تاریخ امروز:
اعمالبرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
   
نما:  تمام عناصربرای باز کردن فهرست (پنجرۀ جدید) SHIFT+ENTER را استعمال نمایید.فهرست باز
  
  
  
  
  
  
  
شمارش= 4311
09.12.2023محمد بشیر دودیالچې څه کرې، هغه به ریبې (ولسي متل) د Cop28د نړیوال کنفرانس په مناسبت آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
09.12.2023محمد اکبر یوسفیما کدام پودل ترویانی نیستیمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
09.12.2023محمد آصف فقیریفرهنگ سیاسی مقتضای حاکمیت قانون، هدف چون بن ۲۰۰۱ توسط خود افغان هاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
07.12.2023محمد آصف فقیریماهیت ساختار ساز در قانون اساسیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
05.12.2023ضیا نظامروابط خاص چین و طالبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
05.12.2023نجیب الله پتمنغولوونکي واکمنانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
05.12.2023اختر محمد یوسفینقد بر نوشته داکتر سید عبدالله کاظمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
04.12.2023میر عبدالواحد ساداتمعرفى كتاب: دوحه قرارداد صلح يا سرابآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
68
3
04.12.2023محمد اکبر یوسفینشست امنیتی هرات در تاجیکستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
04.12.2023محمد آصف فقیریشرح حضور بنده در برنامه ۲۱۱۷ رازق مامون راجع به فدرالیسمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
03.12.2023انارگل خوستیدزد سر خود پَر داردآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
02.12.2023محمد عثمان تره کیانعقاد پیمان ستراتژیک با هندوستان جواب قاطع به اعلام دشمنی پاکستان با افغانستان است !آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
01.12.2023محمد آصف فقیریچرا بخش مهم معاهده دوحه یعنی گفتگوی بین الافغانی انجام نشد؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
01.12.2023اختر محمد یوسفیاختاپوط دربند تلک شیطان آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
28.11.2023ف، هیرمندسوال تشخیص هویت برخی از افراد اخراج شده از پاکستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
27.11.2023فضل احمد افغانقسمت ای از اعترافات لارنس عربیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
27.11.2023محمد بشیر دودیالنظری بر کمک های خارجی برای افغانستان و مؤثریت آن در حکومتداریآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
27.11.2023محمد اکبر یوسفیآب که از سر گذشت، بچه زیر پاستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
27.11.2023محمد آصف فقیریعدالت اجتماعی در پاسخگو کردن قدرت پدیدار می شودآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
25.11.2023محمد آصف فقیریعقیم های سیاسی در کنار رهبر خود خوانده جوان در نشست مسکوآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
25.11.2023محمد اکبر یوسفیباز هم حقوق خلق ها و حل منازعاتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
25.11.2023انارگل خوستیآب از سر پریدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
23.11.2023عبدالباری جهانیپاکستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
23.11.2023محمد نعیم بارزافغانستان گوشت قربانی نیست، که زیرنام فدرالیزم یا تجزیه بین اقوام تقسیم شود!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
23.11.2023میر عبدالواحد ساداتمدارا یا اکسیر اعظم برای درد جانکاه تاریخی ما آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
68
3
23.11.2023محمد آصف فقیریانسجام مبارزات مدنی و نظارت آن – شتابی بنیادی برای تغییر آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
23.11.2023محمد اکبر یوسفیممکن است، که ما در جنگ بلغزیم (قسمت دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
18.11.2023اختر محمد یوسفینقد گام بگام بر نوشته ظلم و جفای زمامداران امریکا با مردم افغانستان؟ آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
18.11.2023محمد اکبر یوسفیممکن است، که ما در جنگ بلغزیمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
18.11.2023محمد آصف فقیریتعصب غریزه فوق اراده - پدیدار در زهر آفرینی هاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
17.11.2023عبدالباری جهانیرفع یک اشتباه و رد نمودن یک غلط مشهور تاریخيآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
17.11.2023میر عبدالرحیم عزیزفدرالیزم یا توطئۀ تجزیه طلبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
16.11.2023عبدالقیوم کوچيظلم و جفای زمامداران امریکا با مردم افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
13.11.2023خلیل الله معروفیماره سیب به کار اس، از هر درخت، که باشهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
11.11.2023عبدالباری جهانیډیورنډ کرښي ته یوه بله کتنهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
11.11.2023محمد آصف فقیریچیستی قاطعیت طالب در برابر تعاملآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
11.11.2023محمد اکبر یوسفیمکثی بر «چیستی دین»آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
10.11.2023خلیل الله معروفیخپل وطن، گُل وطنآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
08.11.2023خلیل الله معروفیدید سطحی و بیخبری از واقعیّتهای عینیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
06.11.2023محمد نعیم بارزریشه های اصلی جنگهای فاجعه بار مردم فلسطین و اسرائیل؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
06.11.2023محمد عثمان تره کید افغانستان سرہ د پیښور د الحاق حقوقي اړخآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
06.11.2023محمد آصف فقیرییهود ستیزی و اسلام سیاسیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
06.11.2023عبدالقیوم میرزادهنگاهی به اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
05.11.2023محمد عثمان تره کیجنایت حکومت پاکستان در حق مهاجرین افغان نباید بدون جواب بماندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
05.11.2023عبدالباری جهانید ډیورند د کرښي لنډ تاریخي پس منظرآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
04.11.2023محمد آصف فقیریتکنوکراسی و جامعه توده ایآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
01.11.2023محمد اکبر یوسفیسیکولریزم نه خود دین است و نه هم ضد دینآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
30.10.2023محمد عثمان تره کیاقلیت های قومی و سوال تعامل یا تقابل با طالبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
30.10.2023میر عبدالرحیم عزیزترجمه ها: مقالات سیاسی- تاریخی- اقتصادیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
30.10.2023انجمن حقوقدانان افغان در اروپااخراج جبری مهاجران افغان مغایر تمام ارزشهای حقوقی و انسانیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
35
3
30.10.2023عبدالباری جهانیموږ به هیڅ نه لیکو؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
29.10.2023عبدالباری جهانیسړی څه ووایی؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
29.10.2023محمد اکبر یوسفیمکثی بر (وظیفه شناس بی وجدان )آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
29.10.2023محمد آصف فقیریچیستی حکومت همه شمولآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
28.10.2023غلام حضرتعروج افغانستان - رستاخیز ساخت و سازآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
34
3
27.10.2023محمد نذیر کلیدیآقای بصیر دهزاد جرایم ضد بشریت صرف در یک مرحله؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
27.10.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
26.10.2023محمد آصف فقیریجستاری در ماهیت همه پرسیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
23.10.2023خلیل الله معروفیعُروجِ افغانستان ــ رستاخیزِ ساخت و سازآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
22.10.2023محمد اکبر یوسفیدوستی با مسکو – یک خطر؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
21.10.2023عبدالقیوم میرزادهمشوره در راستای منافع ملی کشور ماآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
