تاریخ امروز:

 نظرات نشر شده

تاریخ

2024-07-08T22:00:00Z

اسم

محمد داؤد مومند

محل سکونت

متحده ایالات

تبصره

​باز هم در جواب کمیتۀ تحریر و هیئت رئیسه شورای انفلاقی افغان جرمن!

گماشتگان دپلوم انجنیر صاحب قیس جان کبیر، نتلویحاً نوشته اند:«کاسۀ چینی که صدا میکند خود صفت خویش اداء میکند»

خدا شکر گذارم که:

یک- بندۀ خداوندگارم و نه بندۀ ابلیسان این عصر.

دو - خدا را شکر گزارم که از اصلیت و اصالت کیفیت کاسۀ چینی برخور دارم، زیرا اگر خدای ناخواسته، کاسۀ چینی من بشکند، پیوند گردد بار ها.

ولی اگر کاسه گِلی و سفالین شما بشکند، بشکسته ماند سال ها.

استخدام همچو پاچه گیران مسلکی را به دپلوم انجیر صاحب قیس جان کبیر تبریک میگویم.

کشور

http://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.png
ساخته شده در 09.07.2024 01:00 توسط  
آخرین اصلاح در 09.07.2024 02:27 توسط 1073741823