Skip to main content
    تاریخ امروز:             ارسال مقالات: info@arianafghanistan.com    آریانا افغانستان آنلاین  در شبکه های اجتماعی: Facebook  Youtube       جستوجوی دقیق: Search 
 

آریانا افغانستان آنلاین

| مؤسس وبسایت: ولی احمد نوری | صفحۀ نخست
اخبار روز
فهرست مندرجات
کتب و رسالات
لغت نامه
جنتری
سایت های افغانی
Go Search
 


نظریات شما

  متن کامل سخنرانی طالبان در اجلاس مسکو    نویسنده:  آریانا افغانستان آنلاین

 
اسم: A. Halim Hakimi   محل سکونت: USA    تاریخ: 27.02.2019
 

"اسم: وطندوست محل سکونت: آلمان تاریخ: 27.02.2019

همراز محترم، این راز نزد تان محفوظ باشد!

امریکا و پاکستان قالب های ملا سازی زیاد دارند، که در موقع مناسب ملا برادر های زیادی را در کارخانه های پاکستان برای ما تولید کنند. چون قالب هنوز از کوره نبرآمده، شاید از همین لحاظ عکس او را روشن نشان نمی دهند."

The story goes that when late last king of Iran was ousted by the current clerical regime, the king and an entourage that included foreign dignitaries were passing by Tehran University. At that moment the subject king turn his head and told an aid accompanying him, that Mullah's dynasty will not last long because thousands of graduates backed by very modern curriculum will block their long term rule. One of the accompanying passenger responded that in order to neutralize that, it was made sur that more Mullahs would be graduated from Qum Madrassas to out perform your planning as we speak.


اسم: حنیف رهیاب رحیمی   محل سکونت: سدنی آسترلیا    تاریخ: 23.02.2019
 

تا بکی ای قوم شیران تابکی!؟

زمین و زمـان را بـه گروگان گرفته و گـوش فلک را کـر کرده اند که تأریخ پنجــهزار سالـه داریم،
در هرگوشهٔ دنیا که گپ از غیرت، مردانگی و کاکگی بلند شود، بروت های خود را تاب می دهند که ما افغان ها بهتر از همه و با غیرت تر از همه مردمان جهان هستیم و دیگران را یک توت هم ارزش نمی دهیم.
به انسان بودن هم راضی نمی شوند و ابلهانه داد می زنند کــه مــا شــیـر هستــیــم شـــــــیر!
خود را از نژاد آریایی هم می دانند و در جنگ و جهانگشایی و دلیری با "ادولف هتلر" (Adolf Hitler) سیالی و رقابت دارند وافتخار می کنند که "سکندر کبیر" را سخت شکست داده اند....
اما افسوس که در کردار و رفتار روزمره و در صحنهٔ عمل و در واقعیت پسمانده تر، حقیر تر، محتاج تر و بدبخت ترین همه مردمان دنیا هستند.
... ادامه دارد
برای مطالعۀ متن مکمل بر [ادامه] در پایان کلیک کنید

برای معلومات بیشتر اینجا کلیک کنید..

اسم: فردوس   محل سکونت: افغانستان    تاریخ: 23.02.2019
 

ارگ در نهایت چه می ‌کند؟

گفته‌های اخیر داکتر خلیلزاد نمایندۀ خاص امریکا برای پایان جنگ افغانستان نشان میدهد که ایالات متحده هنوز هم باور دارد که گفت ‌وگو با طالبان اگر دولت‌ محور هم نباشد، ‌اشکالی ندارد. آقای خلیلزاد در مصاحبه با تلویزیون طلوع گفت که هرچه زودتر باید یک تیم ملی مذاکره ‌کننده با طالبان، پیش از برگزاری جرگۀ مشورتی‌ای که اشرف غنی وعدۀ تشکیل آن را تا آخر ماه حوت داده است، معرفی شود. خلیلزاد بسیار به صراحت گفت که باید افغان‌ های داخل حکومت و افغان ‌های بیرون از آن، با طالبان مذاکره کنند تا گفت‌ وگوهای افغانی تحقق یابد. معنای این حرف این است که گفت‌ وگوها اگر دولت ‌محور هم پیش نرفت، اشکالی ندارد و صرف کافی است که نمایند‌گان حکومت چه به عنوان افراد و چه به عنوان یک گروه، در یک « تیم ملی مذاکره‌ کننده» گنجانیده شوند و به دوحه بروند. قرار است در آخر ماه فبروری بار دیگر نمایند‌گان احزاب سیاسی و سیاست ‌مداران افغانستان با طالبان در دوحه گفت ‌وگو کنند.
سخنان آقای خلیلزاد نشان می ‌داد که ایالات متحده مایل است تا حکومت افغانستان هم در این نشست نمایند‌گان خودش را ولو به عنوان نمایندۀ یک گروه به دوحه بفرستد. طالبان همیشه می‌ خواستند که... ادامه دارد
برای مطالعۀ متن مکمل بر [ادامه] در پایان کلیک کنید

برای معلومات بیشتر اینجا کلیک کنید..

