هیوادآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
20.09.2021سلطان جان کلیوالد شیطان حالاتآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
18.09.2021سلطان جان کلیوالپاکستان ولی د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژنې؟آرشیف نویسندهپیروزی دوبارۀ طالبان و عواقب آن
45
47
15.09.2021سلطان جان کلیوالزما د وطن څیره!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
11.09.2021سلطان جان کلیوالمشوره غواړمهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
09.09.2021سلطان جان کلیوالد طالبانو نوی حکومت او درانه مسؤولیتونهآرشیف نویسندهپیروزی دوبارۀ طالبان و عواقب آن
45
47
03.09.2021سلطان جان کلیوالایا طالبان به په ټول هیواد کی امنیت قایم کړلی شي؟آرشیف نویسندهپیروزی دوبارۀ طالبان و عواقب آن
45
47
02.09.2021سلطان جان کلیوالښاغلو د طالبانو مشرانو!آرشیف نویسندهپیروزی دوبارۀ طالبان و عواقب آن
45
47
31.08.2021سلطان جان کلیوالشاه پرې لنډه کیسه آرشیف نویسندهطنز و داستان
45
13
06.08.2021سلطان جان کلیوالپښیمانآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
04.08.2021سلطان جان کلیواللوئی امریکی وړه امریکا د تباهۍ سره مخ کړه.آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
30.07.2021سلطان جان کلیوالد ملی بیرغ د ورځی لمانځنه که….؟ آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
29.07.2021سلطان جان کلیوالد کندهار له پوهانو او ځوانانو نه یوه هیله!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
27.07.2021سلطان جان کلیوالد زړه خبرهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
26.07.2021سلطان جان کلیوالبی ستا له نوم آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
19.07.2021سلطان جان کلیوالاخــترونه هـــدیرو کیآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
18.07.2021سلطان جان کلیوالخالې ســــینه آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
14.07.2021سلطان جان کلیوالپـردی اورآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
09.07.2021سلطان جان کلیوالد طالبانو سره د ایران د نوو اړیکو هدفونهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
05.07.2021سلطان جان کلیوالتېښته خو چېرتهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
01.07.2021سلطان جان کلیوالتاته اړتیا لرمهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
27.06.2021سلطان جان کلیوالکه په ما دی رحم نه شی…آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
24.06.2021سلطان جان کلیوالد شهید عثمان کاکړ خبرهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
22.06.2021سلطان جان کلیوالفتوهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
08.06.2021سلطان جان کلیوالبدګومانیآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
04.06.2021سلطان جان کلیوالنور به څومره؟آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
23.05.2021سلطان جان کلیوالولی یواځی زه؟ آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
15.05.2021سلطان جان کلیوالاوږده لاسونهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
15.05.2021سلطان جان کلیوالاوږده لاسونهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
09.05.2021سلطان جان کلیوالپه یاد ولره!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
30.04.2021سلطان جان کلیوالآزاده خاوره کی می ښخه کړیآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
22.04.2021سلطان جان کلیوالد افغانستان د پیژندنی په هکله د متحده ایالاتو(USA) پرله پسې تیروتنېآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
18.04.2021سلطان جان کلیوالپه "سرتوره ابیقوره" یو څو خبرېآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
16.04.2021سلطان جان کلیوالزما ښایسته بهاره!آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
10.04.2021سلطان جان کلیوالانارکلي د وطن لورې! آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
06.02.2021سلطان جان کلیوالزوړ ملا زړی تراویحآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
25.01.2021سلطان جان کلیوالتیارهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
20.01.2021سلطان جان کلیوالراسپړلآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
14.01.2021سلطان جان کلیوالدا به لا هم وی متحد ملکونه؟ آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
11.01.2021سلطان جان کلیوالاندېښنېآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
04.01.2021سلطان جان کلیوالنوی کال مو مبارک شهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
02.01.2021سلطان جان کلیوالد ژمی ورځ آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
20.12.2020سلطان جان کلیوالد یلــدا شــپه – هیـلهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
13.12.2020سلطان جان کلیوالپه سرتیرو ویاړآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
10.12.2020سلطان جان کلیوالجمهور رئيس ډاکټر غنی او ورنه را تاوې کړۍ ته!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
06.12.2020سلطان جان کلیوالویرهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