16.10.2023محمد داؤد مومندد مفکر محمد ګل مومند په حقله، د علامه رشاد څرګندونیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
12.10.2023محمد اکبر یوسفیعقده های حقارت، مسبب شکایتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
11.10.2023زمان ستانیزیجایزهٔ صلح نوبل چگونه از دست ما ربوده شدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
37
3
08.10.2023میر عبدالرحیم عزیزمسعود کی بود؟ آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
08.10.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت ۲۴)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
08.10.2023محمد آصف فقیریاز قطر ۲۰۱۹ تا کرسی افغانستان در سازمان مللآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
08.10.2023ملالی موسی نظامهرگز در ساحۀ وسیع خراسان، اسم افغانستان موجود نبوده استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
05.10.2023عبدالباری جهانیخراسان هیچګاهي نام سابق افغانستان نبوده است آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
05.10.2023محمد اکبر یوسفیبرلین مهمتر از کابلآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
03.10.2023محمد اکبر یوسفیمصاحبه – با عضو حکومت طالبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
01.10.2023سيف قاضی زادهبحران آب در حوضه ابگير دريا آموآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
109
3
01.10.2023میر عبدالرحیم عزیزمقالات سیاسی – تاریخی (کتاب سوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
30.09.2023محمد نعیم بارزواقعیت استقلالآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
30.09.2023ف، هیرمندحق و سهم افغانستان از آب دریای آموآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
30.09.2023سلطان جان کلیوا لهمه شمول حکومت څه شی دی؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
29.09.2023عبدالباری جهانیخراسان هیڅکله د افغانستان پخوانی نوم نه ووآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
29.09.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست! (۲۳)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
25.09.2023سيف قاضی زادهتعامل چین با افغانستان پس از خروج نيروهاي ايالات متحدهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
109
3
25.09.2023محمد اکبر یوسفیکسی که خودش را درین آتش گرم کردن می خواهد، خود را خواهد سوختاندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
25.09.2023بصیر دهزادبررسی جرایم ضد بشریتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
24.09.2023میر عبدالرحیم عزیزمقالات سیاسی – تاریخی (کتاب دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
20.09.2023میر عبدالرحیم عزیزمقالات سیاسی – تاریخی (کتاب اول)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
20.09.2023عبدالقیوم میرزادهمکثی براجلاس هفتاد و هشتمین مجمع عمومی ملل متحدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
20.09.2023محمد اکبر یوسفیافغانستان یک کشور اسلامی استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
18.09.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت بیست و دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
18.09.2023محمد فقیرد اسلامی هیوادو د سازمان هیئتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
84
3
16.09.2023محمد نعیم بارزادامه جنگ ها در عدم آگاهی مردم و خلاء شخصیت های ملی در کشور!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
16.09.2023ف، هیرمندچهره های قهرمان آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
15.09.2023محمد اکبر یوسفیتأریخ مدرس نیستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
12.09.2023محمد عثمان تره کیانسداد راه ترانزیت تورخمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
12.09.2023محمد اکبر یوسفیحرکت طالبان و امارت اسلامی در بحران افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
10.09.2023ملالی موسی نظاماحمد شاه مسعود، زندۀ جاودانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
07.09.2023محمد داؤد مومندبز در غم جانکندن، قصاب در غم چربوآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
07.09.2023فضل احمد افغانگله طالبان از کشور های اسلامیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
04.09.2023محمد اکبر یوسفیقدرت و زور ضد همدیگرآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
01.09.2023داؤد ملکیار پاسخی به غلط گویان خیره سرآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
51
3
01.09.2023عبداللهافشای رازی که در اصل راز نبود (۲)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
01.09.2023محمد اکبر یوسفیافغانستان ویتنام روسها می گرددآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
31.08.2023خلیل الله معروفیزور قالب نداره ــ آنهم زور طالبآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
31.08.2023محمد بشیر دودیالموضوع حقابه باوجود راستی آزمایی و تشکیک هنوز هم سر زبانها استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
31.08.2023محمد فقیرد افغانستان د اقتصاد تحلیل د کلاسیکانو په لاس کی دیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
84
3
29.08.2023عبداللهافشای رازی که در اصل راز نبود (۱)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
29.08.2023محمد اکبر یوسفیاشارات چند به آدرس داکتر هاتف مختارآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
27.08.2023محمد اکبر یوسفیاز ۳۷۰۰، فقط سه نفر آن برگشتندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
25.08.2023محمد آصف فقیریشرایط بد کنونیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
25.08.2023محمد اکبر یوسفیاینها عروسک ها اندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
24.08.2023محمد داؤد مومندسیستانی، حزب سری دربار و قتل امیر حبیب اللهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
21.08.2023بصیر دهزاددید گاهی پیرامون جنگ در اوکرائین، پیشبینی ها و احتمالاتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
21.08.2023محمد اکبر یوسفیاساس قابل فهم نیستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
19.08.2023میرعنایت الله ساداتجغرافیای سیاسی افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
55
3
16.08.2023محمد داؤد مومندانقلاب و ضد انقلابآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
16.08.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت بیست و یکم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
15.08.2023عبدالقیوم میرزادهسقوط جمهوریت و ظهور مجدد طالبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
15.08.2023انجمن فارووضعیت افغانستان۲ سال پس از تسلط طالبان ۱۵ آگست ۲۰۲۳آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
15.08.2023محمد آصف فقیریوظیفه شناس بی وجدانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
15.08.2023بصیر دهزاددوسالگی رژیم طالبان یا دوسالگی طفل نا خلفآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
13.08.2023فضل احمد افغانانقلاب، انقلاب، انقلابآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
12.08.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت بیستم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
11.08.2023ملالی موسی نظامعرایضی در زمینۀ اظهارات آقای ع. واحد حیدریآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
10.08.2023ملالی موسی نظاماین چه شوریست که در دور قمر میبینمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
07.08.2023محمد اکبر یوسفیانسان همواره زیاد می بیند، کم می فهمدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
05.08.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست! (قسمت نُزدهم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
04.08.2023محمد بشیر دودیالیو ناورین چې چاره یې باید وشيآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
03.08.2023محمد عثمان تره کیضرورت تدارک یک راپور از حالت سرحدات افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
01.08.2023سيف قاضی زادهافغانستان، تعامل استراتيژيک با قدرتهاي منطقوي (قسمت دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
109
3
