Skip to main content

مقالات
اخبار روز
حراست از زبان دری
لغت نامه
آرشیف ویدیوها
جنتری
سایت های افغانی
اداره
Go Search
  
 

 
مطالب نشر شده از  شریف حکیم
 
20) هـجـوم تــلــخ
19) روزن فـــــردا
18) فــروپاشـی مـعـیـارهـا
17) گـــرگ و چــوپــان
16) نــفــریــن شـــــده
15) از مقامِ امارت، اشاره است
14) قطره اشکی برای غزنه
13) نــردبــان
12) کاش بگذاری
11) زبان چشم
10) رَدِ پـــای خراسان
9) کــنــایــۀ تــلــخ . . . .
8) ســـکـــوت
7) اژدهــــا
6) آدم سنگی
5) درد وطنم دیگر در شعر نمی گنجد، جوابم بده.
4) عـقـاب زخـمـی
3) بـــــاد کــــــور
2) زبان ها برای افهام و تفهیم اند نه برای جنگ
1) استاد خلیل الله خلیلی، نماد وطنخواهی و وطنپرستی
 

آريانا افغانستان آنلاین
تماس با ما برای ارسال مقالات: info@arianafghanistan.com  و یا spineghar@gmail.com 

Besucherzaehler