03.12.2020سلطان جان کلیوالحـــــد پـیـژنـدنـهآرشیف نویسندهمطالب اجتماعی
45
4
30.11.2020سلطان جان کلیوالشاغلو طالبانو !!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
19.11.2020سلطان جان کلیوالکوږـ سمآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
11.11.2020سلطان جان کلیوالد امریکا جمهور رئیس جوبایدن او مرستیالی کماله هاریسآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
08.11.2020سلطان جان کلیوالخاورې!آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
04.11.2020سلطان جان کلیوالافسوسآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
46
17.10.2020سلطان جان کلیوالمکثی بر مقالهٔ داکتر کاظم (دستهای مرموز در شهادت میوندوال)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
20.09.2020سلطان جان کلیوالزړه او خولهآرشیف نویسندهمطالب اجتماعی
45
4
09.09.2020سلطان جان کلیوالد شهید ورځ که د شهیدانو اونۍ؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
04.09.2020سلطان جان کلیوالخـــــــدایـــــه!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
28.08.2020سلطان جان کلیوالد آصف درانئ څرګندونېآرشیف نویسندهمطالب اجتماعی
45
4
18.08.2020سلطان جان کلیوالآزادیآرشیف نویسندهاستقلال افغانستان
45
2
17.08.2020سلطان جان کلیوالپه یـــارانـــه کیآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
30.07.2020سلطان جان کلیوالد پرون اخترآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
20.07.2020سلطان جان کلیوالد عقیده کمزوریآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
17.07.2020سلطان جان کلیوالاحداث میدان هوائی در دشت گمبیری خیانت ملی ستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
15.07.2020سلطان جان کلیوالد عقیده کمزوریآرشیف نویسندهمطالب اجتماعی
45
4
15.07.2020سلطان جان کلیوالپه ګمبیری کی هوای ډګر جوړیدل خیانت دیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
13.07.2020سلطان جان کلیوالترڅو ویره؟آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
06.07.2020سلطان جان کلیوالد موقت حکومت د جوړیدو نوی هلی ځلیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
03.07.2020سلطان جان کلیوالزمـــــــا حـــــــالآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
28.06.2020سلطان جان کلیوالحـیـرانـتـیـاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
24.06.2020سلطان جان کلیوالد حـــیــا لـــــور!آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
12.06.2020سلطان جان کلیوالولس غواړی و پوهيږيآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
09.06.2020سلطان جان کلیوالیرغملآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
06.06.2020سلطان جان کلیوالوطن لکه اولادآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
24.05.2020سلطان جان کلیوالاختر ته دوه غزلیآرشیف نویسندهعید سعید فطر
45
42
14.05.2020سلطان جان کلیوالعلی ګل پیوند د یارانو نه بیل شوآرشیف نویسندهمطالب اجتماعی
45
4
11.05.2020سلطان جان کلیوالیو سر خلاصی لیکآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
09.05.2020سلطان جان کلیوالمزدورو افغانانو ته د ایران د آخوندی د پیرزوینې ویناآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
01.05.2020سلطان جان کلیوالپه ســپوږمــۍ کیآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
11.04.2020سلطان جان کلیوالد اوه سوه زرو افغانانو رایه مساوی د صدرات چوکۍ چوکی سرهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
05.04.2020سلطان جان کلیوالد بيټ نیکه دعا قبوله شوی، خو…آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
31.03.2020سلطان جان کلیوالډاکټران که ملائکې او نرسان که پریښتې؟آرشیف نویسندهمطالب اجتماعی
45
4
29.03.2020سلطان جان کلیوالیک خبر تأسف آور و ناخوشایندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
26.03.2020سلطان جان کلیوالافغانستان یو آزاد او مستقل هیواد دیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
21.03.2020سلطان جان کلیوالپسرلی سره خبرېآرشیف نویسندهنوروز و سال نو هجری شمسی
45
26
19.03.2020سلطان جان کلیوالخپله ژبه هم قلا ده هم بلاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
06.03.2020سلطان جان کلیوالد سولې مورآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
26.02.2020سلطان جان کلیوالکلکې پاملرنې وړ خبره!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
23.02.2020سلطان جان کلیوالد سولی د راتلو لومړۍ ورځ دهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
20.02.2020سلطان جان کلیوالد حمزه بابا د شاعری دری اساسی اړخونهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
16.02.2020سلطان جان کلیوالیوه لویه اندیښنهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
11.02.2020سلطان جان کلیوالد الله نومآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
10.02.2020سلطان جان کلیوالاحــتــیــاطآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
08.02.2020سلطان جان کلیوالد ورورۍ خبرهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
05.02.2020سلطان جان کلیوالجګړه هغه څوک ګټې چی ختمه یی کړیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