01.08.2023محمد آصف فقیریعنوانی ۱- ماورای قدرت طالبانی- متعارف در عدم مشروعیت قدرتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
27.07.2023محمد داؤد مومندتلخیصی از مضمون استاد سیستانی در مورد واصف باختریآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
26.07.2023سيف قاضی زادهافغانستان، تعامل استراتيژيک با قدرتهاي منطقوي (قسمت اول )آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
109
3
26.07.2023محمد اکبر یوسفیمولوی ها ملائک شده اندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
26.07.2023ملالی موسی نظامنظری بر شناخت شاعر افغان، واصف باختری و همگامان ویآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
24.07.2023محمد اکبر یوسفیحقوق خلق ها و حل منازعاتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
20.07.2023محمد اکبر یوسفیتاراج بانکیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
16.07.2023محمد داؤد مومندادعای کاذب ملاقات داکتر محمودی با محمد گل باباآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
16.07.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت هژدهم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
15.07.2023محمد عثمان تره کیدنباله بحث معاهده آب هیرمندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
13.07.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت هفدهم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
10.07.2023سيف قاضی زادهاحيا دوباره بازی بزرگ, جيوپولیتیک افغانستان و اهمیت پاکستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
109
3
10.07.2023محمد اکبر یوسفیمطلقه گرایان راسیست زیر نقاب میلیگراییآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
07.07.2023محمد داؤد مومندمکثی بر معاهدۀ آب هلمندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
06.07.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت شانزدهم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
05.07.2023محمد عثمان تره کیچرا موسی شفیق معاهده ۱۳۵۲ آب هیرمند را امضأ کرد ؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
04.07.2023محمد داؤد مومندجعل نویسی های غبارآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
03.07.2023سلطان جان کلیوا لد امریکا د جمهور رئیس جوبایدن وروستۍ وینا د طالبانو د حکومت په هکلهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
03.07.2023محمد اکبر یوسفیاز خیر تان توبه، شر نه رسانیدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
30.06.2023محمد عثمان تره کیاعتبار حقوقی و اجرایی معاهده ۱۳۵۲ آب هیرمند پایان یافته استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
30.06.2023غلام حضرتباز هم توجیه توپخانه از توپخانۀ قندهارآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
28.06.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت پانزدهم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
26.06.2023محمد آصف فقیریجستاری در تمیز علمای دینی، بر تاسیس نمودن جامعه افیونی و متمدنآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
26.06.2023محمد اکبر یوسفیکسی که دیر آید، زندگی او را جزا می دهدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
26.06.2023محمد داؤد مومندپالیسی اپارتاید علیه لسان ملتی پښتوآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
26.06.2023محمد فقیرآیا علت تضاد ها وتعصبات واقفاً انحصار قدرت قومی است؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
84
3
25.06.2023فضل احمد افغانعید قربان در سایه شرعیت طالبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
24.06.2023محمد اکبر یوسفیحِنا یا خینۀ پس از عیدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
19.06.2023محمد عثمان تره کیاصطلاح حق آبه در حقوق بین المللی جا ندارد آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
19.06.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت چهاردهم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
18.06.2023محمد اکبر یوسفیآزادی بیانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
14.06.2023محمد داؤد مومندکانال قوش تیپه یا یک گرز پولادین بر فرق تجزیه طلبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
14.06.2023محمد عثمان تره کیمداخله غیر قابل توجیه شورای امنیتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
14.06.2023محمد اکبر یوسفیاین جنگ، جنگ افغان ها نیست (بخش سوم و آخر)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
12.06.2023محمد داؤد مومندتحقق اپریل فول در ماه جونآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
11.06.2023محمد اکبر یوسفیاین جنگ، جنگ افغان ها نیست (بخش دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
08.06.2023ملالی موسی نظامدیوان احمد شاه بابای کبیرآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
08.06.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت سیزدهم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
05.06.2023محمد بشیر دودیالمشروع حکومت، مشروعیت او خذمتګاره ادارهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
04.06.2023محمد اکبر یوسفیاین جنگ، جنگ افغان ها نیست (بخش اول)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
31.05.2023محمد داؤد مومندطالبان، پوز ایران را به خاک مالیدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
30.05.2023محمد عارف عباسیایران اندر چه خیالی استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
29.05.2023محمد اکبر یوسفیبفرمائید دوست عزیز روی خط هستیدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
25.05.2023ف، هیرمندنکاتی در بحث آب دریای هلمند(هیرمند)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
24.05.2023محمد اکبر یوسفیبحران آب، اینجا وطن ماستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
24.05.2023سلطان جان کلیوا لد ملی ګټو د تامین په برخه کی د طالبانو دریځآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
23.05.2023میر عبدالرحیم عزیزبی وجدانی ربانی تکرار میشودآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
23.05.2023محمد آصف فقیریفرصت یا امتناع بودن فدرالیسم برای أفغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
17.05.2023محمد نعیم بارزسفر صدر اعظم قطر به قندهارآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
16.05.2023عبدالباری جهانیدر افغانستان نهضتی بنام مشروطیت داشته ایمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
16.05.2023محمد اکبر یوسفیمطلقه گرایان راسیست زیر نقاب میلیګراییآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
15.05.2023میر عبدالواحد ساداتآنکه دایم هوس سوختن ما دارد !آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
68
3
13.05.2023محمد عارف عباسیآیا پاکستان را راه بیرون رفت از این بحران است؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
12.05.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت دوازدهم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
08.05.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
05.05.2023محمد آصف فقیریجستاری پدیده های صلح در مبانی عدالت اجتماعی أفغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
03.05.2023محمد اکبر یوسفیقیام نظامی 57آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
03.05.2023انجمن حقوقدانان افغان در اروپانامه انجمن حقوقدانان در ارتباط جلسه دوحهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
35
3
30.04.2023داؤد ملکیار کوشش پرچمی ها برای تحریف حقایقآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
51
3
30.04.2023محمد آصف فقیریجبهه مقاومت پسا ۲۰۲۱ در مسیر منفور و مقبول بودنآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
30.04.2023بصیر دهزادجلسه دوحه و انتظارات ملت افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
28.04.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت دهم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
27.04.2023محمد اکبر یوسفیتاسی څه شی غواړی؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
24.04.2023محمد اکبر یوسفینامۀ سرگشاده (قسمت پنجم و آخر)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
