Skip to main content

مقالات
اخبار روز
حراست از زبان دری
لغت نامه
آرشیف ویدیوها
جنتری
سایت های افغانی
اداره
Go Search
  
 

 
مطالب نشر شده از  محمد نسیم اسیر
 
298) نــظــام دو ســـره
297) استمداد از بارگاه الهی
296) الـتـجا به بارگاه حـــق!
295) نو روز در وطن
294) صلح با طالبان
293) به مناسبت قیام سوم حوت 1358 کابل
292) مشت آهنین
291) شکست شوروی و خروج قشون سرخ از افغانستان
290) درد دل افغان!
289) ای مادر وطن ای قلب آسیا
288) استیلای بیت المقدس
287) تشویش از ریش
286) طنز سخنگویان کشور
285) سـال نــو عِـیسـوی
284) انتخابات - فیل در گل مانده
283) کاکا مراد مهربان را می کشند
282) باز طنز جان کری
281) انتخابات بی نتیجه (طنز)
280) دیــــــوار بــرلـــیــن
279) تجلیل از روز جهانی طفل
278) زور افلاطون
277) قتلگاه، یا عبادتگاه؟!
276) مـرد سـالاری
275) القاعده و پاکستان
274) اظهار تسلیت و همدردی!!
273) دست رد بر سینۀ طالب
272) در قـیـد و دو بـنـد
271) فیض اتحاد
270) آزادی - بمناسبت صدمین سال استقلال افغانستان
269) عــیــد و بــرات
268) جفنگ در سیاست (طنز)
267) بار گران بر دوش خر
266) فردا چهار شنبه 26سرطان است 46مین سال اولین کودتا در افغانستان
265) مرگ نابهنگام احمد ظاهر
264) رسوایی در پارلمان افغانستان
263) فردا اولین روز عید سعید فطر است
262) مجاهدین حقیقی
261) طنز سرمنگسک (سیاسی)
260) به خاطر مادر
259) هفت و هشت ثور، دو روز مصیبتبار وطن!!
258) آرزوی صــلــح
257) دود مجمـر
256) بـد سـرشت
255) نــــــــو مــــیــدی
254) طنز تیمم یا وضو
253) شــیــونــی به یــاد شــیــون
252) ماجرای آی، اِس، آی!!!
251) ای کـــابـــل
250) بــیــچــاره مــــــــا
249) خـوان یغما
248) یــوسف کـهـزاد رفــت
247) مــردم ســرگــردان
246) در جست و جوی صلح!!
245) آرزوی صلح
244) عطر بهشت وطن!
243) سال نو مبارک
242) تـــــــاج ســــــــر
241) شب یلدا گذشت
240) حیدر به بارگاه داور پیوست
239) چــه بـنـویـسـم؟؟!
238) به یــاد کابــل عـزیـر
237) جوابی مختصر!
236) آرزوی صلح!!!
235) بمناسبت تجلیل از روزجهانی منع خشونت علیه زن
234) از خود کُشی طالبان!
233) لــقــب اســتــادی
232) بــوت گــران بـهـا
231) در مرگ پدر معنوی طالبان!
230) نمی گفتم؟؟
229) ای وکــلاء !! (طـنـز)
228) بـیـمـار کابل
227) اظهار احترام و امتنان !!
226) ای هموطن ! ای هموطن!
225) بـرق سـوزنـده
224) هر کسی مرد است او را میکشند
223) بــاران آتــش
222) نداء بر سعدی شیرازی "رح"
221) دودمان من!
220) استقبال از فوُتبال بازان پاکستان
219) شـهــر چـــور!
218) معلم پاسبان معارف
217) از خیبر تا آمو
216) در بارۀ «کشتنی ها»!
215) ابلهی!
214) ای آقای حامد کرزی!
213) مجاهدین حقیقی!
212) آواز دل!!
211) ای مادر وطن ای قلب آسیا
210) دود مجمر!!
209) چــه فــرق؟
208) پنجه های خونین!
207) نـقـطـۀ آغــاز
206) لـقـب خـاکـستری
205) عید آتش و خون
204) نظری بر هر سال حج؟؟
