تاریخ امروز:

 نظرات نشر شده

تاریخ

2024-06-07T22:00:00Z

اسم

قاسم باز

محل سکونت

امریکا

تبصره

​زندانی شدن صبغت الله خان مجددی رهبر جبهه نجات ملی در زمان صدارت محمد داودخان مصادف به سفر  و دعوت رسمی دولت شاهی افغانستان از خروچف به کابل نبود بلکه  مخالفت و زندانی شدن  وی در انوقت  بخاطر مخالفت مجددی به نهضت زنان  بود.

کشور

http://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.png
ساخته شده در 08.06.2024 21:30 توسط  
آخرین اصلاح در 09.06.2024 10:08 توسط 1073741823