22.04.2023محمد اکبر یوسفینامۀ سرگشاده (قسمت چهارم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
21.04.2023احسان الله مایار افغانستان طالبی در مسیر ثبات سیاسیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
47
3
21.04.2023محمد عارف عباسیپیدایش روزنه ای امید برای بهبود حال ملتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
20.04.2023محمد اکبر یوسفینامۀ سرگشاده (قسمت سوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
20.04.2023جلیل غنیدور نمای صلح در کنفرانس تحت نظر ملل متحد در دوحهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
36
3
18.04.2023ملالی موسی نظامگروه سخیف خلق و پرچم روسیاهان واقعی تاریخ اندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
17.04.2023اختر محمد یوسفیتبلیغات رندانه دشمنان علیه افغانستان!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
14.04.2023محمد اکبر یوسفینامۀ سرگشاده (قسمت دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
11.04.2023جلیل غنیاولویت ها و رسالت نویسندگانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
36
3
08.04.2023محمد اکبر یوسفینامۀ سرگشاده (قسمت اول)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
04.04.2023میر عبدالواحد ساداتطالبانیزیم، امارت اسلامی و انتخاباتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
68
3
04.04.2023محمد اکبر یوسفیملت چیست که مبلغین بی هویت قصد ساختن آنرا دارندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
01.04.2023محمد اکبر یوسفیشناخت هاتف مختار از زن افغانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
31.03.2023عبدالباری جهانید افغانستان د اسلامي اِمارت مشرانو ته دریم پرانیستی لیکآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
30.03.2023محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت نهم) آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
25.03.2023محمد نعیم بارزنفرین بر هر نوع خشونتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
25.03.2023سلطان جان کلیوا لد لویو قدرتونو په کشمکش کی به د افغانستان موقعیت چیری ویآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
25.03.2023محمد اکبر یوسفیسخنان مرموز در تحت نام عریانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
24.03.2023عبدالباری جهانیوهابیان څوک دي ( یوولسمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
24.03.2023محمد اکبر یوسفیآیا به ملت بودن و ناسیونالیزم نیاز است؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
22.03.2023شیر محمد ساپید افغان نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزئآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
116
3
20.03.2023اختر محمد یوسفیتصویر حقیقی افغانستان امروزیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
20.03.2023ف، هیرمندحکم دستگیری پوتین از سوی ICCآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
20.03.2023محمد اکبر یوسفیگیلاس نیمه پُر و یا گیلاس نیمه خالی، حق به جانب کیستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
17.03.2023محمد اکبر یوسفیمسکو بر افغانستان چنگ زدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
16.03.2023احمد آریاقبیله گرایی یک آفت اجتماعی استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
106
3
14.03.2023محمد اکبر یوسفیهدف ازین فضول حرفی ها چه خواهد بودآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
11.03.2023محمد عارف عباسیآیا مشوره را قبول داریدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
11.03.2023محمد اکبر یوسفیجنگ اول جهانی و اثرات ممکن آن بر آزادی زنان در آلمانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
11.03.2023صلاح الدین سعیدیزعمایکه هیچ ګلی بر سر خانمها هم نه زده أندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
09.03.2023محمد نعیم بارزنتیجۀ ترس از بحث آزاد، زیر نفوذ کشش های سنتی و مذهبیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
06.03.2023جلیل غنیرسالت ژورنالیزم متعهد در یک جامعه ی بستهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
36
3
05.03.2023محمد اکبر یوسفیناسیونالیست بزرگ قاره آسیا، داکتر عبدالرحیم احمد سوکارنو آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
04.03.2023محمد عارف عباسیزلمی خلیل زاد عامل واقعی مصایب کنونی وطنمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
04.03.2023محمد اکبر یوسفیمن خودم هستمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
03.03.2023محمد اکبر یوسفیهر چه از حد بگذرد، رسوا شودآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
01.03.2023احمد آریاوحدت ملی، یا سوال ملیت هاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
106
3
27.02.2023محمد نعیم بارزافغانستان آبستن یک جنگ ویرانگر دیگریستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
27.02.2023محمد عارف عباسیبیش از این ملت افغان را جزا نه دهیدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
27.02.2023محمد اکبر یوسفیناسیونالیزم و تجدد (۲)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
25.02.2023محمد اکبر یوسفیناسیونالیزم و تجدد (۱)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
23.02.2023احمد آریامجاهدین تریاکآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
106
3
22.02.2023عبدالباری جهانیوهابیان څوک ديآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
22.02.2023ملالی موسی نظاممختصری در زمینۀ کتاب افغانستان، خاتمه دهندۀ تسلط دهشتناک شورویآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
21.02.2023احسان الله مایار اعتراف می نمایم (قسمت دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
47
3
21.02.2023احمد آریاضد منافع ملی افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
106
3
20.02.2023میرعنایت الله ساداتتحقق وحدت ملی پیش شرط همۀ آرمانهای ملی ماستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
55
3
20.02.2023محمد اکبر یوسفیمکثی بر «سقوط حاکمیت طالبان، افغانستان را معروض به فدرالیزم و نهایتاً تجزیه میسازد» (۳)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
20.02.2023عبدالباری جهانید افغانستان مسله د حل لاره لريآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
18.02.2023محمد اکبر یوسفیمکث مختصر بر: ما چه می نویسیمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
18.02.2023محمد عثمان تره کیگپ آخر و اعلام پایان بحثآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
18.02.2023بروس ریچاردسنافغانستان: خاتمه دهندۀ تسلط دهشتناک شورویآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
17.02.2023احمد آریاهیولای طالبان چطور بوجود آمدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
106
3
14.02.2023احمد آریاناسیونالیزم تفکر مطلقا ضد فاشیستی نیستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
106
3
13.02.2023محمد داؤد مومندسرطان ذهنی و بطنی، دیماگوگ های ضد پشتونآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
13.02.2023ملالی موسی نظامآقای روستار تره کی، عمریست که یک تنه بر ناحق میجنگیدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
13.02.2023ف، هیرمندنکاتی پیرامون جامعه شناسی جنگآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
13.02.2023اختر محمد یوسفید افغانانو د خوبونو او خیالانو ناروا کاروان چیری ځیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
12.02.2023محمد عثمان تره کید ملالې موسی نظام یو اړخیز قضاوتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
12.02.2023محمد اکبر یوسفی مکثی بر سقوط حاکمیت طالبان، افغانستان را معروض به فدرالیزم و نهایتاً تجزیه میسازد (۲)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
12.02.2023محمد فقیرننګرهار ولس او طبیعی بډاینه یېآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
84
3
12.02.2023صلاح الدین سعیدیادامهٔ سیاستهای ناکامآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
11.02.2023ملالی موسی نظامجناب داکتر صاحب حقوق، مجاهدین ملی به کشتار دیگری پرداختندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
