تاریخ امروز:

 نظرات نشر شده

تاریخ

2023-11-19T23:00:00Z

اسم

خلیل الله معروفی

محل سکونت

جرمنی

تبصره

دوست عزیز و گرانمایه ام، محترم "هاشم جان سدید"!

بدواً از کلمات نوازشگر آن عزیز ارجمند ابراز سپاس میکنم و بعداً به عرض میرسانم، که:

ــ من هیچگاه بر کسی حمله نمیکنم و اگر در برابر حملات قرار بگیرم، مردانه به دفاع برمیخیزم!!!

ــ و دیگر این، که ضرب المثلها غالباً از مردم عوام برخاسته اند و به همان قسمی، که در زبان عامیانه رائج هستند، به کار برده میشوند؛ مثلاً:

ــ کلمۀ "نشست" را در زبان گفتار و زبان ضرب المثلها، در هیئت "شِشت" یا "شِیشت" به کار میبرند و اگر من این کار را در چوکات مثل مشهور کابلی «از باران گریخت و زیر ناوه شِشت» به کار برده ام، عین "امانتداری" شمرده میشود. این، که طرف مقابل، که نه با زبان گفتار و گفتار عامیانه آشنا ست و نه از فرهنگ عوام اطلاعی دارد، می آید و بیباکانه و با طمطراق بر این شیوۀ استعمال خرده میگیرد، تقصیر و گناهِ من در کجاست؟؟؟

ــ کلمات "باران" و "بتر" و "ناوه" از لغات بسیار متداول در زبان دری/فارسی هستند، که هم در زبان ادبی و مکتوب و هم در زبان گفتار و زبان عوام ما وسیعاً استعمال میشوند. و اگر طرف مقابل ازین عرصه اطلاعی ندارد و بیهوده بر من میتازد، تقصیر و گناه من در کجاست!!! طرف مقابل میتوانست به کتب لغت رجوع بکند و تأئید طرز استعمال مرا بگیرد!!! این، که او از سر لجاجت و از روی تبختر و طمطراق بر من میتازد، بازهم تقصیری متوجه من نیست. من انسان متواضع هستم و همیشه خود را "درویش" و "مسکین" و "خاکسار" خطاب میکنم و حتی راضی نیستم، که کسی مرا با استعمال کلمۀ "استاد" بنوازد، مگر همین "درویش و مسکین و خاکسار" اگر مورد حملۀ کسی قرار بگیرد، دفاع حق مشروع و مسلم منستً!!!

من از پنچاه سال بدین طرف مشغول مطالعۀ "زبان دری" و بالخاصه "زبان عامیانۀ کابلی و فرهنگ عوام" هستم و به  نکوئی میدانم، که زبان عامیانه و فرهنگ عوام از چه مرتبه و حیثیت عالی و ممتازی برخوردار هستند!!!

در نوشته هایم معمولاً در هنگام استعمال اصطلاحی و یا هیئت اصطلاحی و گفتاری لغتی، از "گیمه" کار میگیرم و اگر کسی این باریکی و ظرافت "زبان تحریر" را درک کرده نتواند و ایراد بیجای بگیرد، بازهم گناه و تقصیری متوجه من نیست!!!

از لطف کریم آن دوست عزیز و قدیمم نسبت اقدام صلحجویانۀ ایشان ابراز سپاس میکنم!!!

با محبت فراوان او په درناوی

(خلیل معروفی ــ جرمنی ــ صبح ۲۰ نومبر ۲۰۲۳)

کشور

http://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/DE.png
ساخته شده در 20.11.2023 12:14 توسط  
آخرین اصلاح در 20.11.2023 19:37 توسط 1073741823