اسم: حمید انوری   محل سکونت: ایالات متحدۀ امریکا    تاریخ: 22.02.2019
 

--------------------------------------------------------------------------------

خوب شد در مهمانی ماسکو نبودید!
مضمون دلچسپ که هموطنی در فیسبوک نوشته بوده اند و نوری صاحب گرامی آنرا در سایت آریانا-افغانستان آنلاین منتشر کردند، قابل توجه است و درد دل یک هموطن را بیان میکند که حال زار وطن و هموطنان او را مانند هر هموطن باشرف دیگر سخت می آزارد.

و اما من خدمت آن هموطن خوب خود عاجزانه عرض میکنم که خوب شد در مهمانی دشمنان افغانستان و افغانهای با شهامت در ماسکو نبودید، به چند دلیل:
رو سیه دشمن خونین و آشتی ناپذیر مردم شریف افغانستان است.
روسهای جنایت پیشه و متجاوز خونهای پاک بیش از دو میلیون افغان را ریخته، هست و بود افغانستان را به غارت برده، بیش از چهار میلیون افغان را از مُلک و دیار شان آوراره و سرگردانی ساخته، صد ها هزار افغان را معیوب و معلول نموده، ده ها هزار افغان سرافراز را زندانی نموده، مورد شکنجه های وحشیانه قرار داده و عاقبت یا زنده به گور نموده و یا پس از اعدام های دسته جمعی در گور های دسته جمعی در سرتاسر کشور زیر خاک کرده اند.

روسهای تجاوزگر میلیونها ماین ضد پرسنل و ماین های بازیجه ئی در سرتا سر کشور غرس نموده و به دها و صد ها هزار نفر و بخصوص کودکان، یعنی آینده سازان کشور را یا نیست و نابود کردند و یا هم ناقص و معیوب معلول ساختند.

روسهای متجاوز نه تنها غرامات جنگ را نپرداختند، بلکه با دیده درائی ذاتی شان؛ خواستار قروض پدر شان از افغانستان نیز گردیدند.

همین چند روز قبل بود که پوتین لعین بلندترین مدال رو سیه را به یک افسر اردوی سرخ تفویض کرد که در جنگ تجاوزکارانۀ روسها در افغانستان، به گفتۀ پوتین از خود شهامت نشان داده بود، یعنی اینکه با جرئت تمام هموطنان مظلوم و بی دفاع ما را بی دریخ کشتار نموده بود و....

اگر این لیست را ادامه دهم، از مثنوی هفتاد من کاغذ هم بیشتر می شود.

روسها هیچگاه ضربۀ مدهشی را که در افغانستان از مردم آزادۀ افغانستان خورده اند، فراموش نمی کنند، همانگونه که انگلیس هنوز فراموش نکرده است؛ پس از هر فرصتی استفاده میکند که در افغانستان تخم تفرقه بکارد.

حال ببینید که روسهای غدار و فلوته باز و دیده درا کدام افراد و گروپ ها را به مهمانی ماسکو فرا خوانده بودند:

طالبان که در بیست سال گذشته خون افغانها را بی دریغ ریخته اند و هرگز نگذاشته اند تا یک روز و یک شبی؛ آب خوش از گلوی افغانی فرو رفته باشد.

کرزی و گروپ مافیائی او که بعد از تجاوز امریکا و متحدین به افغانستان، هر کدام بلا استثنی بیلیونر شدند و هر روز از خون افغان های مظلوم تغذیه کرده و فربه و فربه تر میگردند.

جنگ سالاران بدنام و خونریز که از چهل سال بدین سو خون افغان را می مکند و هیچ سیرآئی ندارند که ندارند و هنوز هم به نام جهاد و مجاهدین و اسلام به سوداگری شرم آوری مشغول اند.

یک مشت خلقی و پرچمی زبون و زیر دار گریختگی که نه شرم دارند و نه حیا و نه شرف و آبرو و حیثیت، که گاهی از یک یخن سر بدر می کنند و گاهی از دیگری. صاف و پوست کنده دشمنان تاریخی افغانستان یک مهمانی شرم آوری ترتیب داده بودند تا یک مشت افراد فروخته شده، زبون و بی ننگ و عار را گردهم آورده و به ریش مردم عام افغانستان بخندند.

مردم افغانستان در زمان جنگ افغان - روس همیش شعار می دادند که:

روسها،روسها مرگ به نیرنگ تان خون شهیدان مامیچکد از چنگ تان

روسهای جنایت پیشه مصروف همان کاری اند که باری امریکائی ها بودند و آنهم اینکه تا می توانند جنگ افغانستان را به درازا بکشانند.