203) اشکی بر ویرانه های غزنی!
202) درد دلی با اشرف غنی (طنز)
201) یـادی از کـابـل
200) یادم است
199) نـــدای صلــح
198) رود بار خون در میهن
197) سـفـر بـه کابل
196) خـطـاب بـه طـیـاره
195) عید شما مبارک! الوداع با رمضان مبارک
194) حیف، زین حلقه رفت «هاشمیان»
193) دیگرچه بنویسم
192) نــداء بـر سعـدی شـیرازی
191) رمـضـان خـونـین کابل
190) درد بی درمان!
189) کودتای هفت ثور با تجاوز شوروی
188) درد و محن
187) دیو و شیطان
186) نغمۀ دولار
185) همسایه های بد
184) دزدان با پشتاره!
183) عجب صبری که ما داریم
182) همه کس ایرانیست
181) سرمه های آزموده
180) آب از سر شریده
179) قتل های انتحاری و انفجاری!!!
178) ۲۶ دلو، روز خروج قشون سرخ از افغانستان
177) پختگی در سالخوردگی (از اسیر به نوری)
176) در جست و جوی صلح!!
175) سرزمین آریا، افغانستان است و باشندگان آن افغان
174) به یاد وطن!!
173) عرض تسلیت و همدردی
172) در گذرگاه فرهنگ عامیانه!
171) سال نو 2018 مبارک
170) فردا سال نو مسیحی است
169) پــنــجــۀ شاهــیــن
168) کــلام پــخــتــه
167) آشفته بازار وطن!!
166) دومین سالگرد آریانا افغانستان مبارکباد
165) بـــه یـــاد وطـــن
164) سودای وطن
163) کجنهاد پر از عناد
162) درد های پایان ناپذیر
161) آب از سر پریده
160) در بین دو شیطان
159) ای کابـــــل!!
158) جنگ بر سر قدرت
157) دال و چپاتی دشمن
156) ای مادر وطن، ای قلب آسیا
155) زوال دیـمـوکـراسـی
154) افغانستان و افغانیت! و نیایش برای آن
153) خــدا خــیر کـنـد
152) استقلال و پـیـام آزادی
151) پــاچــه گـــیـر
150) سرمه های آزموده
149) بـه یـاد وطـن
148) مــار آســتـین
147) پـنـجۀ شـاهـیـن
146) بـــارِ زنــدگــی
145) انـتـقـال قــدرت
144) آب و آتش
143) پــیــام آزادی
142) دزد با پشتاره
141) خیر جاری
140) بـــال مـگـــس
139) رودبار خــــون
138) رود بار خــون
137) اشکی بیاد بابای ملت بمناسبت دهمین سال رحلت شان
136) پـنـجـۀ شـاهــیــن
135) کودتای 26 سرطان و آغاز بربادی ها
134) در جست و جوی صلح
133) آب مــــا آبـــروی مــاست
132) خـــدا خــیر کـنـد
131) عــیــد شـمـا مـبـارک
130) رمــضــان خــونــین
129) امــام مــسجد
128) بدر منیر!
127) بـسـتر پـیـری
126) به نــامـحـرمــان
125) بهشت روی زمین
124) فاجعۀ دیروز کابل
123) روزما پدران!!
122) بـنـدش طـبـع!
121) سرمه های آزموده!!
120) طـفـل اشـک
119) دشمن بی حیا مرا هیچ رها نمی کند!
118) جهان در چنگال یک قدرت!
117) کودتای منحوس ثور مسؤول تباهی افغانستان است
116) هدایت کرملین!!
115) شعار و شعور طالبان!
114) شـکـوه از کیست؟
113) آزمایشگاه افغانستان!
112) تـلاش صـلـح با طـالبان
111) همه کس ایرانی ست (سرقت های معنوی)
110) طینت ناپاک پاکستان در حق افغانستان و مردم آن
109) سارقان حرفوی!
108) امشب دل افسرده را در سینه گریان یافتم
107) بـهـار وطــن
106) مشعل داران بامیان !!
105) تجلیل از مــقــام زن
104) کابل خون آلود
103) تکـــرار بــی حـاصــل
