میرعبدالرحیم عزیز
معاهدۀ تجزیۀ افغانستان بین احمد شاه مسعود و قوای 40 شوروی
09.09.2018


نور احمد خالدی
کدام کشورها میتوانند جنگ افغانستان را ختم کنند؟
08.09.2018


عارف عباسی
مشخصات احراز مقامات دولتی
05.09.2018


ملالی موسی نظام
میرمن عزیزه انوری، چراغ درخشان معارف زن افغان به حق پیوست
03.09.2018


سلطان جان کلیوال
روسان ولی د طالبانو سره نژدی کیدل غواړی؟
02.09.2018