تاریخ امروز:
اعمالبرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
   
نما:  تمام عناصربرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
  
  
  
  
  
  
  
شمارش= 119
09.05.2024عبدالقیوم میرزادهدر بدخشان چه میگذرد؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
25.03.2024عبدالقیوم میرزادهجنگ و خشونت راه حل نیستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
13.01.2024عبدالقیوم میرزادهپهلوانی شرق و غرب در افغانستانِ خسته از جنگآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
07.01.2024عبدالقیوم میرزادهخارجیان معضلات ما را حل نمی کنندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
13.12.2023عبدالقیوم میرزادهجلو هیولای مداخلهٔ خارجی را باید گرفتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
06.11.2023عبدالقیوم میرزادهنگاهی به اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
21.10.2023عبدالقیوم میرزادهمشوره در راستای منافع ملی کشور ماآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
20.09.2023عبدالقیوم میرزادهمکثی براجلاس هفتاد و هشتمین مجمع عمومی ملل متحدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
18.08.2023عبدالقیوم میرزادهیکصدوچهارمین سالگرد استرداد استقلال افغانستان مبارک بادآرشیف نویسندهاستقلال افغانستان
121
2
15.08.2023عبدالقیوم میرزادهسقوط جمهوریت و ظهور مجدد طالبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
24.07.2023عبدالقیوم میرزادهواصف باختری سرتاج ادبیات کشور جاودانه شدآرشیف نویسندهاعلانات فوتی، پیام های تسلیت، یادبود
121
27
06.02.2023عبدالقیوم میرزادهوظایف ما در وضع کنونی کشورآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
30.01.2023عبدالقیوم میرزادهنگاهی به کتاب پومپئوآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
121
16
22.12.2022عبدالقیوم میرزادهممنوعیت تحصیل زنان آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
27.10.2022عبدالقیوم میرزادهزبان دری در ازمنهٔ تاریخآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
121
7
13.10.2022عبدالقیوم میرزادهدر بارهٔ کتاب ما«کی» هستیم؟ «ما» کی هستیم؟آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
121
16
28.09.2022عبدالقیوم میرزادهحل مشکل ما در اتحاد ماآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
13.09.2022عبدالقیوم میرزادهدر حمایت از رستا خیزدختران و زنان ولایت پکتیا آرشیف نویسندهپیروزی دوبارۀ طالبان و عواقب آن
121
47
12.08.2022عبدالقیوم میرزادهتبعات کشته شدن ایمن الظواهریآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
21.07.2022عبدالقیوم میرزادهوضع کشور و مطالبات منافع ملیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
06.06.2022عبدالقیوم میرزادهبازی موش و پشک امریکا در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
20.05.2022عبدالقیوم میرزادهآزموده را آزمودن کار خطاستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
24.04.2022عبدالقیوم میرزادهآزمندان در راه سیطره و منافع شان خون مردم ما راهمچنان میریزندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
18.04.2022عبدالقیوم میرزادهافکار طالبانی و جامعهٔ افغانیآرشیف نویسندهپیروزی دوبارۀ طالبان و عواقب آن
121
47
27.03.2022عبدالقیوم میرزادهپیامد های استبداد طالبی و منع تحصیل دخترانآرشیف نویسندهپیروزی دوبارۀ طالبان و عواقب آن
121
47
07.03.2022عبدالقیوم میرزادهحملهٔ روسیه بر اکرائین و تبعات آن در روابط بین المللیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
08.02.2022عبدالقیوم میرزادهتشدید بازی های پشت پرده در قبال افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
21.01.2022عبدالقیوم میرزادهافغانستان، اتحاد عمل ملت بمثابه راه حلآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
24.12.2021عبدالقیوم میرزادهوظیفهٔ مبرم جوانان آگاه کشورآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
02.12.2021عبدالقیوم میرزادهچرا امریکا مردم ما را مجازات میکند؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
31.10.2021عبدالقیوم میرزادهتشکیل حزب صلح و رفاه نیاز مبرم کشورآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
17.10.2021عبدالقیوم میرزادهتلاش خصمانه ترکیه، روسیه و آزمندان دیگر در قربانگاه افغانستانآرشیف نویسندهپیروزی دوبارۀ طالبان و عواقب آن
121
47
10.10.2021عبدالقیوم میرزادهحکومت فراگیر یا حاکمیت مجدد دزدان؟آرشیف نویسندهپیروزی دوبارۀ طالبان و عواقب آن
121
47
23.09.2021عبدالقیوم میرزادهمطالبهٔ زمان و وظایف ماآرشیف نویسندهپیروزی دوبارۀ طالبان و عواقب آن
121
47
31.08.2021عبدالقیوم میرزادهپنجشنبهٔ خونین کابل و حوادث بعدیآرشیف نویسندهپیروزی دوبارۀ طالبان و عواقب آن
121
3
23.08.2021عبدالقیوم میرزادهوضعیت کشور و تبلیغات گمراه کنندهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
16.08.2021عبدالقیوم میرزادهنگاهی بر اوضاع آشفتهٔ کشورآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
11.08.2021عبدالقیوم میرزادهکتاب زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانیآرشیف نویسندهکتب و رسالات
121
6