10.02.2023احسان الله مایار اعتراف می نمایم (1)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
47
3
10.02.2023محمد نعیم بارزآقای دوکتور عثمان تره کی، هوشدار شما به طالبان بی ثمر استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
10.02.2023محمد اکبر یوسفیمکثی بر سقوط حاکمیت طالبان، افغانستان را معروض به فدرالیزم و نهایتاً تجزیه میسازد (۱)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
08.02.2023اختر محمد یوسفیتصویر حقیقی آینه افغانستان آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
06.02.2023عبدالقیوم میرزادهوظایف ما در وضع کنونی کشورآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
06.02.2023اختر محمد یوسفیمیراث خواران شوم علیه افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
05.02.2023ملالی موسی نظاممنع تحصیل و کار دختران و زنان جزئی از فرهنگ پشتون هاستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
03.02.2023احمد آریاتیوکراسی (حکومت دین)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
106
3
01.02.2023محمد عثمان تره کیدنباله بحث با محترم جهانیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
01.02.2023محمد نعیم بارزفدرالیزم طلب در افغانستان یعنی اعلام تجزیه و آغاز جنگ داخلی نافرجام!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
01.02.2023احمد آریاآیا در جامعه دلخواه طالبان - که هیچ زنی در آن نیست، مثل همیشه زندگی خواهیم کرد؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
106
3
31.01.2023احمد آریادر پاسخ به مکثی بر نوشتۀ احمد آریا به قلم محمد داود مومندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
106
3
30.01.2023محمد عثمان تره کیتبصره کوتاه به نوشته پُر محتوای محترم مایارآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
30.01.2023محمد داؤد مومندمکثی بر نوشتۀ شاغلی محترم احمد آریاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
30.01.2023الله محمد بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
29.01.2023احسان الله مایار ضرر اشتباه طالبان به مراتب کمتر از ضرر سقوط حاکمیت طالبان استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
47
3
29.01.2023عبدالباری جهانیتبصره بر مضمون اخیر محترم داکتر صاحب تره کیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
28.01.2023احمد آریاامارت اسلامی طالبان، غده سرطانی ای که باید آنرا از ریشه برکندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
106
3
27.01.2023محمد عثمان تره کیطالبان در نیمه راه سنت و مدرنیتهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
27.01.2023محمد نعیم بارزتا جامعه به آگاهی لازم نرسد از صلح و امنیت خبری نخواهد بودآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
27.01.2023اختر محمد یوسفیچرا رهبران طالبان دولت و قانون را در افغانستان نمی پذیرندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
26.01.2023احمد آریاچین معادن افغانستان را به غارت می بردآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
106
3
24.01.2023عبدالباری جهانیما چه مینویسیم؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
24.01.2023اختر محمد یوسفیدفاع از افراطیت مذهبی طالبان راسیزم است؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
23.01.2023محمد عثمان تره کیسقوط حاکمیت طالبان، افغانستان را معروض به فدرالیزم و نهایتاً تجزیه میسازد آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
22.01.2023میر عبدالرحیم عزیزازدواج جنگ و فضیلتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
21.01.2023احمد آریادر پاسخ به اعظم سیستانیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
106
3
20.01.2023احسان الله مایار آیا به حاشیه کشانیدن گروه طالبان افراطی باعث بی ثباتی مجدد در افغانستان نخواهد شد؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
47
3
20.01.2023صلاح الدین سعیدیرول کشندهٔ پاکستان در شکست آمریکاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
20.01.2023اختر محمد یوسفیبار ملامتی اینهمه فجایع درافغانستان بدوش کیست؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
18.01.2023اختر محمد یوسفیاثرات منفی تجاوز با سیاستهای دوگانه و چندگانه بیگانگان درافغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
16.01.2023محمد عثمان تره کیضرورت به حاشیه کشانیدن گروه افراطی در رهبری طالبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
16.01.2023محمد داؤد مومندادعای فرهنگی بودن، زیر نقاب بی فرهنگیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
15.01.2023داؤد ملکیار جواب اعظم سیستانی چه می باشد آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
51
3
15.01.2023انجنیر فضل احمد افغانمسلط بودن قانون جنگل در مادر وطن ماآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
15.01.2023فرستنده: زمری کاسیبریده‌یی از جستار چهارم کتاب شیخ برصیصاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
15.01.2023اختر محمد یوسفیجنگ در افغانستان را کیها بزخم ناسور مبدل کردندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
10.01.2023اختر محمد یوسفیاز برکت جهاد فی السبیل الله صدیق چکری با لندن رفته بودآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
09.01.2023جلیل غنیآیا تطبیق موافقتنامه ی دوحه حتمی استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
36
3
09.01.2023نور احمد خالدیخود کشی با شعار های سیاسی تخیلیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
07.01.2023شاه همایون احمدزینگاهی به مقاله داکتر محمد حسن شرق در مورد قضیه عبدالملک خان عبدالرحیم زی ضمایم قسمت دوم (بخش اول)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
07.01.2023اختر محمد یوسفیاسم این طالبان، اسم جعلیستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
06.01.2023محمد اکبر یوسفیتبلیغات گمراه کنندهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
05.01.2023صلاح الدین سعیدیمشکلات، معضلات و مواضع ماآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
05.01.2023شاه همایون احمدزینگاهی به مقاله داکتر محمد حسن شرق در مورد قضیه عبدالملک خان عبدالرحیم زی (۲)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
05.01.2023محمد داؤد مومندتوضیحی پیرامون ارشادات علماءآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
04.01.2023شاه همایون احمدزینگاهی به مقاله داکتر محمد حسن شرق در مورد قضیه عبدالملک خان عبدالرحیم زی (۱)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
04.01.2023محمد اکبر یوسفیسخنان کوتاه به آدرس وزیر و سخنگویشآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
04.01.2023اختر محمد یوسفیاقتدار طالبان در افغانستان؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
02.01.2023محمد اکبر یوسفیشناخت طالب چه نتیجه خواهد داشتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
30.12.2022محمد نعیم بارزحرکت سیاسی آگاهانه زن و مرد ایران، در جهت سقوط رژیم آخوندیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
30.12.2022اختر محمد یوسفید مادی او معنوی زیانونو توپیر څه دی؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
30.12.2022عبدالباری جهانیآیا طالبان ریښتوني اسلام پلی کويآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
29.12.2022محمد بشیر دودیالوضع نابسامان اداره و حکومتداری در کشورآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
28.12.2022میر عبدالواحد ساداتطالبانیزیم ناقض حقوق و آزادی مردمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
68
3
27.12.2022محمد اکبر یوسفیبنیادگرائی اسلامی، گمراهی استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
25.12.2022فضل احمد افغانشب یلدای مادروطن ماآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
25.12.2022اختر محمد یوسفیچرا طالبان وحشت و جنایت را دین تعریف میکنند آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
22.12.2022عبدالقیوم میرزادهممنوعیت تحصیل زنان آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
22.12.2022عبدالباری جهانید اسلامي امارت مشرانو ته دوهم پرانیستی لیکآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
