تاریخ امروز:
اعمالبرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
   
نما:  تمام عناصربرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
  
  
  
  
  
  
  
شمارش= 28
27.11.2023محمد آصف فقیریعدالت اجتماعی در پاسخگو کردن قدرت پدیدار می شودآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
25.11.2023محمد آصف فقیریعقیم های سیاسی در کنار رهبر خود خوانده جوان در نشست مسکوآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
23.11.2023محمد آصف فقیریانسجام مبارزات مدنی و نظارت آن – شتابی بنیادی برای تغییر آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
18.11.2023محمد آصف فقیریتعصب غریزه فوق اراده - پدیدار در زهر آفرینی هاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
17.11.2023محمد آصف فقیریجوهره دین و شتابی بسوی تکمیل فرد!آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
111
44
16.11.2023محمد آصف فقیریفراجنسیتی انسان آرشیف نویسندهمقام زن
111
6
11.11.2023محمد آصف فقیریچیستی قاطعیت طالب در برابر تعاملآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
06.11.2023محمد آصف فقیرییهود ستیزی و اسلام سیاسیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
04.11.2023محمد آصف فقیریتکنوکراسی و جامعه توده ایآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
30.10.2023محمد آصف فقیریچیستی دینآرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
111
44
29.10.2023محمد آصف فقیریچیستی حکومت همه شمولآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
26.10.2023محمد آصف فقیریجستاری در ماهیت همه پرسیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
08.10.2023محمد آصف فقیریاز قطر ۲۰۱۹ تا کرسی افغانستان در سازمان مللآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
06.10.2023محمد آصف فقیریواجب الخطا بودن شخص عمومی در فقدان حکومت قانونآرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
111
44
27.09.2023محمد آصف فقیریبه مناسبت میلاد رسول کریم صلوات علیهآرشیف نویسندهمولود شریف
111
25
25.08.2023محمد آصف فقیریشرایط بد کنونیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
15.08.2023محمد آصف فقیریوظیفه شناس بی وجدانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
12.08.2023محمد آصف فقیریایده تلافی جویانه در برابر تبعیض آشکار جنسیتیآرشیف نویسندهموضوعات مترفقه
111
34
03.08.2023محمد آصف فقیریجوهره دین و انسان- شتابی بسوی منحصر به فرد در مقابل حکومت های دینی تُهی معنیآرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
111
44
01.08.2023محمد آصف فقیریعنوانی ۱- ماورای قدرت طالبانی- متعارف در عدم مشروعیت قدرتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
26.06.2023محمد آصف فقیریجستاری در تمیز علمای دینی، بر تاسیس نمودن جامعه افیونی و متمدنآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
23.05.2023محمد آصف فقیریفرصت یا امتناع بودن فدرالیسم برای أفغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
05.05.2023محمد آصف فقیریجستاری پدیده های صلح در مبانی عدالت اجتماعی أفغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
30.04.2023محمد آصف فقیریجبهه مقاومت پسا ۲۰۲۱ در مسیر منفور و مقبول بودنآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
26.01.2023محمد آصف فقیریمفهوم شناسی جهاد اسلامی، در مبانی سیاست مدرنآرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
111
44
11.12.2022محمد آصف فقیریتشخیص فلسفی نقض حقوق بشری در افغانستان – تجویزیست پایدار بر نظام آیندهآرشیف نویسندهحقوق بشر
111
39
03.12.2022محمد آصف فقیریشفافیت انتخابات پایداری جمهوریت- بایسته آن در نظام آینده انتخاباتی افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
20.11.2022محمد آصف فقیریروشن فکری دینی اعجاز قرآنی یا دین گریزی؟آرشیف نویسندهمطالب دینی مذهبی
111
44