تاریخ امروز:

 نظرات نشر شده

تاریخ

2024-06-10T22:00:00Z

اسم

زمری کاسی

محل سکونت

چین

تبصره

May be an image of ‎monument and ‎text that says '‎ارسطو yaqubi farzad iam instagram/ تنها در یک صورت به تو ایرادی گرفته :نمی‌شود هیچ کاری ،نکن هیچ چیزی نگوو هیچ چیزی نباش! اثعارناب‎'‎‎

کشور

http://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/cn.png
ساخته شده در 11.06.2024 00:41 توسط  
آخرین اصلاح در 11.06.2024 08:02 توسط 1073741823