03.02.2020سلطان جان کلیوال پـه بــلا مــیــنآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
01.02.2020سلطان جان کلیوالزما عادتآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
28.01.2020سلطان جان کلیوالتــه او زهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
23.01.2020سلطان جان کلیوالد پردیو په مدرسو کیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
21.01.2020سلطان جان کلیوالتـا بـه هـیـره نـه کـامآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
15.01.2020سلطان جان کلیوالاشنا تانه لرې لرېآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
11.01.2020سلطان جان کلیوالبی اثره ګولېآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
07.01.2020سلطان جان کلیوالمـلامتـه یـم پـخـپـلهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
05.01.2020سلطان جان کلیوالتـرانـه افغان بچیهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
21.12.2019سلطان جان کلیوالابــدی ویــدهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
15.12.2019سلطان جان کلیوالعجـیـبـه مــیـنـهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
09.12.2019سلطان جان کلیوالدا زه څوک یمآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
05.12.2019سلطان جان کلیوالحیرانتیا!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
01.12.2019سلطان جان کلیوالد نــــر ژړاآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
29.11.2019سلطان جان کلیوالدښځو په وړاندی دتاوتریخوالی دمخنیوی د اونۍ پمناسبتآرشیف نویسندهخوشونت علیه زن
45
35
27.11.2019سلطان جان کلیوالد مینی نومآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
24.11.2019سلطان جان کلیوالنــاخــوشــیآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
11.11.2019سلطان جان کلیوالآیا افغانستان یو اشغال شوی هیواد دی؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
03.11.2019سلطان جان کلیوالپام دی وی!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
30.10.2019سلطان جان کلیوالمُحـبت کوی څوک؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
29.10.2019سلطان جان کلیوالد یــو والی مــینه آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
24.10.2019سلطان جان کلیوالچین ولی غواړی د افغانستان دسولی په خبرو کی را ګډ شی؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
16.10.2019سلطان جان کلیوالد افغان پارلمان اضطراری غونډهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
13.10.2019سلطان جان کلیوالدنیا ولی نـه ورانیـږی؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
11.10.2019سلطان جان کلیوالعاشق پسرلیآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
07.10.2019سلطان جان کلیوالانجامآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
06.10.2019سلطان جان کلیوالجناب احدی صاحب نه یوه پښتنهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
03.10.2019سلطان جان کلیوالپاکستان ته د خلیزاد او ملا برادر سفرآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
02.10.2019سلطان جان کلیوالدرونو لوستونکو وطنوالوآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
30.09.2019سلطان جان کلیوالد وطن د لاری لومړني شهیدان:آرشیف نویسندهشادروان محمد هاشم میوندوال
45
36
27.09.2019سلطان جان کلیوالد ګــنــاه کــڅــوړه؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
21.09.2019سلطان جان کلیوالپه ځای تصمیمآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
14.09.2019سلطان جان کلیوالنننی فـــرعــونآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
07.09.2019سلطان جان کلیوالبیائید که دولت امریکا و دولت پاکستان را سُو کنیم!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
06.09.2019سلطان جان کلیوالد امریکا او د پاکستان دولت باید سُو کړو!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
05.09.2019سلطان جان کلیوالګــــــزارهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
31.08.2019سلطان جان کلیوالناهیلیآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
29.08.2019سلطان جان کلیوالپه حساب بی باوره!آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
26.08.2019سلطان جان کلیوالولی ولی؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
23.08.2019سلطان جان کلیوالدجال دجال دیآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
13.08.2019سلطان جان کلیوالد قـربـانـی اخـتـرآرشیف نویسندهعید سعید اضحی
45
41
08.08.2019سلطان جان کلیوالد وطن د آزادۍ د سلمی کلیزی په ویاړآرشیف نویسندهاستقلال افغانستان
45
2
05.08.2019سلطان جان کلیوالزه او زما دعاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
17.07.2019سلطان جان کلیوالد سردار داؤد خان په زعامت جمهوری نظام ولی سقوط وکړ؟آرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
45
30
15.07.2019سلطان جان کلیوالسوله که انتخابات؟آرشیف نویسندهپروسه انتخابات در افغانستان
45
29
12.07.2019سلطان جان کلیوالپــوهــیـږی؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