10.08.2021عبدالقیوم میرزادهنقش مخرب پاکستان در بحران افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
01.07.2021عبدالقیوم میرزادهوضعیت بحرانی کشوردرتحت شعاع تبلیغات ضدملیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
20.06.2021عبدالقیوم میرزادهبه بهانهٔ تأمین امنیت میدان هوایی کابلآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
28.05.2021عبدالقیوم میرزادهمردم فاریاب بازیچهٔ قوم گرایان جنایتکاراندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
11.05.2021عبدالقیوم میرزادهماتم بر سر ماتمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
06.05.2021عبدالقیوم میرزادهمختصری در بارهٔ جنبش خدائی خدمتگارانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
27.04.2021عبدالقیوم میرزادهدر اوضاع کشورما چیزی در پردهٔ ابهام نیستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
03.04.2021عبدالقیوم میرزادهدسیسهٔ دیگر در راه استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
17.03.2021عبدالقیوم میرزادهکارآیی شفافیت در ادارهٔ کشورآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
08.03.2021عبدالقیوم میرزادهچرا امریکا برای ما دولت سازی میکند؟ آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
05.03.2021عبدالقیوم میرزادهو اما مسئلهٔ خط دیورند (قسمت سوم و پایانی)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
01.03.2021عبدالقیوم میرزادهو اما مسئلهٔ خط دیورند (قسمت دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
26.02.2021عبدالقیوم میرزادهواما مسئلهٔ خط دیورندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
21.02.2021عبدالقیوم میرزادهجدیت مبرم دستگاه دیپلوماسی، کلیدی از مؤفقیت است در راه تأمین صلح پایدارآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
05.02.2021عبدالقیوم میرزادهبر پایی اتحاد نامقدس به قصد براندازی شیرازهٔ نظام کشورآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
25.01.2021عبدالقیوم میرزادهدر برابر تیوری توطئه چه باید کرد؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
15.01.2021عبدالقیوم میرزادهحکومت مؤقت یا پیروزی خصم؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
05.01.2021عبدالقیوم میرزادهنقش عقب نگهدارنده متولیان دینی در برابر زنآرشیف نویسندهخوشونت علیه زن
121
35
30.12.2020عبدالقیوم میرزادهآزادی بیانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
26.12.2020عبدالقیوم میرزادهوظیفهٔ مبرم ما برای نجات میهنآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
06.12.2020عبدالقیوم میرزادهزنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانیآرشیف نویسندهمقام زن
121
6
14.11.2020عبدالقیوم میرزادهبسیج عمومی مردم علیه طالبان - قاتلین مردم افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
11.11.2020عبدالقیوم میرزادهبربریت و وحشت محکوم استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
03.11.2020عبدالقیوم میرزادهملت باید برعلیه طالبان وحشی به پا خیزدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
4
24.10.2020عبدالقیوم میرزادهاقدامات ترورست پروری زیر نام ازادی بیانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
21.10.2020عبدالقیوم میرزادهرسالت مبرم ما برای آگاه سازی مردمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
09.10.2020عبدالقیوم میرزادهروش های استعماری خلیلزاد و امریکاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
02.10.2020عبدالقیوم میرزادهمذاکرات دوحه و سفر مشکوک عبدالله عبدالله به پاکستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
24.09.2020عبدالقیوم میرزادهمذاکرات دوحه و انتظاراتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
05.09.2020عبدالقیوم میرزادهندای مادر وطنآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
20.08.2020عبدالقیوم میرزادهیکصد و یکمین سالروز استرداد استقلال مبارک بادآرشیف نویسندهاستقلال افغانستان
121
2
18.07.2020عبدالقیوم میرزادهاثرات زیانبار تبصره های ذهنی گرایانه در اجتماعآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
05.07.2020عبدالقیوم میرزادهخلیل زاد از بخشهای مستورش با طالبان پرده برداشتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
26.06.2020عبدالقیوم میرزادهتاملی بر خبر هایی ترور خلیل زادآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
11.06.2020عبدالقیوم میرزادهتأملی در قبال مناسبات کشور ما با ایرانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
22.05.2020عبدالقیوم میرزادهچرا ما با این همه بدبختی مواجه هستیم؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
29.04.2020عبدالقیوم میرزادهتوافقنامه امریکا - طالبان برای صلح و تحمیل داعشآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
14.04.2020عبدالقیوم میرزادهاز این مخمصه چگونه میتوان نجات یافت؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
21.03.2020عبدالقیوم میرزادهپیشینه و پیآمد قسم ناحق داکتر عبداللهآرشیف نویسندهپروسه انتخابات در افغانستان
121
29
07.03.2020عبدالقیوم میرزادهمطالبهٔ زمان، مبرمیت اوضاع و حُکم منافع ملی در کشورآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