از جانب دیگر چه کسی را خوش بیاید چه نیاید، طالبان فقط و فقط بازیچۀ دست نظامیان و استخبارات پاکستان اند و از خود هیچ اختیاری ندارند، پس مذاکره با طالبان از نظر من ضیاع وقت است و دیگر هیچ.

و آخر هم اینکه اگر با اینهمه تپ و تلاش های ظاهری امریکا یک صلح به دست آید و نیروهای امریکا و متحدین خاک افغانستان را ترک کنند، هیچ تضمینی کاریگر نخواهد بود که صلح به دست آمده دیری دوام بیآورد، آنگاه دیگر افغانستان بار دگر میدان تاخت و تاز رو سیه، چین، ایران و پاکستان و دیگر همسایگان دور نزدیک به شمول ترکیه و اعراب خواهد گردید...

پس ای هموطن خوب شد که در مهمانی ذلت بار ماسکو حضور نداشتی و نام بدی تاریخی کمائی نکردی.اسم: حمید انوری   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 22.02.2019
 


بعد از عرض سلام! در حالیکه سخنرانی نمایندۀ طالبان مهم جلو میکند و گویا طوری به نظر می رسد که طالبان غرق در رویای دوباره به قدرت رسیدن اند، آنها در مهمانی ماسکو به گونۀ با مخاطبان خود برخورد کردند که حکومت بعدی بعد از رسیدن به "صلح"، در بست در اختیار آنان خواهد بود، نه اینکه در رسیدن به یک صلح، حتی یک صلح شکننده، تنها می توانند در "قدرت" سهیم شوند، نه اینکه خط و نشان بکشند.

جانب مقابل طالبان هم یک گروپ بلی قربان گو و فاقد هرگونه مرام و هدف بود که به غیر از چند روز نام کشیدن و بالا نشستن و با خون مردم افغانستان وضو گرفتن و تحت امامت یک طالب خون آلوده نماز جماعت در ماسکو برپا داشتن، هیچگونه اختیار و هدفی نداشتند و غیر مستقیم به طالبان فهماندند که ما با تمام توان در خدمت شما هستیم.


اسم: دوکتور نوراحمد خالدی   محل سکونت: استرالیا    تاریخ: 21.02.2019
 

خطوط اساسی یک صلح پایدار در افغانستان

الف: عوامل ادامهٔ جنگ:
1. آغاز و ادامهٔ جنگ مسلحانه موجود در کشور عمدتاً در نتیجهٔ قیام جنبش طالبان بر ضد دولت جمهوری اسلامی افغانستان و حامیان بین المللی آن بخصوص ایالات متحده امریکا میباشد؛
2. جنبش طالبان دلیل قیام خود را جهاد برای ختم اشغال نظامی افغانستان توسط ایالات متحدهٔ امریکا قلمداد میکنند؛
3. طالبان دولت موجودهٔ افغانستان را به عنوان یک دولت مشروع برسمیت نشناحته آنرا دست نشاندهٔ امریکا دانسته حاضر نیستند مستقیمآ با آن به عنوان جانب مقابل مذاکره کنند؛
4. ادامهٔ این جنگ اوضاع امنیتی افغانستان را برای فَعالیتهای سایر گروه های تروریستی مانند داعش و افراد گروههای تروریستی کشورهای آسیای مرکزی نیز مساعد نموده است؛
5. جنبش طالبان خود را "امارت اسلامی" ساقط شده در سال 2001 قلمداد میکند؛
6. جنبش طالبان در ادامهٔ این جنگ در افغانستان از حمایت همه جانبه سازمانهای استخبارات نظامی و اردوی پاکستان برخوردار است؛
7. جنبش طالبان در ادامهٔ این جنگ در افغانستان از حمایت همه جانبهٔ سازمانهای سیاسی، مذهبی و مطبوعاتی پاکستان برخوردار است؛
8. جنبش طالبان در ادامهٔ جنگ در افغانستان از امکانات وسیَع پولی، بانکی، اطلاعاتی، مخابراتی، پلانگذاری، سوق و اداره، لوژستیکی، ترانسپورتی، تعلیماتی، صحی، موجودیت پناهگاههای امن، تهیه و ذخیره اسلحه، تجهیزات و مهمات نظامی در خاک پاکستان استفاده میکند؛
9. دلایل حمایت وسیع سیاسی و نظامی پاکستان از طالبان احیای مجدد یک دولت کاملآ وابسته درافغانستان میباشد تا این دولت عمق استراتژیک لازم را برای پاکستان در مقابل هند فراهم نماید؛
10. پاکستان از موجودیت دولتهای وابسته در افغانستان با رویکار آمدن دولتهای مجاهدین و طالبان بین سالهای 1992 الی 2001 برخوردار بود؛
11. ادامه و مدیریت جنگ در افغانستان برای دولت و اردوی پاکستان پر مصرف نیست. جنبش طالبان در ادامهٔ جنگ در افغانستان برَعلاوه عواید کشت و قاچاق تریاک و سائر منابع داخلی عایداتی، از کمکهای پولی و سائر همکاریهای پنهانی یکتَعداد کشورهای عربی، روسیه و ایران برخوردار است؛
12. دولت پاکستان از کمکهای نظامی امریکا برای تجهیز طالبان استفاده کرده است؛
13. از سالها به این طرف سازمان استخبارات نظامی پاکستان به تحقق دو سناریو دلبسته است: (۱) خروج اجتناب ناپذیر امریکا از افغانستان؛ و (۲) سقوط اجتناب ناپذیر دولت افغانستان. بنابرآن سازمان استخبارات نظامی پاکستان حاظر است منتظر بماند و از این رهگذر هیچ عجله برای دستیابی به یک توافق صلح در افغانستان ندارد؛
14. تهدید نفوذ داعش به کشورهای آسیای مرکزی و ایران از راه افغانستان کشور های روسیه و ایران را به حمایت از طالبان برای مقابله به این تهدید واداشته است؛
15. مزید بر آن استراتژی متزلل کردن موجودیت پایگاههای نظامی امریکا در افغاستان برای طویل المدت کشورهای روسیه، ایران و چین را به حمایت پنهانی از طالبان واداشته است؛
16. دلایل ادامهٔ موجودیت نظامی امریکا و متحدان ناتوی آن در افغانستان مقابله با تهدید تروریزم بین المللی القاَعده در منطقه و حمایت از دولت افغانستان برای جلوگیری از احتمال تبدیل شدن دوبارهٔ افغانستان به یک کشور امن برای القاعده و سائر گروههای تروریستی بیان شده است؛
17. مزید بر آن، استفاده از موقعیت استراتژیک افغانستان در حاشیهٔ جنوبی آسیای مرکزی برای مقابله با نفوذ روز افزون منطقوی و جهانی قدرت نظامی روسیه، چین و ایران، ادامهٔ موجودیت پایگاههای نظامی امریکا را در افغانستان توجیه میکند؛
18. پدیدهٔ چند سر داعش، مقابله و در عین زمان استفادهٔ ابزاری ازآنها توسط استخبارات کشورهای مختلف، به پیچیدگی بحران در افغانستان افزوده است؛
19. عوامل و شرایط بالا ادامهٔ بحران و جنگ را در افغانستان پیچیده ساخته و ناگذیَر راه های حل آنرا هم مغلق نموده است؛
20. جنبش طالبان در تعیین استراتژی رسیدن به یک توافق صلح ناگذیر به مراعات اهداف استراتژیک حامیان خود میباشد؛

