نور احمد خالدی
اگر من رییس جمهور باشم!
20.10.2017


ضیاء نظام
مدیریت سالم از آب هلمند
19.10.2017


رحمت آریا
د افغان زړورتیا او غمیزه
18.10.2017


حمید انوری
بر زمینت می زند نادان دوست
17.10.2017


بصیر صباح
قتل و جنايت در افشار چگونه صورت گرفت
16.10.2017