05.03.2020عبدالقیوم میرزادهچند سخنی در بارهٔ دوستی و محبت آرشیف نویسندهمطالب اجتماعی
121
4
22.02.2020عبدالقیوم میرزادهآیا ما ملت متحد هستیم؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
05.02.2020عبدالقیوم میرزادهمختصری در بارۀ ویروس کوروناآرشیف نویسندهفاجعه انفجار بودای بامیان
121
11
31.01.2020عبدالقیوم میرزادهاین ملت است که باید به شر افروزان نه بگویدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
28.01.2020عبدالقیوم میرزادهسیری در توضیح تعصب، افراط گرایی و لجاجت قسمت دوم و ختم آرشیف نویسندهمطالب اجتماعی
121
3
26.01.2020عبدالقیوم میرزادهسیری در توضیح تعصب، افراط گرایی و لجاجت (قسمت اول) آرشیف نویسندهمطالب اجتماعی
121
3
22.01.2020عبدالقیوم میرزادهنگاهی به سیرِ اوضاع کشورآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
12.01.2020عبدالقیوم میرزادهبه پاسخ قهرنامه جناب محترم حمید انوریآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
09.01.2020عبدالقیوم میرزادهباز هم سخنی در باره تعصبآرشیف نویسندهمقام زن
121
6
07.09.2019عبدالقیوم میرزادهجنگ اطلاعاتی و تبلیغاتی آدم کشان طالبآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
05.09.2019عبدالقیوم میرزادهاوضاع بحرانی کشورآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
20.08.2019عبدالقیوم میرزادهدگر مردم ما جایی برای مصون زیستن ندارندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
11.08.2019عبدالقیوم میرزادهنظر اجمالی بر نشرات جانبدار سایت بی بی سی فارسی آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
10.08.2019عبدالقیوم میرزادهبمناسبت یک صدمین سال استرداد استقلال افغانستانآرشیف نویسندهاستقلال افغانستان
121
2
01.08.2019عبدالقیوم میرزادهیاوه سرایی ترامپ ...آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
16.07.2019عبدالقیوم میرزادهچه باید کردهای امروز برای ملت افغان؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
28.06.2019عبدالقیوم میرزادهپاکستان و ادامه بازی شیطانی اش آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
07.06.2019عبدالقیوم میرزادهسخنی در باب فتنه یا بغاوتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
28.05.2019عبدالقیوم میرزادهتجاوز عریانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
19.05.2019عبدالقیوم میرزادهجنگ اطلاعاتی و تبلیغاتی آدم کشان طالبآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
16.05.2019عبدالقیوم میرزادهگفتار دیگر در باره مذاکرات دوحهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
10.05.2019عبدالقیوم میرزادهطالبان یا اهریمن مخالف انسان و انسانیتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
07.05.2019عبدالقیوم میرزادهدولت - منافع ملی - دولت در افغانستان (ق ۱ الی ۱۴)آرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
121
45
14.04.2019عبدالقیوم میرزادهیک جایِ کار می لنگدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
10.04.2019عبدالقیوم میرزادهسُرنای غرب دقیقاً مخالف منافع ملی کشورما آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
06.04.2019عبدالقیوم میرزادهگفتار اخیر ترامپ یاوه سرایی استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
25.03.2019عبدالقیوم میرزادهبیان مداخله گرانه عمران خان صدراعظم پاکستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
19.03.2019عبدالقیوم میرزادهمذاکرۀ امریکا با طالبان آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
08.03.2019عبدالقیوم میرزادهخشونت علیه زنان(2)آرشیف نویسندهمقام زن
121
6
07.03.2019عبدالقیوم میرزادهتمایل به یکجانبه گراییآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
06.03.2019عبدالقیوم میرزادهضعف دستگاه دیپلوماسی کشور را چه می پندارید؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
01.02.2019عبدالقیوم میرزادهروز های دشوار تکرار مکرر تاریخآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
25.01.2019عبدالقیوم میرزادهتهدیداتی از جانب قومگرایان متوجه امنیت ملی کشورستآرشیف نویسندهعلمی و تحقیقی
121
15
23.01.2019عبدالقیوم میرزادهنباید مسبب توسعه بحران در کشور گردیمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
21.01.2019عبدالقیوم میرزادهسیری در توضیح تعصب و افراط گرایی قسمت دوم و اخیرآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
19.01.2019عبدالقیوم میرزادهسیری در توضیح تعصب و افراط گرایی (قسمت اول)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
20.12.2018عبدالقیوم میرزادهخشونت علیه زنانآرشیف نویسندهخوشونت علیه زن
121
35
17.12.2018عبدالقیوم میرزادهتلاشهای صلح امریکایی در قبال جنگ افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
15.12.2018عبدالقیوم میرزادهسخنی در باب اعتراضات و راهپیمایی ها در افغانستان (2)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
13.12.2018عبدالقیوم میرزادهسخنی در باب اعتراضات و راهپیمایی ها در افغانستان (1)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
22.02.2016عبدالقیوم میرزادهبه یاد آنروزی که به کابل در کوچه کوچه عرصۀ محشر به پا گردیدآرشیف نویسندهاستقلال افغانستان
121
3