06.07.2019سلطان جان کلیوالژړا ژړاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
28.06.2019سلطان جان کلیوالمـغـرورآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
28.06.2019سلطان جان کلیوالد اشرف غنی سفر به پاکستان ته کومه ګټه ولری؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
23.06.2019سلطان جان کلیوالیوه پیړی ژړاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
19.06.2019سلطان جان کلیوالولی د جنګ د پاره زمونږ وطن؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
16.06.2019سلطان جان کلیوالچه دا ښکلا څه شی دی؟آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
12.06.2019سلطان جان کلیوال مجبوره حورهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
09.06.2019سلطان جان کلیوالپریږدی چی سوله راشیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
03.06.2019سلطان جان کلیوالاخترهآرشیف نویسندهعید سعید فطر
45
42
01.06.2019سلطان جان کلیوالپه ارگ تیری په ملت تیری دیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
30.05.2019سلطان جان کلیوالڅه غواړیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
25.05.2019سلطان جان کلیوالزه کـــم بختآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
22.05.2019سلطان جان کلیوالآیا افغانستان د یوګوسلاویا په لار روان نه دی؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
20.05.2019سلطان جان کلیوالهسی ژوندآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
18.05.2019سلطان جان کلیوالچــی وم بـیـمـارآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
16.05.2019سلطان جان کلیوالته څوک یی؟آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
09.05.2019سلطان جان کلیوالپــــامآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
05.05.2019سلطان جان کلیوالد سولی د مشورتی جرګی تحریمونکو ته:آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
03.05.2019سلطان جان کلیوالدختدای تـحـفـهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
27.04.2019سلطان جان کلیوالآیا د ثور کودتا د سرطان د کودتاسره اړیکه لرې؟آرشیف نویسندههفت و هشت ثور
45
8
26.04.2019سلطان جان کلیوالغیبي غږ - د ثور د فاجعی به مناسبتآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
45
8
17.04.2019سلطان جان کلیوالسوله د نظام د جوړښت د پاره نه د تخریب د پارهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
06.04.2019سلطان جان کلیوالناشناس ریښتیا هم نور ناشناس نه دیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
28.03.2019سلطان جان کلیوالد مینی بهارآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
21.03.2019سلطان جان کلیوالد محب او حیدری ملاتړ وکړئ!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
20.03.2019سلطان جان کلیوالپه نیو زیلاند کی د دهشتګرو حملهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
08.03.2019سلطان جان کلیوا لد نړیوالې ورزې په مناسبت: ښــــځــــهآرشیف نویسندههشتم مارچ روز جهانی زن
45
48
24.02.2019سلطان جان کلیوالسوله څنګه او چا سره؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
19.02.2019سلطان جان کلیوالد یوی بلی پروژی د پاره هلی ځلی؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
12.02.2019سلطان جان کلیوالبــدلــولآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
10.02.2019سلطان جان کلیوالګــیــلــه مکــــړه!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
08.02.2019سلطان جان کلیوالد جناب حامد کرزی صاحب نه یو څو پوښتنی:آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
07.02.2019سلطان جان کلیوالد هیلو سندرهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
04.02.2019سلطان جان کلیوالخلیلزاد: «لکه جنګ، سوله هم قربانی غواړی»آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
02.02.2019سلطان جان کلیوالسوله او د چا سره سوله؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
01.02.2019سلطان جان کلیوالته شمع زه پتنګ یمآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
28.01.2019سلطان جان کلیوالپـه حـضـرت بیدل پسیآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
24.01.2019سلطان جان کلیوالد جرم او ګناه توپیرونهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
16.01.2019سلطان جان کلیوالد نشنلیزم او پاتریوتیزم تر منځ توپیرونهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
09.01.2019سلطان جان کلیوالویــــــــشآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
01.01.2019سلطان جان کلیوالنوی کال او نوی آرشیف نویسندهنوروز و سال نو هجری شمسی
45
26
31.12.2018سلطان جان کلیوالد 2018 کــال تــراخــهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
26.12.2018سلطان جان کلیواللکه یوه پیړۍ اوږده او تیاره شپه!!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
25.12.2018سلطان جان کلیوالکرسمسآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
45
34
22.12.2018سلطان جان کلیوالمنظور پشتین تهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
13.12.2018سلطان جان کلیوالهغه څنګه او دا څنګه؟؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