ب: استراتژی تعیین خطوط رسیدن به یک توافق صلح: .... ادامه دارد
بریا مطالعۀ متن مکمل بر [ادامه] در پایان کلیک کنید
برای معلومات بیشتر اینجا کلیک کنید..

اسم: عارف عباسی   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 21.02.2019
 از جنگ سخت بیزارم و متنفر

از جنگ سخت بیزارم و متنفر ولی بازی های مرموز با صلح پریشان و هراسانم ساخته!
یک منبع خبر رسانی داخلی از قول «Press TV» گفت که «طالبان افغان اعلام داشتند که مذاکرات آیندۀ شان پیرامون صلح با هیأت امریکایی، در اثر دعوت حکومت پاکستان، در اسلام آباد پایتخت پاکستان به تأریخ 18 فبروری صورت می گیرد. قرار است که طالبان با "عمران خان" صدراعظم پاکستان دیدار مفصل داشته بالای روابط افغانستان و پاکستان صحبت کنند.
این خبر از طرف کدام مقام رسمی به شمول واشنگتن تائید نشده.
اما نکتۀ برازنده و مهمی که توجه نویسنده را با تعجب جلب و بر ابهام موضوع افزود عبارت از تفصیل مرتبط به این خبر در مورد سفر آقای خلیل زاد به بعضی کشورهاست که چنین بیان شده «خلیل زاد نمایندۀ خاص امریکا طی سفری به بعضی ممالک" بلجیم، جرمنی، ترکیه، قطر و افغانستان " سعی می ورزد تا حمایت این کشور ها را برای تأمین صلح بعد از 17سال جنگ در این کشور آسیایی کسب نماید. خلیل زاد می خواهد تمام "پارتی ها" یعنی احزاب افغانستان را دور میز مذاکره جمع کند. افغانها با هم دیگر باید در میز مذاکره نشسته آیندۀ مملکت خود را تعیین کنند.»
چون این خبر از یک رسانۀ ایرانی Press TVپخش شده من نه تنها به صداقت اطلاعاتی آن اعتماد ندارم بلکه از بین سطور منظور نهفته و فتنه انگیزی را می خوانم.
تا حال انتباه ما چنین بوده و سخنانی که از شخص خلیل زاد شنیده ایم که توافق نامه توسط مذاکرات رویارویی.... ادامه دارد
بریا مطالعۀ متن مکمل بر [ادامه] در پایان کلیک کنید

برای معلومات بیشتر اینجا کلیک کنید..

