تاریخ امروز:
اعمالبرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
   
نما:  تمام عناصربرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
  
  
  
  
  
  
  
شمارش= 102
19.06.2024انجمن فاروروز جهانی پناهندگان و نامهٔ فارو به اتحادیهٔ اروپا! ۱۸ جون ۲۰۲۴آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
09.03.2024انجمن فارورفع تبعیض رسمی علیه زنان خواست مردم افغانستان استآرشیف نویسندهمقام زن
39
6
23.02.2024انجمن فاروبمناسبت ۴۵ مین سالروز قیام سوم حوتآرشیف نویسندهقیام سوم حوت
39
18
31.01.2024انجمن فارونامهٔ سرگشاده به جنرال عاصم منیر لوی درستیز پاکستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
15.12.2023انجمن فاروبی پناهی پناهجویان افغان و وضع فاجعه بار حقوق بشر در افغانستانآرشیف نویسندهحقوق بشر
39
39
12.12.2023انجمن فاروبی پناهی پناهجویان افغان و وضع فاجعه بار حقوق بشر در افغانستانآرشیف نویسندهحقوق بشر
39
39
15.08.2023انجمن فارووضعیت افغانستان۲ سال پس از تسلط طالبان ۱۵ آگست ۲۰۲۳آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
24.12.2022انجمن فاروگزارش مختصر از کنفرانس سالانه فارو، بحران بشری و یکسال حاکمیت طالبانآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
39
34
14.12.2022انجمن فاروافغانستان، بحران بشری ویکسال حاکمیت طالبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
04.10.2022انجمن فاروبازهم دهشت افگنان جان ده ها تن فرزند آگاه وطن را گرفتندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
22.06.2022انجمن فاروتجلیل از روزجهانی پناهنده درشرایط بحران سیستم پناهندگی درکشور های میزبان آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
39
34
22.05.2022انجمن فارولغو کمیسیون مستقل حقوق بشر، گامی برای تحکیم مطلق العنانیآرشیف نویسندهحقوق بشر
39
39
29.04.2022انجمن فاروهفت و هشت ثور، دو فاجعه در تاریخ معاصر کشورآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
14.04.2022انجمن فاروبازگشائی مکاتب دختران، خواست همه مردم افغانستان استآرشیف نویسندهپیروزی دوبارۀ طالبان و عواقب آن
39
47
11.04.2022انجمن فاروولی احمد نوری، فرزند خدمتگزار افغانستان به ابدیت پیوستآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
39
27
21.03.2022انجمن فارونوروز باستانی را گرامی میداریمآرشیف نویسندهنوروز و سال نو هجری شمسی
39
26
09.03.2022انجمن فاروهشت مارچ وتشدید نقض حقوق زن در افغانستانآرشیف نویسندههشتم مارچ روز جهانی زن
39
48
03.02.2022انجمن فاروترجمهٔ نامهٔ فارو به رئیس پارلمان اروپا بمناسبت «روز های زنان افغان»آرشیف نویسندهمقام زن
39
6
15.01.2022انجمن فاروسمندر غوریانی، سابق استاد فلسفه درپوهنتون کابل درمحیط غربت درگذشت!آرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
39
27
15.12.2021انجمن فارونقض حقوق بشر در افغانستان توسط طالبان و سکوت جهانآرشیف نویسندهحقوق بشر
39
39
18.10.2021انجمن فاروعواقب تجاوز نظامی امریکا به افغانستان آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
13.10.2021انجمن فاروعواقب تجاوز نظامی امریکا به افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
22.09.2021انجمن فاروکمپ جدید ساموس، با حصارهای سیم خاردار، کمره های نظارتی و اسکنرهای اشعه ایکس آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
16.09.2021انجمن فاروگزارش تظاهرات ۱۱ سپتمبر همزمان در شهرهای اروپاآرشیف نویسندهپیروزی دوبارۀ طالبان و عواقب آن
39
47
04.08.2021انجمن فاروگزارش کنفرانس - افغانستان به کدام طرف سوق داده میشود؟ آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
30.07.2021انجمن فاروافغانستان به کدام طرف سوق میشود؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
16.07.2021انجمن فاروفراخوان برای اشتراک در کنفرانس فارو به ارتباط اوضاع جاری افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
21.06.2021انجمن فارواعلامیهٔ فارو به مناسبت روز جهانی پناهندگان ۲۰۲۱آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
12.05.2021انجمن فاروباید به جنگ وخونریزی کنونی خاتمه داده شود!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
29.04.2021انجمن فارود ثورد اتمې د واکمنانو کړنو ته یوه کتنهآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
39
8
17.03.2021انجمن فاروگرامی باد خاطرهٔ قيام های حوت مردم هرات و کابلآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
09.03.2021انجمن فاروخانه نیشین ساختن کارمندان زن، جواب مناسب به تروریستان نیست! به مناسبت روز جهانی زنآرشیف نویسندهمقام زن
