تاریخ امروز:

 نظرات نشر شده

تاریخ

2024-07-07T22:00:00Z

اسم

محمد داؤد مومند

محل سکونت

متحده ایالات

تبصره

​بنده و مخلوق خدایم، نه بنده و مزدور برقع پوش شیاطن! 

الیوم در دلدلزار متعفن و باتلاق دریچۀ افغان جرمن، یکی از برقع پوشان و خفاشان و کرگسان جبون کمیتۀ تحریر و در واقعیت کمیتۀ مرکزی و شورای انقلابی سردار صاحب داؤد خان و ملعون ببرک کارغل، ضمن مهملات و لائطلات و ترشحات معدۀ کبیر یا بزرگ، تلویحاً این قلم را تحت خطاب «بندۀ خدا» مخاطب قرار داده اند.

در جواب شان می نگارم، که، خدا را شکر گزارم که واقعاً مخلوق و بند ۀ خدواندگارم، و مانند شما، شیاطین کوچک، بندۀ شیطان و شیاطین بزرگ نیستم. 

به قول علامه داکتر اقبال:

مشو نخچیر ابلیسان این عصر 

کشور

http://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.png
ساخته شده در 08.07.2024 18:44 توسط  
آخرین اصلاح در 08.07.2024 18:47 توسط 1073741823