اسم: عارف عباسی   محل سکونت: goleta    تاریخ: 21.02.2019
 

اگر طالب گفت و می گوید که حکومت افغانستان گماشتۀ اشغال گر است( که راست می گوید واما خود گماشتۀ کجاست)و تا دیروز می گفت که تاختم اشغال با این حکومت سر میز نه نشسته مذاکره نمی کند. اگر طالب به این تصمیم خود قاطعانه پابند می بود نباید با اصل«اشغال گر» سر میز مذاکره می نشست و همان موقف خود نگه میداشت که اول به اشغال پایان ببخش یعنی عساکرت را از افغانستان خارج کن و باز با هم مذاکره می کنییم.
این یک بام و دو هاوای طالبانی است. یعنی لعنت بر این سیاست بازی های مبتذل که با گماشتۀ اشغال گر مذاکره نه کوم مگر دخپلی اشغال گر سره مرکه کوم.


اسم: غثمان روستار تره کی   محل سکونت: لئون فرانسه    تاریخ: 21.02.2019
 

دوکتور م، عثمان تره کی

ادارۀ کابل به پایگاه دشمنی با صلح بدل شده است!

از قراین چنین بر می آید که پروژۀ صلح امریکا با مخالفت شدید ادارۀ کابل مواجه شده است. ادارۀ کابل برای دفاع از موضع خود در دشمنی با صلح، منطق حقوقی ندارد. چه همه می دانند که نظام موجود محصول تجاوز و اشغال است و به زور جنگ و بدمعاشی حامیان خارجی بوجود آمده و سر پا نگاهداشته شده است. دشمنی ادارۀ کابل با پروژۀ صلح بیشتر عامل سیاسی دارد. به این معنی که کارمندان نظام میدانند که :
- با تأمین صلح از غنایم و امتیازات دوران جنگ محروم ساخته خواهند شد.
- امکانات حکومتی و اداری اعمال نفوذ در انتخابات آینده را به قصد حفظ قدرت از دست خواهند داد.
- با احتمال خطر بازخواست در رابطه به قرار گرفتن در موضع متجاوزین خارجی بر ضد مردم مواجه خواهند شد.
مقامات حکومتی در مخالفت با صلح دلایل پنهان و در عین حال واقعی سیاسی را که ذکر کردیم هیچگاهی یاد آوری نمی کنند. آنها در دشمنی خود با پروسۀ رویدست صلح ظاهراً بدو دست آورد دوران جنگ اشاره می کنند که در مورد حفظ آن اتفاق نظر نسبی وجود دارد و ممکن با بازگشت پر قدرت مخافین مسلح زیر سؤال برود :
- ظهور زمینه های دفع نفوذ پاکستان در افغانستان. طالبان محموله این نفوذ بودند.
اما باید متوجه بود که پاکستان صرفاً از طریق بازگشت طالبان به ساختار حکومتی «امارت اسلامی» می تواند از طالبان به قصد افزار نفوذ در افغانستان استفاده کند. شرایط ملی، منطقوی و بین المللی برای احیای امارت اسلامی مساعد نیست.
.... ادامه دارد
بریا مطالعۀ متن مکمل بر [ادامه] در پایان کلیک کنید

برای معلومات بیشتر اینجا کلیک کنید..

اسم: احسان الله مایار   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 21.02.2019
 

دویچی ویلی 20
برلین خواهان
« گفت و گوهای واقعی صلح»
در افغانستان است

مارکوس پوتسل فرستادۀ خاص حکومت آلمان فدرال برای افغانستان می گوید که کشورش حاضر است یک بار
دیگر میزبان کنفرانس صلح باشد. اما طرف های ذیدخل باید پیش از چنین کنفرانسی در زمینه گفت و گوهای صلح
بیشتر از این پیشرفت کنند.
دویچه وله:
در مورد چشم انداز موفقیت مذاکرات که در حال حاضر بین طالبان و نمایندگان امریکا جریان دارد، چه فکر می کنید؟
مارکوس پوتسل :
مشخص است که برای این منازعه راه حل نظامی وجود ندارد. باید یک راه حل سیاسی پیدا شود و این که خلیل زاد به نمایندگی از ایالات متحدۀ امریکا با طالبان دیدار می کند، یک تحول مثبت است. اما این گفت و گوهای بین دو طرف به طور مثال راجع به خروج نیروهای خارجی از افغانستان و یا تلاش های طالبان به تعهد به جلوگیری از تدارک و انجام حملات تروریستی از خاک افغانستان، مقدماتی هستند.
مذاکرات اصلی برای دستیابی به صلح باید بین طالبان و حکومت افغانستان و جامعۀ افغانستان برگزار شود.

