Skip to main content

مقالات
اخبار روز
حراست از زبان دری
لغت نامه
آرشیف ویدیوها
جنتری
سایت های افغانی
اداره
Go Search
  
 

 
مطالب نشر شده از  محمد داود مومند
 
12) تر هغی چی په هیواد کی سلطنت وه
11) تر هغی چی په هیواد کی سلطنت وه
10) محاسبۀ عادلانه، با پوهاند اعزازی، اعظم سیستانی
9) تبصرۀ اجمالی بر کتاب جناب زیرکیار (قسمت سوم و اخیر)
8) تبصرۀ اجمالی بر کتاب جناب زیرکیار (قسمت دوم)
7) تبصرۀ اجمالی بر کتاب جناب رحمت ربی زیرکیار
6) بزرگ منشی سردار در برابر پیشنهاد اعدام ایادی کرملن
5) توضیحی، بر یک توضیح ضروری
4) نظر گذرا بر استعفاء محترم ښاغلی جهانی
3) پادشاه، شاه محمود خان غازی را مجبور به استعفاء، ساخت
2) نگاهی به انتقادات شاغلی سیستانی در مورد غبار
1) غبار در خدمت شاه محمود خان غازی
 

آريانا افغانستان آنلاین
تماس با ما برای ارسال مقالات: info@arianafghanistan.com  و یا spineghar@gmail.com 

Besucherzaehler