21.12.2022محمد اکبر یوسفیجمهوری یک جمهوری استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
20.12.2022میر عبدالواحد ساداتنقض قانون اساسی و شکست نظام جمهوری آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
68
3
19.12.2022محمد بشیر دودیالتکنوکراتان او تخصصواکيآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
19.12.2022محمد داؤد مومندقهرمانی شاه محمود غازی و خیانت دروازیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
19.12.2022انجمن حقوقدانان افغان در اروپاراه اندازی نهضت سراسری بخاطر انفاذ قانون اساسیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
35
3
18.12.2022اختر محمد یوسفینقش سیاست امریکا در قبال افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
17.12.2022محمد بشیر دودیالشاهی او مشروطه شاهیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
15.12.2022محمد نعیم بارزملت خوب دولت بد وجود نداردآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
15.12.2022محمد اکبر یوسفیجنگ سوړ سو، مریي تود سوآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
14.12.2022انجمن فاروافغانستان، بحران بشری ویکسال حاکمیت طالبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
13.12.2022محمد عثمان تره کیآیا طالبان د یو جنګي دلې څخه د مدرنې حکومتولي په ځواک د بدلون وړتیا لري آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
13.12.2022محمد ظاهر عزیزوزرای صادق و پاک نفس افغانستان (قسمت دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
31
3
12.12.2022محمد بشیر دودیالفدرال، فدرالی دولت او حکومتی نظامونهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
11.12.2022میر عبدالرحیم عزیزعقد معاهدۀ مخفی بین احمد مسعود و تاجیکستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
11.12.2022اختر محمد یوسفیامارت اسلامی طالبان در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
10.12.2022محمد اکبر یوسفیانجام این وحشت چه خواهد بودآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
09.12.2022محمد عارف عباسیبشنو از دل پر خون قلم چون حکایت می کندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
09.12.2022سلطان جان کلیوا لد عجایبو وطن آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
09.12.2022اختر محمد یوسفیفاشیزم طالبان اینبار از فراه سرکشیدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
08.12.2022محمد اکبر یوسفیبر ارزشهای کلتوری، دولت اعمار شده نمی تواندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
06.12.2022اختر محمد یوسفیدو حمله به اهداف غیرمعمول در کابلآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
04.12.2022محمد اکبر یوسفیسخن چند با سرور دانشآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
03.12.2022محمد آصف فقیریشفافیت انتخابات پایداری جمهوریت- بایسته آن در نظام آینده انتخاباتی افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
111
3
01.12.2022بی بی سیدرباره افغان خوانده شدن شهروندان افغانستان باید دوباره بحث شودآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
01.12.2022محمد اکبر یوسفیافغان ها اتفاق نموده اند که اتفاق نکنندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
01.12.2022امین کاوهروز نخست نشست امنیتی هراتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
01.12.2022اختر محمد یوسفیخائنین ملی دیگر از افغانستان ویران چه میخواهندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
29.11.2022محمد اکبر یوسفیکلمۀ تهیج برانگیز روسی، تنفر برانگیختآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
28.11.2022اختر محمد یوسفیراسیزم قران و شمشیر هردو را بدست داردآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
27.11.2022سلطان جان کلیوا لد استاد وروستۍ وینا شاګردانو ته آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
25.11.2022داؤد ملکیار مکثی بر افترای عبدالله کاظم و اهانت به این نویسندهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
51
3
25.11.2022محمد ظاهر عزیزوزرای صادق و پاک نفس افغانستان (قسمت اول)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
31
3
25.11.2022محمد اکبر یوسفیصحبت «شپیگل» با ببرک کارملآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
24.11.2022ف، هیرمندخصایل مستعمره نشینیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
22.11.2022اختر محمد یوسفیاثرات یک قطبی و چند قطبی نظام جهانی آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
21.11.2022میرعنایت الله ساداتحال و احوال سرزمین ما (مجموعۀ مقالات)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
55
3
21.11.2022محمد داؤد مومندافسانه پردازی، در مورد مسموم ساختن میرهاشم خان آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
21.11.2022محمد اکبر یوسفیآیا حاکمیت طالبان تک قومی است؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
20.11.2022بصیر دهزاد حاکمیت قانون ضمانت برای حق حفظ، تداوم و انکشاف هویت، زبان و فرهنگآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
20.11.2022اختر محمد یوسفیمعما برسمیت شناختن حکومت طالبان؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
17.11.2022اختر محمد یوسفیهمه شمول چندگانهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
17.11.2022محمد اکبر یوسفیمکث کوتاه بر «من اعلام جرم می نمایم»آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
15.11.2022میر عبدالواحد ساداتمن اعلام جرم می‌نمایمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
68
3
15.11.2022محمد اکبر یوسفیگفتمان ملیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
15.11.2022اختر محمد یوسفیبرگه دو "تاریخ شفاهی" مصاحبه آقای حبیب هوتکی با امین فرهنگ؟ آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
14.11.2022ملالی موسی نظامآرزوی فیدرالیزم «تجزیه» خیال است و محال است و جنونآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
14.11.2022محمد عارف عباسیاجلاس ۱۶ نومبر ماسکو، بحث بالای افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
13.11.2022نور احمد خالدیمعضلهٔ شعار فدرالیزم در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
11.11.2022محمد اکبر یوسفیزونده نبوک (Sündenbock)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
10.11.2022محمد عارف عباسیولادمیر پوتین چه می اندیشد و چه طرحی او را اندر خیال؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
09.11.2022محمد نعیم بارزافغانستان گوشت قربانی نیست که زیر نام فدرالیسم بین همسایه ها تقسیم شود (بخش دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
09.11.2022محمد داؤد مومندفروگذاشت های عمدی در مقالۀ داکتر صاحب کاظمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
09.11.2022محمد اکبر یوسفیجمهوری اتحادی آلمان سخت مداخله می کندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
08.11.2022اختر محمد یوسفید لالهانه خوار اولس د ژوندون نکلآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
06.11.2022محمد اکبر یوسفیما می دانیم، که پیروز می شویمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
03.11.2022محمد اکبر یوسفیما باید اعتیاد انتقام جوئی را دفن کنیمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
02.11.2022محمد عثمان تره کید افغانستان او امریکا د استخباراتی غوندې آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
02.11.2022جلیل غنیسربازان خوشبختیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
36
3
02.11.2022اختر محمد یوسفیگلبدین با اعتراضات خود علیه طالبان بدنبال چیست؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
31.10.2022محمد اکبر یوسفیاسلامیزم و راسیزم مسعود، در خیانت به طفلی پسرش هم رحم نکردآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
31.10.2022اختر محمد یوسفیگردش در دائره شیطانی بازهم محکوم بشکست استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
30.10.2022محمد نعیم بارزفدرالیسم طلبی در افغانستان یعنی، اعلام تجزیه و جنگ داخلی نا فرجامآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
28.10.2022اختر محمد یوسفیآیا تاریخ شفاهی وجود دارد؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
