تاریخ امروز:

 نظرات نشر شده

تاریخ

2023-11-19T23:00:00Z

اسم

خلیل الله معروفی

محل سکونت

جرمنی

تبصره

دوست گرانمایه ام "قیس جان کبیر"!

کامنت دوستانۀ آن عزیز را در مناظرات پورتال "افغان جرمن آنلاین" خواندم و بالوسیله به عرض میرسانم، که:

ایمیل من فرق نکرده است و علاوه بر آن با جناب "عبدالقیوم میرزاده"، که از ارکان مهم "تیم کار قاموس کبیر" میباشند، چندی قبل از طریق همین ایمیل، تبادل نظر داشتیم!!!

با محبت فراوان او په درناوی  


کشور

http://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/DE.png
ساخته شده در 20.11.2023 11:24 توسط  
آخرین اصلاح در 20.11.2023 19:37 توسط 1073741823