تاریخ امروز:

 نظرات نشر شده

تاریخ

2023-11-18T23:00:00Z

اسم

Hazarzbek Tajiashtun

محل سکونت

USA

تبصره

​تفاوت برداشت رسمی دو طرف خط دیورند:

Miss Pakistan made a powerful statement during the Miss
,Universeswimsuit competitionکشور

http://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.png
ساخته شده در 19.11.2023 15:51 توسط  
آخرین اصلاح در 19.11.2023 21:51 توسط 1073741823