26.10.2022محمد عارف عباسیآیا برمبنای معیار جهانی میثاق یا تعریف مشخص از نظام فراگیر ملی وجود دارد؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
26.10.2022محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست! (قسمت هشتم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
25.10.2022اختر محمد یوسفیکارزار پخش اخبار جعلی مهره های استخباراتی؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
24.10.2022فقیراستخبارات و طالبانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
24.10.2022انجمن حقوقدانان افغان در اروپاراه اندازی نهضت سراسری مدنیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
35
3
24.10.2022جلیل غنیمعیار ها و قضاوت هاآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
36
3
23.10.2022محمد داؤد مومندد سلطنتی نظام احیاء او استقرارآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
23.10.2022محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست! (۷)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
22.10.2022ف، هیرمندجبران خسارات جنگیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
63
3
22.10.2022عبدالباری جهانیټول احادیث باید ومنل سي؟ (۴) آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
22.10.2022اختر محمد یوسفیاطلاعیه کشف جدید منشور اعتدال برای کشورهای اسلامی آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
21.10.2022محمد نعیم بارزاتکا به هویت قوم و قبیله، سلب فردیت و شخسصیت از خود است!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
21.10.2022نور احمد خالدیجدال ترقی و ارتجاع در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
19.10.2022اختر محمد یوسفیادائ دین مشترک ملی درقبال مادر وطن در کجاست؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
17.10.2022محمد داؤد مومندجنایات ایران و راهبُران مزدور قوم هزارهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
16.10.2022سلطان جان کلیوا لپه افغانستان کی د تل پاتی سولې دتامین د پاره یوه نوی لار آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
16.10.2022محمد اکبر یوسفیاینکه کی و چه هستیم، مهم نیستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
15.10.2022محمد عارف عباسیجهان را نظم نوی به کار استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
14.10.2022محمد نعیم بارزعاملان نسل کشی،(genocide) باید شناسایی و محکمه شوندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
13.10.2022اختر محمد یوسفید افغانستان دپاره د "همه شمول" حکومت چیغی آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
12.10.2022محمد داؤد مومندمفاهیم تروریزم، یا مبارزه سیاسی؟ در نظر غبار و داکتر صاحب سید عبدالله کاظمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
10.10.2022نور احمد خالدیدولت، دموکراسی و اسلامگرایی در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
46
3
10.10.2022محمد بشیر دودیالسه روز در شهر چوکی شکستهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
10.10.2022محمد اکبر یوسفیسخنی چند با گردانندگان میدیاهای نوآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
09.10.2022اختر محمد یوسفیتوقف نسل کشی هزاره‌ ها در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
09.10.2022میر عبدالرحیم عزیزجهشِ اولترا- ناسیونالیسم مذهبی در اسرائیلآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
07.10.2022میر عبدالرحیم عزیزفلسطین از مستعمره سازی تا آپارتایدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
07.10.2022اختر محمد یوسفیپاکستان کښی د درواغو د میراث پر سر دعویآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
05.10.2022محمد عارف عباسینه نصیحت است و نه وصیت صرف پیشنهاد استآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
05.10.2022محمد نعیم بارزاراده قاطع زن و مرد ایران، در جهت سقوط رژیم آخوندیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
05.10.2022میرعنایت الله ساداتوطن ویرانه از یار است، یا اغیار یا هردو ؟ (1)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
55
3
05.10.2022محمد اکبر یوسفیمکثی بر ماموریت افغانستان؛ شکستی که از قبل معلوم بودآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
04.10.2022صدای آلمانماموریت افغانستان؛ شکستی که از قبل معلوم بودآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
04.10.2022انجمن فاروبازهم دهشت افگنان جان ده ها تن فرزند آگاه وطن را گرفتندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
39
3
02.10.2022اختر محمد یوسفیآتش جنگ سرد ابرقدرتها چرا خاموش نشد؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
02.10.2022محمد داؤد مومندپوهنتون که دانشګاه آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
30.09.2022محمد داؤد مومندبچه سقو ثانی، در محکمه تاریخ (پنځمه او وروستۍ برخه)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
30.09.2022اختر محمد یوسفیادعای پوچ امارت اسلامی طالبان در افغانستان آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
28.09.2022محمد نعیم بارزروند شکل گیری دولت – ملتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
28.09.2022عبدالقیوم میرزادهحل مشکل ما در اتحاد ماآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
28.09.2022محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت ششم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
27.09.2022ملالی موسی نظامیادی از بروس ریچاردسن، افغانستان دوست، ژورنالست، محقق و نویسندۀ خبرهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
27.09.2022میر عبدالرحیم عزیزمروری بر كتاب الاشه شكن (Jawbreaker)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
27.09.2022محمد داؤد مومندبچه سقو ثانی، در محکمه تاریخ (څلورمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
26.09.2022احسان الله مایار مقایسه و قضاوت کنیدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
47
3
25.09.2022میر عبدالرحیم عزیزافغانی كه نمیخواهد بجنگدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
25.09.2022محمد بشیر دودیالمدرسه، مکتب او پوهنتونآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
119
3
23.09.2022محمد داؤد مومندبچه سقو ثانی، در محکمه تاریخ (دریمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
22.09.2022محمد داؤد مومندبچه سقو ثانی، در محکمه تاریخ (دوهمه برخه)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
19.09.2022محمد اکبر یوسفیقتل های سیاسی سری می ماند!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
18.09.2022سلطان جان کلیوا لد بی تجربه ځوان نه ناوړه استفاده آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
17.09.2022اختر محمد یوسفیگلایه گدایان قدرت در نشست اطریشآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
15.09.2022محمد اکبر یوسفیبازهم در مورد توافق دوحهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
14.09.2022ملالی موسی نظام هفتۀ شهیدآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
14.09.2022محمد داؤد مومنداحمد شاه مسعود در لجن تاریخآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
13.09.2022عبدالباری جهانیبیا هم لویه جرګه؟؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
12.09.2022خلیل الله معروفیفستیوالِ ریشِ مبارک و فستیوال گیسوی مبارکآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
12.09.2022اختر محمد یوسفیدافغانستان او پاکستان د کړیکیټ لوبې ته غبرګون ؟ آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
12.09.2022عبدالبصیر دهزادنقش میخائيل گرباچوف در تضعیف صلح ، ثبات و امنیت بین المللی در سی سال اخیرآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
11.09.2022ملالی موسی نظامجنرال ارشد شوروی سابق: ورود ما به افغانستان یک اشتباه فاجعه بار بودآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
11.09.2022محمد اکبر یوسفیآیا دوحه به جنگ افغانستان خاتمه بخشید؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
09.09.2022صلاح الدین سعیدیرونالد نيومن سفیر سابق آمريکا و معضل افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
69
3