دویچه ویله:
مواضع ایالات متحدۀ امریکا و طالبان چقدر با یکدیگر فاصله دارد؟
مارکوس پوتسل :
من در مورد جزئیات این گفت و گو چیزی نمی توانم بگویم. خلیل زاد، نمایندۀ خاص ایالات متحدۀ امریکا برای
پروسۀ صلح افغانستان در اواخر ماه جنوری چندین روز در "دوحه" با نمایندگان طالبان گفت و گو کرد.
او تایید کرد که نمایندگان امریکا و طالبان به یکدیگر نزدیک تر شده اند. من پریروز در مونشن با خلیل زاد یک
گفت و گوی طولانی داشتم. اما روشن است که نمی توان به منازعه ای که از چهل سال بدین سو جریان دارد، در
طول پنج روز پایان داد.
به نظر من باید در این زمینه مذاکرات بیشتری برگزار.... ادامه دارد
بریا مطالعۀ متن مکمل بر [ادامه] در پایان کلیک کنید

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Aao_berlin_solh_waqee_dar_afghanistan.pdf

برای معلومات بیشتر اینجا کلیک کنید..

اسم: خلیل اسیر   محل سکونت: کابل    تاریخ: 21.02.2019
 

خلیل اسیر

هشدار احزاب و نمایندۀ خاص امریکا:
اگر هیأت مذاکره کننده تغییر نکند، جلسه های ابوظبی
و مسکو تکرار میشود
شماری از احزاب سیاسی اما از ،» نشست مسکو « نمایندۀ خاص امریکا در امور صلح افغانستان از تکرار
نیز به حکومت هشدار میدهند. زلمی خلیلزاد در پنجمین دور دیدارش با گروه » نشست ابوظبی « احتمال تکرار
طالبان، هشدار داد که اگر هیأت مذاکره کنندۀ صلح حکومت تغییر نکند، نشست مسکو دوباره تکرار خواهد شد؛
نشستی که در آن نمایندگان حکومت حضور نداشت و تنها میان سران شماری از احزاب و چهرههای سیاسی و
نمایندگان گروه طالبان در اواسط ماه دلو برگزار شده بود. با این حال، شماری از احزاب سیاسی نیز هشدار
میدهند که اگر تغییراتی در ترکیب هیأت مذاکرکنندۀ صلح به میان نیاید، نشست ابوظبی نیز تکرار خواهد شد؛
نشستی که هیأت مذاکره کننده صلح حکومت به آن راه نیافت و تنها میان نمایندگان امریکا، پاکستان، امارات
متحده عربی، عربستان سعودی و گروه طالبان در اواخر ماه قوس برگزار شده بود. حکومت اما در برابر این
هشدارها میگوید در صورت نیاز، تغییراتی را در ترکیب هیأت مذاکره کننده صلح به میان میآورد، ولی روشن
نمیکند که چه تغییراتی را و چه زمانی در ترکیب این هیأت به میان خواهد آورد.
شماری از احزاب سیاسی می گویند که... ادامه دارد
برای مطالعۀ متن مکمل بر [ادامه] در ظایان کلیک کنید.

برای معلومات بیشتر اینجا کلیک کنید..

اسم: احسان الله مایار   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 21.02.2019
 

تشخیص و پیدایش یک ناجی
دوست محترم داکتر سید عبدالله کاظم چند روز قبل در فیسبوک وضع سیاسی و بحرانی امروزی افغانستان را مورد فحص و غور قرار داده که با صراحت لهجۀ خاص خود به عنوان زلمی خلیلزاد، نمایندۀ وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا پیشنهاداتی نموده که از دید بنده در پاراگراف ایکه بعداً از نظر گزارش خواهد یافت، خلاصه شده می تواند.
مقدم گونه در نظر است که اذعان نمایم که جورج دبلیو بوش، رئیس پیشین امریکا و عدۀ از همکاران وی بعد از سانحۀ 9/11/2001 قدمی بدون تأمل و تأنی عمیق خود پیش گذاشتند و اجلاسی را در بن، پیترسبرگ اقامه نمودند که علایق امریکا توسط دو نفر از اتباع امریکا و مربوط وزارت خارجۀ ایالات متحده، آقایون زلمی خلیلزاد و دبنس، حمایه می شد. تا جائیکه به خاطر دارم، آقای دبنس در مجالس اشتراک ننموده، لیک آقای خلیلزاد فعال بوده و در اجلاس عمومی با نمایندگان چهار عضو در اجلاس اشتراک داشته و همچنان ضمن صرف طعام با نمایندگان و مشاهدین هر چهار گروپ در بارۀ چگونگی و پیشرفت امور مربوط و رویداد های روز صحبت می نمود.
صحبتی را به یاد دارم که بین مرحوم داکتر عزیز الله لودین و داکتر خلیلزاد رد و بدل شد که شنیدن آن بالای آقای خلیلزاد خوش نخورده و آنرا رد نمود. مرحوم لودین تقریباً با جملاتی که : شما منحیث یک فرزند متولد در افغانستان به منصۀ عملی گردانیدن این پروگرام جفائی می کنید که هیچ بیگانه ننموده است".
کمال در دور اندیشی قشر روشنفکر افغان در جملۀ بالا مرحوم لودین به وضاحت می درخشد.
ما شاهدیم که مایحصل اجلاس بن به وجود آمدن و به قدرت رسیدن آقای حامد کرزی گردید. با تأسف عمیق، نسبت به ضعف مدیریت و ساخت و بافت ها و جور آمدی های عقب صحنۀ آقای کرزی منجر به بغرنج گردانیدن ساختار سیاسی افغانستان به نحوی مغلق گردیده که با وجود از تصور هر افغان دور، سرازیر شدن سیل آسای ملیارد ها دالر امریکائی و پشتیوانه ای بیش از 130000 قوای نظامی 50 عضو ناتو به رهبری امریکا، زیر عنوان آیساف، آنچه امید می رفت به هدف رسانیده نشد.... ادامه دارد
برای مطالعه متن مکمل بالای [ادامه] در پایان کلیک کنید