39
6
02.03.2021انجمن فاروچرا موافقتنامهٔ دوحه بعوض صلح به ازدیاد خونریزی انجامید؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
18.02.2021انجمن فارواطلاعیه: مصوبات بیستمین مجمع عمومی فارو آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
27.01.2021انجمن فارواعلامیهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
27.12.2020انجمن فاروتجاوز شش جدی، نظر روسها و نقش ابرقدرت رقیبآرشیف نویسندهشش جدی (تجاوز شوروی)
39
9
12.12.2020انجمن فاروفارو از شبکهٔ ملی قربانیان افغانستان حمایت کردآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
39
34
12.11.2020انجمن فاروگزارش کنفرانس بین المللی ( آنلاین) فاروآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
09.11.2020انجمن فاروقطعنامهٔ کنفرانس چگونگی تطبیـق عدالت انتقالی در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
06.11.2020انجمن فاروقتل عام محصلین جنایت علیه بشریت استآرشیف نویسندهمطالب اجتماعی
39
46
27.09.2020انجمن فارواز خطوط سرخ زنان افغانستان پشتیبانی میکنیمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
26.09.2020انجمن فارومردم ما جنایات خاد را هرگز فراموش نمیکند! آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
15.09.2020انجمن فارومتن دری نامهٔ فارو به کمیشنر اتحادیهٔ اروپا آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
05.09.2020انجمن فاروداکترحمیرا نگهت دستگیرزاده به ابدیت پیوست آرشیف نویسندهمطالب اجتماعی
39
4
11.08.2020انجمن فارولویه جرگه و تائید رهایی چهارصد زندانی طالبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
22.06.2020انجمن فاروبه مناسبت روز جهانی پناهندگانآرشیف نویسندهمطالب اجتماعی
39
4
17.06.2020انجمن فارومردم افغانستان چه نوع صلحی می خواهد...؟؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
09.05.2020انجمن فاروتحقیق در مورد غرق کردن پناهجویان آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
27.04.2020انجمن فارونکاتی پیرامون هفت و هشت ثورآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
39
8
11.04.2020انجمن فارومحاکمهٔ رهبر شاخهٔ خراسان داعش حق مردم افغانستان است!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
17.03.2020انجمن فارورهائی زندانیان باید تابع منافع افغانستان واصول جهانی عدالت باشدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
07.03.2020انجمن فاروڅارنوال ICC صلاحیت دارد بتحقیق جنایات جنگی افغانستان بپردازد!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
29.12.2019انجمن فاروبرگشت نرم روسها به افغانستان، چهل سال بعد از تجاوزنظامی!آرشیف نویسندهشش جدی (تجاوز شوروی)
39
9
16.12.2019انجمن فارووضع حقوق بشردر افغانستان وحقوق پناهندگان افغان در اروپاآرشیف نویسندهحقوق بشر
39
39
22.10.2019انجمن فارومروری براستقلال و اصلاحات امانیآرشیف نویسندهاستقلال افغانستان
39
2
18.09.2019انجمن فاروتبصره برپریشان فکری جو بایدن حین اظهاراتش در مورد افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
18.09.2019انجمن فاروتبصره برپریشان فکری جو بایدن حین اظهاراتش در مورد افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
19.08.2019انجمن فاروگرامیداشت ازصدمین سالگرد خاطرهٔ استقلال ۱۹۱۹ و جنبش امانیآرشیف نویسندهاستقلال افغانستان
39
2
13.08.2019انجمن فارواز خواست خانوادهای تحصن کنندهٔ افغان در سویدن حمایت میکنیم!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
09.08.2019انجمن فاروافزایش تلفات ملکی وحملات دهشت افگنانه اخیررا محکوم میکنیم!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
22.06.2019انجمن فاروروز جهانی پناهنده و روزگار بد پناهجویان افغان درجهان!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
30.04.2019انجمن فاروبررسی جنایات جنگی افغانستان آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
28.04.2019انجمن فاروجنگهای داخلی و مظالم تنظیمها بعد از ۸ ثور۱۳۷۱ در بیرون از کابلآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
27.04.2019انجمن فاروریشه های سیاسی و فکری کودتای شوم هفت ثورآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
39
8
15.03.2019انجمن فاروچهلمین سالروز قیام بیست چهارم حوت مردم هرات گرامی بادآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
08.03.2019انجمن فاروتجلیل از هشت مارچ، در سایۀ تهدید بازگشت طالبانآرشیف نویسندههشتم مارچ روز جهانی زن
39
48