08.09.2022اختر محمد یوسفیاحرام فعالیتهای سیاسی در جوامع سرمایداریآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
05.09.2022محمد اکبر یوسفیحرف این فرد چه اعتبار خواهد داشت؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
04.09.2022عبدالبصیر دهزادجنایات طالبان ، فوران آتشفشان پر از ظلم، تبعیض و نفرتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
200
3
03.09.2022محمد نعیم بارزمصاحبه اشرف غنی،مشتی بدهن پوتین روسی، جوبایدن امریکایی و جارچی های شانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
03.09.2022اختر محمد یوسفیاثرات القاب جعلی استخبارات، شهرت سازیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
03.09.2022محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت پنجم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
30.08.2022اختر محمد یوسفی خپلواک ملی دولت دافغانستان څخه څنګه له منځه لاړ؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
126
3
29.08.2022محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست! (قسمت چهارم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
24.08.2022محمد اکبر یوسفیاز دولت افغانستان کی نمایندگی می کند؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
23.08.2022خلیل الله معروفینیم قرنِ تخت در جرمنی و هنوزهم بیگانهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
38
3
21.08.2022محمد عارف عباسیوطن داران عزیزم!آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
21.08.2022محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست! (قسمت سوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
15.08.2022محمد داؤد مومندتقبیح نادر شاه غازی به خاطر اعدام سقویانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
12.08.2022عبدالقیوم میرزادهتبعات کشته شدن ایمن الظواهریآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
12.08.2022محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاست (قسمت دوم)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
10.08.2022عبدالباری جهانیپه افغانستان کي د امریکا جګړه (لسمه او وروستۍ برخه)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
08.08.2022محمد نعیم بارزبا کشته شدن ایمن الظواهری، در پی چه چشم داشتی می توان بود؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
08.08.2022عبدالباری جهانیپه افغانستان کي د امریکا جګړه (۹)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
07.08.2022عبدالباری جهانیپه افغانستان کي د امریکا جګړه (۸)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
07.08.2022عبدالباری جهانیپه افغانستان کي د امریکا جګړه (۷)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
05.08.2022عبدالباری جهانیپه افغانستان کي د امریکا جګړه (۶)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
04.08.2022محمد عارف عباسیتکرار تاریخ، همگونی پناهندگی بن لادنآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
03.08.2022طارق ارسلاییپیامد های قتل ایمن الظواهریآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
16
3
03.08.2022عبدالباری جهانیپه افغانستان کي د امریکا جګړه (۵)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
02.08.2022عبدالباری جهانیپه افغانستان کي د امریکا جګړه (۴)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
02.08.2022محمد داؤد مومندمقایسه طرز به قدرت رسیدن نادرخان و داؤد خان از نظر پرنسیپ مشروعیتآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
02.08.2022محمد عارف عباسیقتل ایمن الظواهریآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
02.08.2022انجمن حقوقدانان افغان در اروپامقابله با دسایس پاکستان در واخان آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
35
3
02.08.2022محمد اکبر یوسفیگذشته پیش چشمان است، حقیقت کجاستآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
01.08.2022عبدالباری جهانیپه افغانستان کي د امریکا جګړه (۳)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
01.08.2022محمد عارف عباسیپروژۀ شاه و عروس شکر درهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
31.07.2022محمد عثمان تره کیدهلیز بحری به سوی خلیجآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
61
3
31.07.2022عبدالباری جهانیپه افغانستان کي د امریکا جګړه (۲)آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
29.07.2022رمضان بشردوستبه عنوان فاسدان جنگجوآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
112
3
29.07.2022عبدالباری جهانیپه افغانستان کي د امریکا جګړهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
74
3
29.07.2022داؤد ملکیار استعمال نادرست کلمهٔ ترور به جای قتلآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
51
3
26.07.2022محمد عارف عباسیدروغ های دیده درایانهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
24.07.2022انجمن حقوقدانان افغان در اروپاترور و قتل څارنوالان و قضات افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
35
3
21.07.2022ملالی موسی نظاممصاحبۀ داکتر حسن شرق با خانم نذیره کریمیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
21.07.2022میر عبدالرحیم عزیزآشفتگی در روابط پاکستان و عربستان سعودیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
21.07.2022محمد نعیم بارزضرورت امنیت و ثبات در افغانستانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
21.07.2022عبدالقیوم میرزادهوضع کشور و مطالبات منافع ملیآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
121
3
20.07.2022محمد داؤد مومندمغالطه کودتا با انقلاب، دفاع از پرنسیپآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
20.07.2022محمد اکبر یوسفیاحمدی نژاد، مهد کینه علیه بیگانهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
17.07.2022محمد اکبر یوسفیمن خودم هستمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
13.07.2022محمد عارف عباسینه راز وصلت دانستم ونه به سِرهجرانت پی بردمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
12.07.2022محمد داؤد مومندد یوه مسعود پرسته چترالی سره، زما تاریخی مناطقه (څلورمه او ورورستۍ برخه) آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
07.07.2022ملالی موسی نظامبقایای هندو ها و سک های افغانستان هم مملکت شان را ترک کردندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
06.07.2022محمد عارف عباسیروسیه و ویرانی سرتاسری اوکراینآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
03.07.2022میر عبدالرحیم عزیزسوریه در تنگنا بین ایران و روسیهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
30.06.2022سلطان جان کلیوا لایا د ملایانو غونډه د ټولنیزو اصولو سره اړخ لګوې؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
29.06.2022محمد نعیم بارزپاسخ به کمونیسم نوین آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
8
3
29.06.2022ملالی موسی نظامآب که از سر گذشت، چه یک نیزه و چه صد نیزهآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
53
3
29.06.2022سلطان جان کلیوا لپه پاکستان باندی د ډبرو د سکرو(ذغال سنګ) پلورل ماته د ملی ګټو په ضد عمل ښکاریآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
45
3
29.06.2022میر عبدالرحیم عزیزتغییر جهت کلمبیا به چپآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
27.06.2022محمد داؤد مومندد یوه مسعود پرسته چترالی سره، زما تاریخی مناطقه (دریمه برخه )آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
24.06.2022میر عبدالرحیم عزیزوقتی جنوب از پیروی از غرب در اوکراین خودداری می کندآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
22.06.2022محمد داؤد مومندچند نکته جالب، در مضمون داکتر صاحب سید عبدالله کاظمآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
54
3
22.06.2022محمد اکبر یوسفیسخن چند با سخنگویان طالب و دلتنگانآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
64
3
22.06.2022میرعنایت الله ساداتمقصد آنها چیست ؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
55
3
19.06.2022محمد عارف عباسیآیا واقعاً توافق نامۀ دوحه یگانه عامل سقوط جمهوریت بود؟آرشیف نویسندهمطالب سیاسی
28
3
17.06.2022میر عبدالرحیم عزیزخیانت به میهن انتها نداردآرشیف نویسندهمطالب سیاسی
50
3
1 - 500بعدی