تاریخ امروز:

 نظرات نشر شده

تاریخ

2023-11-19T23:00:00Z

اسم

احمد آریا

محل سکونت

امریکا

تبصره

​ دوست گرانمایه سدید عزیز را درود،

پیش از اینکه سؤ تفاهم ایجاد شده را رفع کنم، برای شما عنیمت بزرگ و  فرهمند گرامی صحتمندی و سلامتی آرزو میکنم. این دوست شما اساساً از ناخوشی دامنگیر شما مطلع نبودم. بنابر این روی سخن من همانطوری که فحوای کلام بر میامد، شما و  یا هیچ یک دوست خیرخواه و نیک سرشت من نبوده و نیست. واژه  الزایمر فرنگی همانطوری که اطلاع دارد امروزه بیشتر در نبشته ها به چشم میخورد و مقصود نویسندگان  اشاره به «از دست دادن حافظه سیاسی کسان» است نه خود بیماری که بیمار تقصیری در آن ندارد. بعلاوه در نزد من شما از کمال زیرکی و ذکاوت منحصر به فردی برخوردار هستید که زبان هر آنکه  اهانتی به شما روا میدارد، لال باد.

کشور

http://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.png
ساخته شده در 19.11.2023 23:55 توسط  
آخرین اصلاح در 20.11.2023 19:35 توسط 1073741823