تاریخ امروز:
اعمالبرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
   
نما:  تمام عناصربرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
  
  
  
  
  
  
  
شمارش= 54
15.07.2024الله محمدموسیچه و تانکآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
200
30
15.07.2024داؤد ملکیار کودتای سرطان، سر آغاز مصیبت های پنج دهۀ اخیر آرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
51
30
14.07.2024قاسم بازشایعه و حدسیات !آرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
200
30
13.07.2024ملالی موسی نظامبازنگری دهۀ دیموکراسی و اولین جمهوریت در افغانستان -بخش دومآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
53
30
11.07.2024ملالی موسی نظامبازنگری دهۀ دیموکراسی و اولین جمهوریت در افغانستان - بخش اولآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
53
30
10.07.2024عبدالواحد حيدرىحدسيات و گمان زنى هاى منفى راجع به تحول ٢٦ سرطانآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
200
30
03.07.2024ملالی موسی نظامنکاتی در زمینۀ حقایق کودتای ۲۶ سرطانآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
53
30
10.05.2024ارسالی :قاسم بازشهید داودخان سیاستمدار، مرد مدبر و دوراندیش بودآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
200
30
25.02.2024قاسم بازبه یاوه سرایان و تهمت پردازان آرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
200
30
12.10.2023عبدالمجید راغستانید محترم داؤود ملکیار پر لیکنهآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
200
30
29.09.2023داؤد ملکیار مکثی بر تلاش های عبدالله کاظم و تنی چند، برای پوشاندن حقایقآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
51
30
15.09.2023عبدالقیوم کوچيدداؤدخان د ویاړ وړملی کارنامې اومنفی کړنې آرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
200
30
12.09.2023عبداللهشَله گی های داوود ملکیارآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
200
30
09.09.2023داؤد ملکیار پاسخ داؤود ملکیار به نامۀ محترم عبید ملکیارآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
51
30
22.07.2023ملالی موسی نظام۲۶ سرطان، آغاز نشیب در سرنوشت یک ملتآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
53
30
18.07.2023فضل احمد افغانتبصره مختصر در باره کودتای ۲۶ سرطان ۱۳۵۲آرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
200
30
17.07.2023داؤد ملکیار امروز ۲۶ سرطان سال ۱۴۰۲ مصادف است با پنجاهمین سالگرد کودتای ۲۶ سرطان ۱۳۵۲آرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
51
30
27.07.2022عبدل قیوم۱۳۵۲د چنګاښ ۲۶ د بد مرغیو پیل وو (ق ۱ الی ۳)آرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
200
30
22.07.2022محمد نعیم بارزداؤد خان و کودتای 26 سرطان آرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
8
30
21.07.2022داؤد ملکیار نکاتی چند دربارۀ شخص شماره ۲ در کودتای سرطانآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
51
30
20.07.2022ملالی موسی نظامبیست و شش سرطان، آغاز نشیب در سرنوشت یک ملتآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
53
30
18.07.2022محمد عارف عباسیکودتای ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ درب کشای جهنم برای افغانستانآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
28
30
17.07.2022داؤد ملکیار کودتای سرطان علت، انگیزه و عواقب آنآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
51
30
17.07.2020محمد داود مومند پالیسی فرار از مسکو عامل کودتای سرطان (ق ۱ الی ۲)آرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
54
30
24.07.2019نادرشاه سدوزینکاتی چند در بارۀ حادثۀ سردار محمد داؤد خانآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
21
30
22.07.2019محمد عثمان تره کیکیش شخصیت در اولین قانون اساسی جمهوریت افغانستانآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
61
30
19.07.2019ولی احمد نوری بررسی جمهوری «محمد داؤد خان»آرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
58
30
19.07.2019داؤد ملکیار کودتای سرطان، سرآغاز مصائب چهار دهۀ اخیرآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
51
30
19.07.2019وحید ابراهیمسردار داود خان و کودتای سرطانآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
200
30
18.07.2019محمد اکبر یوسفیدیدار سردار داؤد صدراعظم افغانستان از انگلستانآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
64
30
18.07.2019حفیط الله خالدآخرین خطابۀ مرحوم سردار محمد داؤد خان شهیدآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
200
30
18.07.2019م. عیسی توخیآنچه از کودتای ۲۶ سرطان نصیب ملت افغان گردیدآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
200
30
18.07.2019ملالی موسی نظامرویداد های سرنوشت ساز در افغانستان نیمۀ دوم قرن بیست (ق ۱ الی ۴)آرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
53
30
17.07.2019حنیف رهیاب رحیمی کودتای 26 سرطان آغاز تراژیدی افغانستانآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
17
30
17.07.2019محمد داود مومندبزرگمنشی سردار در برابر پیشنهاد اعدام ایادی کرملنآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
54
30
17.07.2019سلطان جان کلیوالد سردار داؤد خان په زعامت جمهوری نظام ولی سقوط وکړ؟آرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
45
30
17.07.2019محمد نعیم بارزبا کودتای 26 سرطان تا امروز از پیکر ملت خون جاریست!آرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
8
30
17.07.2019محمد عارف عباسیکودتای سرطان ۵۲ گشودن درب جهنم بوطن بودآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
28
30
16.07.2019محمد عثمان تره کیچهل ششمین سال کودتای سردار محمد داؤدآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
61
30
16.07.2019محمد نسیم اسیر فردا چهار شنبه 26سرطان است 46مین سال اولین کودتا در افغانستانآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
7
30
16.07.2019محمد اکبر یوسفیکودتای ۲۶ سرطان، آغاز مصیبت ها!آرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
64
30
19.07.2018ولی احمد نوری پیرامون شخصیت سردار محمد داوود خان شهیدآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
58
30
17.07.2018سلطان جان کلیوالد ثور کودتا، د سرطان له کودتا را زیږیدلې ده آرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
45
30
18.07.2017ملالی موسی نظامکودتای سرنوشت ساز بیست و شش سرطان ۱۳۵۲آرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
53
30
17.07.2017ملالی موسی نظامبیست و شش سرطان ورق دیگری از تأریخآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
53
30
17.07.2017محمد نسیم اسیر کودتای 26 سرطان و آغاز بربادی هاآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
7
30
09.06.2017محمد داود مومند بزرگ منشی سردار در برابر پیشنهاد اعدام ایادی کرملنآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
54
30
26.04.2017سلطان جان کلیوالد ثور کودتا، دسرطان له کودتا رازیږیدلې دهآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
45
30
13.02.2017داؤد ملکیار داؤد خان و پشتونستان و داؤد خانآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
51
30
24.01.2017م. داؤد موسیدیموکراسی داؤد خانیآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
52
30
25.09.2016محمد نعیم بارزپاسخ به همه مدافعان سیاست های شاه امان الله و داوود خانآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
8
30
21.07.2016ملالی موسی نظامداکتر حسن شرق به صحنه بر میگردد!آرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
53
30
21.07.2016محمد نعیم بارزقرار دادن ظاهرشاه و داود خان در یک ردیف مخدوش کردن مرز بین دیموکراسی و دیکتاتوریست!آرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
8
30
18.07.2016ملالی موسی نظامنظری بر علل کودتای داود خانی و تغییر عقاید بر دست آورد های آنآرشیف نویسندهکودتای 26 سرطان
53
30