Skip to main content

مقالات
اخبار روز
حراست از زبان دری
لغت نامه
آرشیف ویدیوها
جنتری
سایت های افغانی
اداره
Go Search
  
 

 
مطالب نشر شده از  همایون شاه عالمی
 
49) همت بزرگ
48) نوروز و سال نو 1397 به همه مبارک باد
47) آفتاب حیا
46) ابیات برگزیدۀ از عبدالرحمن جامی
45) اشک مژگان سوز
44) روز جهانی معلولین
43) گـنـج شـایـگان - در دری
42) گـوهــر حــیا
41) اعمال ســتــودنی
40) تا کی همه این خواب
39) مــثال زنــدگــی
38) مــردان راسـتـگو
37) بـی اعتنا دویـدن
36) اعمال بعضی ها از بین ما
35) کشور بیچارۀ من
34) ســاز امـتـیاز
33) ضـمـیـر عشق
32) نــــفــــاق افـــگــن
31) رذالت انتحاری
30) وطــن و ابــر غــم
29) شگوفه کرده درخت و رسیده فصل بهار
28) ثـمـر نــیــکی
27) شـمـع وجــدان
26) بـدیــع بـلـخـی
25) آهـنـگ بـهـار
24) ملای منافق و قتل فرخنده
23) جنس لطیف (به مناسبت روز جهانی زن)
22) یاد وطن
21) زخـــم زبــــان
20) زمستان تلخ است
19) دوران مختلف
18) آن کابل قدیم مرا باز آورید
17) سروده ای از ملک الشعراء بیتاب
16) ای مسلمانان به والله دین مایان این نیست
15) چهرۀ غم انگیز
14) قـایـق شکسته
13) زادگاه من کابل
12) احـمـقـانــه
11) عـطـر کاکل
10) آشتی غزلی از مولانای بزرگ بلخی
9) یاد بود از استاد کهزاد شاعر، نقاش و نویسندۀ افغان
8) تـو آن مناجـاتـی مـن آن خـرابـاتم
7) اتــحــاد مــلــت
6) غنچه پژمرده از استاد بزرگ خلیلی افغان
5) دوری از بدخشان (مخفی بدخشی)
4) در وصف مولانا جلال الدین بلخی
3) در دری
2) نـــرمـــی ِ گـفـتـار
1) حاجی به ره كعبه و من طالب دیدار
 

آريانا افغانستان آنلاین
تماس با ما برای ارسال مقالات: info@arianafghanistan.com  و یا spineghar@gmail.com 

Besucherzaehler