11.12.2018سلطان جان کلیوالزه او تــهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
08.12.2018سلطان جان کلیوالواکدارانو ته یو دوه دری خبرېآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
06.12.2018سلطان جان کلیوالزمونږ دعـــــاآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
30.11.2018سلطان جان کلیوالحوصلهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
27.11.2018سلطان جان کلیوال پــریــدیآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
24.11.2018سلطان جان کلیوالعجب ویشآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
17.11.2018سلطان جان کلیوالد ملګرو ملتو د اداری په هکلهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
15.11.2018سلطان جان کلیوالد ولسمشرۍ ټاکنې ټکنۍ ښکاریآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
11.11.2018سلطان جان کلیوالد سولی د پاره د مسکو غونډه او هیلیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
11.11.2018سلطان جان کلیوالبی قــدریآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
07.11.2018سلطان جان کلیوالد بشر د حقوقو نړیواله اعلامیهآرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
45
15
05.11.2018سلطان جان کلیوالمـحــشــرآرشیف نویسندهمقام زن
45
6
23.10.2018سلطان جان کلیوالد افغان د ستونزو د حل یواځنی لارآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
20.10.2018سلطان جان کلیوالد قهرمانو – شهیدانو یادآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
14.10.2018سلطان جان کلیوالچاته باید رایه ورکړله شی؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
13.10.2018سلطان جان کلیوالد بل توفان اړتیاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
29.09.2018سلطان جان کلیوالاسلامی حزب او جمعیت ترمنځ ائتلافآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
26.09.2018سلطان جان کلیوالعشق او عقلآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
08.09.2018سلطان جان کلیوالنن په زړه راته سر کیده!آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
02.09.2018سلطان جان کلیوالروسان ولی د طالبانو سره نژدی کیدل غواړی؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
31.08.2018سلطان جان کلیوالپه خوب کیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
26.08.2018سلطان جان کلیوالجنت دی آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
17.08.2018سلطان جان کلیوالژړا پســـــې ژړاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
14.08.2018سلطان جان کلیوالقــربــانــیآرشیف نویسندهتجلیل از سال نو و اعیاد
45
17
13.08.2018سلطان جان کلیوالطالبانو ولی په غزنی وسله واله حمله وکړه؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
12.08.2018سلطان جان کلیوالد میـنـي فـلســــفـهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
09.08.2018سلطان جان کلیوالد افغانستان ژغورنې ملی ائتلاف ته یو ځغلند نظر:آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
04.08.2018سلطان جان کلیوالدا څلور افغان قومونهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
30.07.2018سلطان جان کلیوالمخکی له دی چی .......!آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
28.07.2018سلطان جان کلیوالد جنرال دوستم په راتلو سره نوی سیاسی څیره آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
26.07.2018سلطان جان کلیوالد جنرال دوستم د بیرته را ستنیدو اړتیاویآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
21.07.2018سلطان جان کلیوالپـدرام ته مشـورهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
19.07.2018سلطان جان کلیوالطالبانو سره د امریکا مخامخ خبریآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
17.07.2018سلطان جان کلیوالد ثور کودتا، د سرطان له کودتا را زیږیدلې ده آرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
45
30
15.07.2018سلطان جان کلیوالجاهلان او عاقلانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
07.07.2018سلطان جان کلیوالمُســــــــلمـاني!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
05.07.2018سلطان جان کلیوالمست پرونآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
22.06.2018سلطان جان کلیوالد شهر ناپُرسان یوه کیسهآرشیف نویسندهطنز و داستان
45
13
15.06.2018سلطان جان کلیوالاختر مو مبارک شهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
15.06.2018سلطان جان کلیوالاوربـنــــــــد؟؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
09.06.2018سلطان جان کلیوالدا ورورې که دښمنې د؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
06.06.2018سلطان جان کلیوالډاکټر هاشمیان دحق د لاری زړور مبارز وآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
45
27
04.06.2018سلطان جان کلیوالزما لوری!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
03.06.2018سلطان جان کلیوالبی له تا وطنه!آرشیف نویسندهافغان و افغانستان
45
5
31.05.2018سلطان جان کلیوالټـــــــــــوپک!!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
27.05.2018سلطان جان کلیوالد خوښۍ لار: د میني سره مينهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