برای معلومات بیشتر اینجا کلیک کنید..

اسم: خلیل اسیر   محل سکونت: کابل    تاریخ: 21.02.2019
 

خلیل اسیر 18/02/2019
اعتراض افغانستان به سفر احتمالی
نمایند‌گان طالبان به پاکستان

افغانستان تصمیم دارد در رابطه به سفر احتمالی اعضای دفتر قطر گروه طالبان به پاکستان، به سازمان ملل متحد شکایت کند. یک منبع در وزارت امور خارجه به ۸ صبح گفت که متن این شکایت‌ نامه آماده شده است و قرار است روز دوشنبه به سازمان ملل متحد سپرده شود. این منبع که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، افزود که افغانستان قبلاً نیز در رابطه به سفر اعضای دفتر قطر گروه طالبان به دیگر کشورها به سازمان ملل متحد شکایت کرده است. به نقل از منبع، افرادی که قرار است به نمایندگی از دفتر قطر گروه طالبان به پاکستان سفر کنند، در فهرست سیاه سازمان ملل متحد قرار دارند و سفرهای آنها از یک کشور به کشور دیگر ممنوع است.
گروه طالبان در ۲۴ دلو اعلام کرد که هیأت مذاکره ‌کنندۀ این گروه برای دیدار با نماینده‌گان امریکا و هم‌چنان صدراعظم پاکستان به اسلام‌ آباد می‌ رود. سفری که هنوز از سوی دولت پاکستان به صورت رسمی تأیید نشده است. بر اساس اعلام گروۀ طالبان، اجلاس نمایندگان این گروه و دولت امریکا، روز ۲۹ دلو (۱۸ فبروری) برگزار می‌شود. این گروه همچنان گفته است که نمایند‌گان طالبان در جریان سفرشان به اسلام‌آباد، با عمران خان،صدراعظم پاکستان، نیز دیدار خواهند کرد. به گفته گروۀ طالبان، روابط افغانستان و پاکستان، وضعیت مهاجران افغان در این کشور و مشکلات تجار ملی افغان از موضوعاتی است که دو طرف در بارۀ آن گفت‌ و گو خواهند کرد.
در همین حال، گزارش شده است که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، نیز قرار است با نمایند‌گان گروه طالبان در ۲۹ دلو در پاکستان دیدار کند. هنوز مقامات عربستان سعودی... ادامه دارد
برای مطالعه متن مکمل بالای [ادامه] در پایان کلیک کنید

برای معلومات بیشتر اینجا کلیک کنید..

اسم: احسان الله مایار   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 21.02.2019
 

دویچی ویلی
مسئلۀ افغانستان توجه اندکی را در کنفرانس مونشن جلب کرد
19/02/2019
با توجه به احتمال خروج نیروهای امریکایی از افغانستان و مذاکرات صلح واشنگتن با طالبان، انتظار میرفت که بحران درازمدت افغانستان بر کنفرانس مونشن سایه افگند، اما چنین نشد. شامل شمس خبرنگار دویچه وله از مونشن گزارش می‌دهد.
نمایندگان افغانستان در "کنفرانس امنیتی مونشن"، مورد توجه چندانی قرار نگرفتند. در این اجلاس افزون بر انگلا مرکل صدر اعظم آلمان، مایک پنس معاون ریاست جمهوری ایالات متحده و محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان رهبران حدود سی کشور جهان نیز حضور داشتند. حتی تعامل غنی با رسانه ‌ها هم نا چیز بود.
تعجب آور اینکه سازمان دهندگان این کنفرانس، در آجندای خود موضوع درگیری افغانستان را در محراق توجه قرار نداده بودند. به عنوان علامت سؤال باقی مانده است که چرا یک موضوع عمده جهانی، توجه اندکی را در جریان این اجلاس مهم امنیتی به خود جلب کرد؟
در واقع، اجلاس امنیتی مونشن یکی از عمده ترین تریبیون ها برای رئیس جمهور غنی و نمایندگان تلقی می ‌شد تا موقف خود را در خصوص مذاکرات صلح ایالات متحدۀ با گروۀ طالبان هویدا بسازند. کابل احساس می‌کند که..... ادامه دارد برای مطالعه متن مکمل بر [ادامه] در پایان کلیک کنید

برای معلومات بیشتر اینجا کلیک کنید..

