تاریخ امروز:
اعمالبرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
   
نما:  تمام عناصربرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
  
  
  
  
  
  
  
شمارش= 85
14.07.2024محمد آصف فقیریفراسوی نیک و بد+ نیازمندیهای اجتماعی= اراده جمعیآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
111
34
03.07.2024محمد آصف فقیرینقض حقوق زن فراتر از عیب دوحه ۲۰۱۹آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
29.06.2024محمد آصف فقیریشفتالو در سیاست و شف شف آن در جامعه سیاسی افغانستان چیست؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
27.06.2024محمد آصف فقیریثبات سیاسی از دوحه یا ویانا؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
23.06.2024محمد آصف فقیرینشست دوحه: در مبانی حقوق داخلی یا سلطه آمریکایی؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
20.06.2024محمد آصف فقیریمنشاء آزادی خداستآرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
111
44
15.06.2024محمد آصف فقیریدولت و خدمتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
05.06.2024محمد آصف فقیریآزادی و استقلالآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
02.06.2024محمد آصف فقیریاداره جهان و جهانداری قدرت ها در کشورهای جهان سومی چگونه است؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
29.05.2024محمد آصف فقیریدموکراسی در افغانستان فرهنگ متعارض یا تکریم انسانی؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
26.05.2024محمد آصف فقیریقطره سرگردان، در عمق دریا برگردد تا آرام گیردآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
111
34
16.05.2024محمد آصف فقیریجامعه دین زده چگونه است؟آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
111
44
12.05.2024محمد آصف فقیریبعضی آفریده شده اند تا به بعضی خدمت کنندآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
111
16
15.04.2024محمد آصف فقیرینطفه سالم بنیاد اجتماعآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
111
34
12.04.2024محمد آصف فقیریحکمت دو عید چیست؟آرشیف نویسندهعید سعید فطر
111
42
06.04.2024محمد آصف فقیریگوهر در عرضآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
111
34
01.04.2024محمد آصف فقیریسواد چیست و باسواد کیست؟آرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
111
16
30.03.2024محمد آصف فقیریهمدیگری پذیری در افغانستان به مانند:‌ امانتداری جگر گوسفند توسط گربهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
29.03.2024محمد آصف فقیریچگونگی حاکمیت منشور یا حاکمیت قانون در سازمان ملل برای افغانستان چیست؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
27.03.2024محمد آصف فقیریاحکام تعزیری در تضاد دموکراسی نیست!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
21.03.2024محمد آصف فقیریچیستی قدرت در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
19.03.2024محمد آصف فقیریدیورند زخم ناسور و درد مشترک هند و افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
17.03.2024محمد آصف فقیریحق و سیاست در افغانستان آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
12.03.2024محمد آصف فقیریطالبان پسا ۲۰۲۱ – دو جان کلام داردآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
09.03.2024محمد آصف فقیرینظام حقوقی سیاسی برای کشور٬ در مثال درخت!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
04.03.2024محمد آصف فقیریآیا احکام دینی و معاهدات بین المللی قانون اند یا مبانی قانون؟آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
111
44
28.02.2024محمد آصف فقیریچیستی انسان در علوم انسانی افغانستانآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
111
34
22.02.2024محمد آصف فقیریفلسفه سیاستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
20.02.2024محمد آصف فقیرینزدیک به ۶۰ اجماع سازمان برای افغانستان، نشست دوحه چگونست؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
18.02.2024محمد آصف فقیریحقوق سیاسی در حکومت همه شمول چیست؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
15.02.2024محمد آصف فقیریپول هفته وار به کجا خواهد انجامید؟آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
111
34
13.02.2024محمد آصف فقیریملت سازنده دولتستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
09.02.2024محمد آصف فقیریدانایی و آگاهیآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
111
34
06.02.2024محمد آصف فقیریفهم نادرست از اسلام و نظم جهانیآرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
111
44
04.02.2024محمد آصف فقیریدیوانگی هوش آفرینآرشیف نویسندهشعر و ادب
111
17
02.02.2024محمد آصف فقیریهدف وسیله را توجه می کند – هدف چیست؟آرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
111
34
30.01.2024محمد آصف فقیریچگونگی والی انتخابیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
27.01.2024محمد آصف فقیریچاره ناچار Necessary Evilآرشیف نویسندهمطالب معلوماتی
111
16
21.01.2024محمد آصف فقیریچندی در سیرت امام اعظمآرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
111
44
16.01.2024محمد آصف فقیریاز رابطه ملت دولت، ملیت پدیدار می شود – آیا ملیت ما افغان نیست؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
13.01.2024محمد آصف فقیرینادان را از هر طرف که نوشت نادان استآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
111
34
11.01.2024محمد آصف فقیریتقابل و مترادف بودن تعصب و رادیکال در چیست؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