25.05.2018سلطان جان کلیوالقونسلگری ایران در جلال آباد بچه منظور بوجود آمد؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
19.05.2018سلطان جان کلیوالروژه یوه ستره مبارزه دهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
13.05.2018سلطان جان کلیوالچپاول معادن سنگهای قیمتی شرق افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
08.05.2018سلطان جان کلیوالپوښـتـنـه؟آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
06.05.2018سلطان جان کلیوالزمونږ د ملت په هکلهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
30.04.2018سلطان جان کلیوالدا مونږ څنګه ملت یو؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
29.04.2018سلطان جان کلیوالد خدای ج خوشیآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
28.04.2018سلطان جان کلیوالد وطن د ځوانانو سره یو څوخبریآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
17.04.2018سلطان جان کلیوالتـــــرانــــيآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
13.04.2018سلطان جان کلیوالد پښتین خبریآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
06.04.2018سلطان جان کلیوالچاپلوسی څه شی دی؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
02.04.2018سلطان جان کلیوالسوله څه شی دی او څنګه را منځ ته کیږ؟؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
31.03.2018سلطان جان کلیوالخوشحال خان خټک د پښتون پیژندنی ښوونځېآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
27.03.2018سلطان جان کلیوالد محترم ښاغلی ضیاء نظام په لیکنی څو لنډی خبری!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
26.03.2018سلطان جان کلیوالبهار به شی کنه؟آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
25.03.2018سلطان جان کلیوالدعـــــــوه آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
22.03.2018سلطان جان کلیوالتبعیض څه شی دی؟آرشیف نویسندهافغان و افغانستان
45
5
20.03.2018سلطان جان کلیوالد پسرلی نه هیله!!آرشیف نویسندهنوروز و سال نو هجری شمسی
45
26
17.03.2018سلطان جان کلیوالچور و چپاول معادن تالک و سرپنتین آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
13.03.2018سلطان جان کلیوالد بودا ویناآرشیف نویسندهفاجعه انفجار بودای بامیان
45
11
07.03.2018سلطان جان کلیوالد وطن لور ته !آرشیف نویسندهمقام زن
45
6
02.03.2018سلطان جان کلیوالداستان رقتبار معادن زمرد و لاجورد بدخشانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
28.02.2018سلطان جان کلیوالآیا جمعیت د ټول تاجیکانو تنظیم دی؟آرشیف نویسندهافغان و افغانستان
45
5
24.02.2018سلطان جان کلیوالملی یووالی څه ته وایی؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
22.02.2018سلطان جان کلیوالمینه څه شی دی؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
19.02.2018سلطان جان کلیوالتوپیر یا تفاوت څه شی دی؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
17.02.2018سلطان جان کلیوالمشرانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
13.02.2018سلطان جان کلیوالګوندونه که بانډونه؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
12.02.2018سلطان جان کلیوالپاکستان څنګه او ولی جوړ شو؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
09.02.2018سلطان جان کلیوالآیا د پاکستان په نوم دولت ته نوره کومه اړتیا شته؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
07.02.2018سلطان جان کلیوالګاونډی ته!!آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
03.02.2018سلطان جان کلیوالد جنګ درد!آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
31.01.2018سلطان جان کلیوالدا څــه لــوبــه ده؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
28.01.2018سلطان جان کلیوالخلیلزاد به اوس بیا بله نکاح تړی؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
26.01.2018سلطان جان کلیوالخـــوږه ګــنــاه ؟آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
23.01.2018سلطان جان کلیوالکه د افغان هویت رانه واخستل شی نو مونږ به څه یو؟آرشیف نویسندهافغان و افغانستان
45
5
20.01.2018سلطان جان کلیوالزمانشاه ـ رنجیت سنګهه، نجیب ـ دوستم او غنیآرشیف نویسندهمطالب تأریخی
45
12
14.01.2018سلطان جان کلیوالدداعش جنګیالی ډله چا رامنځ ته کړیده؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
12.01.2018سلطان جان کلیوالګوندونه که بانډونه؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
10.01.2018سلطان جان کلیوالعـــبــــادتآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
07.01.2018سلطان جان کلیوالپر پاکستان د امریکی فشار او دعطا نور دیاغیتوب اړیکی؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
06.01.2018سلطان جان کلیوالمــنــنــــهآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
04.01.2018سلطان جان کلیوالد «فصل» په ځای «وصل»آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
01.01.2018سلطان جان کلیوالډکټر عبدالله عبدالله ته یوه لنډه مشورهآرشیف نویسندهپروسه انتخابات در افغانستان
45
29
31.12.2017سلطان جان کلیوالنوی کالآرشیف نویسندهنوروز و سال نو هجری شمسی
45
26
