تاریخ امروز:

 نظرات نشر شده

تاریخ

2024-06-10T22:00:00Z

اسم

شیر ساپی

محل سکونت

مونیخ

تبصره

​ احترامات فائقه و عالی مرا جناب دوکتور تره کی صاحب پذیرا شوید!

در وهلۀ نخست خیر و صواب عافیت، زندگانی طولانی و عمر پر بار، اقتدار موقف حقوقی تان که سرآمد هویت است، فولاد پر استحکام باشد.

ارادتمند شیر

کشور

http://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/DE.png
ساخته شده در 11.06.2024 00:40 توسط  
آخرین اصلاح در 11.06.2024 08:01 توسط 1073741823