07.01.2024محمد آصف فقیریغرب و پاکستان ۱۹۴۷ + افغانستان و طالبان کنونی = تهاجم استخباراتی آمریکا در شرق!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
03.01.2024محمد آصف فقیریمرز گذاری دقیق حقوق فرهنگی و حقوق سیاسی در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
30.12.2023محمد آصف فقیریعقلانیت سیاسی در مهار سرشت قدرتآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
111
34
26.12.2023محمد آصف فقیریبرای ژورنالیستان افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
25.12.2023محمد آصف فقیریدری جان پارسی و لهجه تاجیکی آن، پدیداری عمق کیفیآرشیف نویسندهحراست از زبان دری
111
7
23.12.2023محمد آصف فقیریاسلام چی بهتری از سایر ادیان دارد؟آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
111
44
19.12.2023محمد آصف فقیریاوج جاهلیت تا کنونی که در آخر سال ۲۰۲۳ قرار داریم...آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
14.12.2023محمد آصف فقیریچرا شایسته سالاری؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
13.12.2023محمد آصف فقیریاهمیت تفکیک قواآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
12.12.2023محمد آصف فقیریبه مناسب روز حقوق بشرآرشیف نویسندهحقوق بشر
111
39
09.12.2023محمد آصف فقیریفرهنگ سیاسی مقتضای حاکمیت قانون، هدف چون بن ۲۰۰۱ توسط خود افغان هاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
07.12.2023محمد آصف فقیریماهیت ساختار ساز در قانون اساسیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
04.12.2023محمد آصف فقیریشرح حضور بنده در برنامه ۲۱۱۷ رازق مامون راجع به فدرالیسمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
01.12.2023محمد آصف فقیریچرا بخش مهم معاهده دوحه یعنی گفتگوی بین الافغانی انجام نشد؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
29.11.2023محمد آصف فقیریحضور٬ روح دین!آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
111
44
27.11.2023محمد آصف فقیریعدالت اجتماعی در پاسخگو کردن قدرت پدیدار می شودآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
25.11.2023محمد آصف فقیریعقیم های سیاسی در کنار رهبر خود خوانده جوان در نشست مسکوآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
23.11.2023محمد آصف فقیریانسجام مبارزات مدنی و نظارت آن – شتابی بنیادی برای تغییر آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
18.11.2023محمد آصف فقیریتعصب غریزه فوق اراده - پدیدار در زهر آفرینی هاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
17.11.2023محمد آصف فقیریجوهره دین و شتابی بسوی تکمیل فرد!آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
111
44
16.11.2023محمد آصف فقیریفراجنسیتی انسان آرشیف نویسندهمقام زن
111
6
11.11.2023محمد آصف فقیریچیستی قاطعیت طالب در برابر تعاملآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
06.11.2023محمد آصف فقیرییهود ستیزی و اسلام سیاسیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
04.11.2023محمد آصف فقیریتکنوکراسی و جامعه توده ایآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
30.10.2023محمد آصف فقیریچیستی دینآرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
111
44
29.10.2023محمد آصف فقیریچیستی حکومت همه شمولآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
26.10.2023محمد آصف فقیریجستاری در ماهیت همه پرسیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
08.10.2023محمد آصف فقیریاز قطر ۲۰۱۹ تا کرسی افغانستان در سازمان مللآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
06.10.2023محمد آصف فقیریواجب الخطا بودن شخص عمومی در فقدان حکومت قانونآرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
111
44
27.09.2023محمد آصف فقیریبه مناسبت میلاد رسول کریم صلوات علیهآرشیف نویسندهمولود شریف
111
25
25.08.2023محمد آصف فقیریشرایط بد کنونیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
15.08.2023محمد آصف فقیریوظیفه شناس بی وجدانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
12.08.2023محمد آصف فقیریایده تلافی جویانه در برابر تبعیض آشکار جنسیتیآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
111
34
03.08.2023محمد آصف فقیریجوهره دین و انسان- شتابی بسوی منحصر به فرد در مقابل حکومت های دینی تُهی معنیآرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
111
44
01.08.2023محمد آصف فقیریعنوانی ۱- ماورای قدرت طالبانی- متعارف در عدم مشروعیت قدرتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
26.06.2023محمد آصف فقیریجستاری در تمیز علمای دینی، بر تاسیس نمودن جامعه افیونی و متمدنآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
23.05.2023محمد آصف فقیریفرصت یا امتناع بودن فدرالیسم برای أفغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
05.05.2023محمد آصف فقیریجستاری پدیده های صلح در مبانی عدالت اجتماعی أفغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
30.04.2023محمد آصف فقیریجبهه مقاومت پسا ۲۰۲۱ در مسیر منفور و مقبول بودنآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
26.01.2023محمد آصف فقیریمفهوم شناسی جهاد اسلامی، در مبانی سیاست مدرنآرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
111
44
11.12.2022محمد آصف فقیریتشخیص فلسفی نقض حقوق بشری در افغانستان – تجویزیست پایدار بر نظام آیندهآرشیف نویسندهحقوق بشر
111
39
03.12.2022محمد آصف فقیریشفافیت انتخابات پایداری جمهوریت- بایسته آن در نظام آینده انتخاباتی افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
20.11.2022محمد آصف فقیریروشن فکری دینی اعجاز قرآنی یا دین گریزی؟آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
111
44