29.12.2017سلطان جان کلیوالد عطا نور له دریځ نه ملاتړبه د چا په ګټه ویآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
25.12.2017سلطان جان کلیوالد جدی شپږمه د افغانستان د بربادی ورځآرشیف نویسندهشش جدی (تجاوز شوروی)
45
9
23.12.2017سلطان جان کلیوالیوه پوښتنه لرم:آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
45
15
21.12.2017سلطان جان کلیوالد جمعیت اسلامی ډله مخ په زوال ښکاریآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
19.12.2017سلطان جان کلیوالدعطا محمد نور ګوښه کیدل څه ګټه ولریآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
16.12.2017سلطان جان کلیوالافغانستان د نړیوالی دوستی د مرکز په توګه!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
04.12.2017سلطان جان کلیوالد مخالفت غونډه ولی په کندهار کی جوړه شوه؟؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
01.12.2017سلطان جان کلیوالد هر اختلاف پای ماتی دهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
26.11.2017سلطان جان کلیوالیو څو خبرې له زاهده سره!!!آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
04.11.2017سلطان جان کلیوالد سردار محمد داود او حسن شرق ملګرتیا (اوومه برخه او پای)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
02.11.2017سلطان جان کلیوالد سردار محمد داود او حسن شرق ملګرتیا (6)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
31.10.2017سلطان جان کلیوالد سردار محمد داود او حسن شرق ملګرتیا (5)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
31.10.2017سلطان جان کلیوالد سردار محمد داود او حسن شرق ملګرتیا (5)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
29.10.2017سلطان جان کلیوالد سردار محمد داود او حسن شرق ملګرتیا (4)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
27.10.2017سلطان جان کلیوالد سردار محمد داود او حسن شرق ملګرتیا (3)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
26.10.2017سلطان جان کلیوالد سردار محمد داود او حسن شرق ملګرتیا (2)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
25.10.2017سلطان جان کلیوالد سردار محمد داود او حسن شرق ملګرتیا (1)آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
45
12
12.09.2017سلطان جان کلیوالد«شپون» په ویر کیآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
01.09.2017سلطان جان کلیوالاختر د نن پرونآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
45
34
24.08.2017سلطان جان کلیوالد افغانستان په هکله د امریکا نوی ستراتیژیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
18.08.2017سلطان جان کلیوالد وطن د آزادی د اته نویمی کلیزی په ویاړآرشیف نویسندهاستقلال افغانستان
45
2
14.08.2017سلطان جان کلیوالد افغانستان اوبه آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
10.08.2017سلطان جان کلیوالد افغانستان د نجات د پارهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
03.08.2017سلطان جان کلیوالبــدلــه څـیـرهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
22.07.2017سلطان جان کلیوالبی له تا ګرانه ملته!آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
17.07.2017سلطان جان کلیوالد داؤد خان په زعامت جمهوری نظام ولی سقوط وکړ؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
17.06.2017سلطان جان کلیوالجنګ د فساد ورور او فساد د قانون دښمن دی آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
13.06.2017سلطان جان کلیوالدا انسانآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
06.06.2017سلطان جان کلیوالزمونږ ملت په دامو نو کی ګیر دیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
03.06.2017سلطان جان کلیوالپه خاوره د کابل....!آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
31.05.2017سلطان جان کلیوالرنګ د ځمکېآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
29.05.2017سلطان جان کلیوالاسلامی ډلې د امریکی او روس په منګولو کی؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
20.05.2017سلطان جان کلیوالکه حکمتیار د سولی د راتلو دپاره مؤثر کار کوی نو!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
14.05.2017سلطان جان کلیوالکه حکمتیار د سولی د عالی شورا مشر شیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
07.05.2017سلطان جان کلیوالد ګلبدین حکمتیار راتګ د سولی په ګټه وی که په تاوان؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
04.05.2017سلطان جان کلیوالرنځــــــــورآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
30.04.2017سلطان جان کلیوالد طالبانو او روسانو اړیکی د پاکستان نوی پروژه دهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
26.04.2017سلطان جان کلیوالد ثور کودتا، دسرطان له کودتا رازیږیدلې دهآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
45
30
23.04.2017سلطان جان کلیوالدلته یو ورور بل مسلمان نه ګڼیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
18.04.2017سلطان جان کلیوالد شهیدی فرخندی ورور دجادوګرانو قربانی شوآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
15.04.2017سلطان جان کلیوالپه افغانستان کی د امریکا تر ټولو ستره فاجعه؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
