تاریخ امروز:

 نظرات نشر شده

تاریخ

2023-11-18T23:00:00Z

اسم

Akhtar Yusufi

محل سکونت

USA

تبصره

​گردانندگان محترم سایت نشرات آریانا افغانستان !

بحث اصلاحات اغلاط ادبیات با آنکه با شیوه دوستانه افهام و تفهیم خارج از مخلوت کردن کلمات تحقیر و توهین نویسندگان با یکدیگر مفید، بذات خود  یک بحث وسیع اختصاصی است. مباحثات اصلاحات اغلاط ادبیاتیکجا در ستون نظرات سیاسی اجتماعی نویسندگان سؤتفاهم را برای خوانندگان بوجود می آورد. نوشتن ادبی کلمات و گرامر دستور زبان خود موضوع وسیعی و اختصاصی است، هرگاه گردانندگان سایت آریانا افغانستان امکانات تخنیکی را داشته باشد، بهتر میشود که برای اصلاحات اغلاط ادبیات ومباحثات دستور زنان ستون جداگانه را اختصاص بدهندـ 

ممنون شما

کشور

http://www.arianafghanistan.com/FotoGallary/CountryIcons/USA.png
ساخته شده در 19.11.2023 14:59 توسط  
آخرین اصلاح در 19.11.2023 19:28 توسط 1073741823