15.02.2019انجمن فاروروسها، آغاز و انجام اشغال افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
30.11.2018انجمن فاروجهانی شدن، امنیت و مهاجرت در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
19.08.2018انجمن فارویاد بود از جنبش امانی وخاطرهٔ کسب استقلال در شرایط بحرانی کنونیآرشیف نویسندهاستقلال افغانستان
39
2
20.06.2018انجمن فاروعمده شدن گرایش در های بسته در اروپاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
28.04.2018انجمن فاروچهل سال جنگ وبحران، ارمغان کودتای هفت ثورآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
14.03.2018انجمن فارویاد جانبازان و قربانیان قیام حماسه افرین ۲۴ حوت هرات گرامی بادآرشیف نویسندهمطالب تأریخی
39
12
23.02.2018انجمن فاروخاطرهٔ پُر افتخارنخستین قیام شهریآرشیف نویسندهقیام سوم حوت
39
18
16.02.2018انجمن فاروفرا خوان- تظاهرات در سرتاسر اروپا آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
15.01.2018انجمن فاروقابل توجه فامیل های شهداء و مصدومینآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
27.12.2017انجمن فاروشش جدی 1358 تجاوز شوروی به افغانستانآرشیف نویسندهشش جدی (تجاوز شوروی)
39
9
21.02.2017انجمن فاروتوافقنامۀ صلح دولت و حزب اسلامی آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
16.02.2017انجمن فاروپانزهم فبروری ۲۸مین سالروزخروج عساکرروس ازافغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
30.12.2016انجمن فارومانور سیاسی جدید روسها، همزمان با سیاه روز شش جدی!آرشیف نویسندهشش جدی (تجاوز شوروی)
39
9
16.12.2016انجمن فارووضع کنونی حقوق بشر در افغانستان - گزارش آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
13.12.2016انجمن فاروقطعنامۀ کنفرانس وضع کنونی حقوق بشر در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
08.10.2016انجمن فاروقرار داد پذیرفتن نامحدود پناهجویان، تخلف از کنوانسیون ژنیو استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
26.09.2016انجمن فاروقطعنامۀ کنفرانس ۱۷سپتمبر۲۰۱۶آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
26.09.2016انجمن فاروگزارش کنفرانس " موج 2015 پناهجویان افغان و بحران در سیستم پناهجویی اروپا "آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
16.09.2016انجمن فاروتوهین به افغانها یا نمایش بربریت جمهوری آخوندیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
24.08.2016انجمن فاروقدر دانی از کارهای علمی و فرهنگی دکتور عزیز گردیزیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
13.08.2016انجمن فاروفارو حادثۀ دهمزنگ را محکوم می کندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
04.08.2016انجمن فاروتحقیق فارو در مورد عودت پناهجویان افغان از پاکستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
20.05.2016انجمن فاروعلل ازدیاد خشونت علیه زنان افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
09.05.2016انجمن فاروروز مادر به همه مادران جهان مبارک بادآرشیف نویسندهمقام مــادر
39
23
30.04.2016انجمن فاروتسلیت نامه (امین سیماب)آرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
39
27
27.04.2016انجمن فاروکارنامهٔ سیاه آخرین زمامداراز سلسلهٔ پرچمآرشیف نویسندههفت و هشت ثور
39
8
23.03.2016انجمن فارونوروز، جاری در سیلاب های خون آرشیف نویسندهنوروز و سال نو هجری شمسی
39
26
21.02.2016انجمن فارونقش ترجمان در اجراآت پناهندگیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
01.02.2016انجمن فارونامهٔ سرگشاده به وزارت خارجهٔ افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
23.01.2016انجمن فاروحملهٔ نظامی بر کارمندان یک رسانه، حمله بر آزادی بیان استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
28.12.2015انجمن فاروروسها از تجاوزشش جدی تا همکاری مستقیم با طالبانآرشیف نویسندهشش جدی (تجاوز شوروی)
39
9
19.12.2015انجمن فاروگذارش کنفرانس اروپایی " داعش در افغانستان "آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
15.12.2015انجمن فاروقطعنامهٔ کنفرانس سالانۀ فارو داعش درافغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
07.12.2015انجمن فاروروز جهانی طفل و حادثهٔ یوسف بنگی کابلآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
04.12.2015انجمن فارواز روز جهانی محو خشونت علیه زنان تجلیل آرشیف نویسندهمقام زن
39
6
03.11.2015انجمن فاروتبریکی انجمن فارو به نسبت افتتاح آریانا افغانستانآرشیف نویسندهافتتاح وبسایت آریانا افغانستان
39
20