06.04.2017سلطان جان کلیوالزه په دی نه پوهیدم آرشیف نویسندهافغان و افغانستان
45
5
21.03.2017سلطان جان کلیوالنوروز ته و وایی....آرشیف نویسندهنوروز و سال نو هجری شمسی
45
26
08.03.2017سلطان جان کلیوالد ښځو نړیواله ورځ او د افغانی ښځو حال!آرشیف نویسندهمقام زن
45
6
25.02.2017سلطان جان کلیوالسمه تأریخ لیکنه او د تأریخي لیکنو سمه ارزونه (دوهمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
45
12
23.02.2017سلطان جان کلیوالسمه تأریخ لیکنه او د تأریخي لیکنو سمه ارزونه (لمړی برخه)آرشیف نویسندهمطالب تأریخی
45
12
20.02.2017سلطان جان کلیوالپه پردیو تکیه کول ، پر خپلو بی باوری زیږوی (دوهمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
19.02.2017سلطان جان کلیوالپه پردیو تکیه کول، پر خپلو بی باوری زیږوی (لمړی برخه)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
17.02.2017سلطان جان کلیوالد نوو ائتلافونو د رامنځ ته کیدو په هکلهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
10.02.2017سلطان جان کلیوالوصـیـتآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
07.02.2017سلطان جان کلیوالدګلونو کابلآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
03.02.2017سلطان جان کلیوالجنرال حمید ګل او د افغانستان بربادیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
02.02.2017سلطان جان کلیوالد ميوندوال د کودتا په تور (دویم برخه او پای)آرشیف نویسندهشادروان محمد هاشم میوندوال
45
36
01.02.2017سلطان جان کلیوالد ميوندوال د کودتا په تور (لمړی برخه)آرشیف نویسندهشادروان محمد هاشم میوندوال
45
36
24.01.2017سلطان جان کلیوال د یرغلګرو او شاته تلونکو حاکمیتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
22.01.2017سلطان جان کلیوالدلیل این تغییر چیست؟آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
45
15
19.01.2017سلطان جان کلیوالسیاسي، مذهـبي او .... رنځوران آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
17.01.2017سلطان جان کلیوالپه روسیه کی د افغانستان په هکله دری اړخیزي خبرېآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
31.12.2016سلطان جان کلیوالکلونه نوی کیږی خو فکرونه نوی نشوآرشیف نویسندهسـال نــو عِـیسـوی
45
43
27.12.2016سلطان جان کلیوالدجدی شپږم د افغانستان د بربادۍ ورځآرشیف نویسندهشش جدی (تجاوز شوروی)
45
9
19.12.2016سلطان جان کلیوال«مخلوق بی حیا مانند زن را در دنیا ندیده ام»آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
14.12.2016سلطان جان کلیوالد افغانستان لیتیوم او د زیرمو لوټ (دریمه برخه او پای)آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
45
15
11.12.2016سلطان جان کلیوالد افغانستان لیتیوم او د زیرمو لوټ (دوهمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
09.12.2016سلطان جان کلیوالد افغانستان لیتیوم او د زیرمو لوټ (لمړی برخه)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
07.12.2016سلطان جان کلیوالپردی نوکر د کور دښمنآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
05.12.2016سلطان جان کلیوالپردی نوکر د کور دښمن – دوهمه برخهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
04.12.2016سلطان جان کلیوالپردی نوکر د کور دښمن (لمړی برخه)آرشیف نویسندهافغان و افغانستان
45
5
01.12.2016سلطان جان کلیوالد هر قهرمان زوی قهرمان نه دیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
23.06.2016سلطان جان کلیوالد افغانستان په هکله د آزادۍ د خونې (دوهمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
22.06.2016سلطان جان کلیوالد افغانستان په هکله د آزادۍ د خونې (لمړی برخه)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
09.05.2016سلطان جان کلیوالپرښتې موری!آرشیف نویسندهمقام مــادر
45
23
05.05.2016سلطان جان کلیوالچی انسان نه شیطان جوړ شيآرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
27.04.2016سلطان جان کلیوالآیا د ثور کودتا د سرطان د کودتاسره اړیکه لرې؟آرشیف نویسندههفت و هشت ثور
45
8
20.04.2016سلطان جان کلیوالآیا مونږ آزادې لرو؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
15.04.2016سلطان جان کلیوالمـــشــر تــه!آرشیف نویسندهشعر و ادب
45
17
05.02.2016سلطان جان کلیوالپه افغانستان کی د ملی زعامت د جوړښت اړتیا ویآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
19.01.2016سلطان جان کلیوالد افغانستان د ستونزی د حل لار (دوهمه برخه او پای)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
18.01.2016سلطان جان کلیوالد افغانستان د ستونزی د حل لار (لمړی برخه)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
17.01.2016سلطان جان کلیوالجنبۀ حقوقی مجازاتِ متهمین کودتای میوندوال (بخش دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
16.01.2016سلطان جان کلیوالنگاهی به جنبۀ حقوقی مجازاتِ متهمین کودتای میوندوال (بخش اول)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
14.01.2016سلطان جان کلیوالد ميوندوال د کودتا په تور، تورنو ته د سزا ورکولو حقوقی اړخ ته يوه کتنه دویم برخهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
12.01.2016سلطان جان کلیوالد ميوندوال د کودتا په تور، حقوقی اړخ ته يوه کتنه (لمړی برخه)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3