تاریخ امروز:

 نظرات نشر شده

تاریخ

2024-06-07T22:00:00Z

اسم

محمد داؤد مومند

محل سکونت

متحده ایالات

تبصره

​قوله کشی های صدیق راهی برادر داکتر نجبب

همین اکنون فوتوی *** صدیق راهی برادر نجیب را در یو تیوب دیدم که سر یک کوچ نشسته و مانند محققان و مورخان مخرب تاریخ کشور مانند غبار و فرهنګ و خلیلی و داکتر حق شناس و دنباله روان شان مانند یک گدی کوکی به لکچر داده پرداخته است.

صدیق بیسواد ** اکنون به تمرین محقق بودن و مورخ بودن پرداخته است.

این *** که به جز شعار:« پرولیتاریای حهان متحد شوید» و « نان، لباس و خانه» چیز دیگری در ذهن رنجور خود نداشت، امروز خود را در صفوف محققین و مورخین ستمی و فاقد و شرف و جدان ملی ساخته است.

صدیق خواسته است مانند غبار و فرهنگ و دنباله روان سیاه دل شان، غازی محمد نادر شهید را قرآن خور و غدار معرفی کند، قوله که به مجرد شهادت سردار صاحب داؤد خان از امواج رادیو کابل شنیده میشد و تا امروز از طرف عناصر بی خدا و ملحد و حامیان موش کبیر پنجشیر و ارشد الشیاطن بحران الدین لعنت الله علیهم، طوطی وار تکرار میگردد.

مسخ کردن تاریخ افغانستان و تخریب شخصیت محصل واقعی و میادین  نبرد در ولایت پکتیا و قهرمان نجات افغانستان از دست بچۀ سقو و جرنیلان و کرنیلان ***، یعنی غازی نادر خان کار عناصر ستمی است و بس.

بدا به حال مردمی که واعظ تاریخ کشور صدیق *** باشد. 

ای بسا آدم که ابلیسی کند


کشور

http://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.png
ساخته شده در 08.06.2024 20:04 توسط  
آخرین اصلاح در 09.06.2024 10:08 توسط 1073741823