102) مُلک دزدان با پشتاره!
101) خـوان یـغـمـا
100) دود شـمـع
99) او بــا مــا نـبــود!!
98) وطن بهشت روی زمین!
97) تحول در سیاست اضلاع متحده؟!
96) سال نو مبارک
95) سال نو مسیحی
94) شب از پی شب
93) روز منحوس شش جدی (27 دسمبر) روز تجاوز شوروی
92) بـی حـیـایــی
91) بخشایش
90) روز مولود مسعود حضرت پیغمبر اسلام
89) آفـــــریـــــن!!
88) نخستین سالگرد آریانا افغانستان آنلاین - یکسال پرمیمنت
87) کـــابـــل مـــن
86) فتوای خشونت علیه زنان
85) حــالا چــرا؟؟
84) جنون در سیاست!
83) مـضـمـون زنـدگی
82) تـدبـیـر کــار
81) اظـهـار امـتـنان
80) دنــیای کــور
79) دکانــداران دیـــن
78) عشق میهن در جلای وطن
77) مـاجـرای حکمتیار
76) نداء بر سعدی «رح» شیرازی!
75) دُکانداران دین!
74) محنتکدۀ ما!
73) ســبحه و دســتار!
72) هــر ســال حــج؟؟
71) ای قوم به حج رفته!
70) نـقـطـۀ آغــاز
69) جـنـگ بر سـر قـدرت
68) پیشوای آزادی
67) طــنز دو رنگـی
66) زن من زهرای من
65) علامه سید اسمعیل بلخی
64) طالب و دولتداری؟
63) یاد بود از اعلیحضرت محمد ظاهرشاه (رح)
62) یادی از کابل!
61) عید شما مبارک - الوداع با رمضان
60) تأمل و تحمل بهتر است!
59) "گلبدین" و این تمکین؟؟، باورم نمی آید
58) یادی از استاد یوسف کهزاد!
57) جهان در چنگال یک قدرت!
56) یاد بود از سالار شعر و ادب افغانستان جناب استاد خلیلی
55) همه کس ایرانیست
54) مـاه رمـضـان 1348 هجری
53) نغمۀ جانگداز!
52) تـیـغ در نـیـام!
51) دشــمــن مــذور
50) بشر امــروز
49) به بارگاه مادر
48) بزرگداشت از روز مادر!!!
47) جفنگ دگران!
46) برگ ریزان
45) هفت و هشت ثور، دو روز مصیبتبار وطن
44) عـشق وطــن
43) ای کابل!
42) الـتـمـاس دعـــا
41) ناله پر درد (بمناسبت درگذشت تیمورشاه تیموری)
40) بهار و لاله زار کابل
39) اشکی برتابوت فرخنده «سقوط در پرتگاه وحشت»
38) مشعل داران بامیان !!
37) یادبود از قیام افتخار آفرین 24 حوت هرات
36) فـتـنـۀ بـیـگانـه
35) زن در حصار شریعت
34) آشفته بازار وطن!!
33) طالب راه
32) قیام سوم حوت 1358 کابل که لرزه در کاخ کرملین افگند
31) دنیای دروغ
30) 26 دلو، روز خروج قشون سرخ از افغانستان
29) شیونی به یاد«شیون»!!
28) شمشیر دو دم !!!
27) در سایــهٔ دیـمـوکـراسـی
26) دیار جنگزده
25) بشر امـــروز
24) رکـــن دیــن
23) هزاره شیعه و سنی نداره
22) آب و آتش
21) در فکر درهم
20) طنز چت بـــازی
19) بــاده در خـفــا
18) آخرین سخن!!
17) سال نو عیسوی
16) مذهبِ عشق
15) روز منحوس تجاوز شوروی به افغانستان
14) نـــــی نــــامـــه
13) شب یلدا گذشت!!
12) گمشده ها!!!
11) داستان زن
10) زن اصل زندگی!!
9) صــلــح و جــنــگ
8) بلای آخر زمان!!
7) سنگسار!!!
6) پاســبــان دزد!!
5) برق سوزنده
4) ای هموطن !!!
3) درد غربت!!
2) ضایعۀ جبران ناپذیر!!!
1) طلیعه ای نو مبارک باد
 

آريانا افغانستان آنلاین
تماس با ما برای ارسال مقالات: info@arianafghanistan.com  و یا spineghar@gmail.com 

Besucherzaehler