اسم: ولی احمد نوری   محل سکونت: فرانسه    تاریخ: 20.02.2019
 

این نوشتۀ زیبا را که در ذیل می خوانید از یک هموطن جوان و عزیز ماست که در فیسبوک وی به آن برخوردم. آنقدر خوشم آمد و با او همفکر و همنوا بودم که خوستم آنرا برای عده ای بزرگی از هموطنانم در صفحۀ نخست وبسایت ملی و عزیز (آریانا افغانستان آنلاین) نشر کنم و از همه وبسایت های ملی خواهش میکنم به ندای ایشان که در پایان این نوشتۀ زیبا و ملی و مملو ار درد و آرزو نوشته اند: [ اگر موفق هستید لطفاً نشرش کنید]، شما در صفحات انترمتی و سایت های تان در دسترس همگان قرار دهید. با سپاس فراوان از خود این نویسندۀ صاحب قلم، با درد و میهن پرست. ولی احمد نوری،
اگر من در اجلاس مسکو حضور می داشتم
این ده مورد را به طالبان می گفتم:

1- من جوانی هستم که دست کم از سه حملۀ انتحاری و مرگبار شما جان به سلامت برده ام. شماری از دوستان و اعضای خانواده ام به دست شما هلاک شده اند و قسمت زیادی از عمرم، به خاطر جنگ گروه شما در آتش و مهاجرت و بدبختی سپری شده است. حالا به مرحله ‌ای رسیده ام که به شما اجازه نمی دهم با «شیشۀ لمپه» ریشم را اندازه بگیرید و گروه «امر بالمعروف» تان با پرسیدن «سنت های وضو» تحقیرم کنند؛
۲- همسرم، خواهرانم، مادرم و دختران و زنان خانواده و دوستانم در نبود شما درس خوانده اند و هر وقت خواسته اند در شهر و بازار قدم زده اند. حالا آنقدر آگاه و قوی شده اند که به هیچ قیمتی، افکار شما را بالای خود نخواهند پذیرفت. شما باید بپذیرید که پس از این مانع تحصیل، کار و کاندید شدن زنان شده نمی توانید. اگر زنان شما چادری می پوشند، انتخاب خودشان است؛ ولی زن های ما چادری نخواهند پوشید؛
لطفاً برای مطالعۀ این مضمون بر «ادامه» کلیک کنید.

برای معلومات بیشتر اینجا کلیک کنید..

اسم: جمعی از عاشقان افغانستان   محل سکونت: آسترالیا    تاریخ: 20.02.2019
 

چیست یاران طریقت بعد ازین تدبیر ما ؟
بعد از حادثه انفجار در کشمیر، که چندین تن از عساکر هندی در آن جان باختند، برادر ما جناب زاهد نصرالله صاحب فرمودند که آنچه ما در بدل انعامات عموسام طی دو ماه ګذشته انجام دادیم و بهترین و ګرانبهاترین وسیله فشار ما را بالای افغانستان تقریباً نرمتر ساخته بودیم، ممکن دوباره در تلاش محکم نګه داشتن این بهترین وسیله شده و آن را در دست خود داشته باشیم و نګذاریم هدر شود! او می ګوید:
افغانها! در صورتی که هند در صدد استجواب قضیۀ انفجار کشمیر ګردد، موضوع به صلح حاضر کردن برادارن ناراضی شما مورد تجدید نظر قرار خواهد ګرفت یا هم ممکن کاملاً از اجندا کنار زده شود. سؤالات بیشمار و پی درپي، همه ما و شما را سرګیچه ساخته. اګر در جوار سرحدات کشور مشکل خشکسالی و تغییر اقلیمی رونما ګردد، باید جوابده آن ما باشیم، یعنی نباید در فکر مدیریت آب های خود شویم، اګر هند به اثر انفجار و کشته شدن عساکرش در صدد جلوګیری چنین حادثات شود، بازهم ما باید جوابده باشیم و از خیر پروسه صلح بګذریم، اګر روسیه از بابت موضوع کریمیا و اوکراین مورد فشار قرار می ګیرد بازهم تأثیر این فشار به شکلی از اشکال تا افغانستان خواهد رسید...
برای مطالعۀ مضمون لطفاً بر «ادامه» کلیک نمایید.

برای معلومات بیشتر اینجا کلیک کنید..

اسم: عثمان ترکی   محل سکونت: فرانسه    تاریخ: 20.02.2019
 

ادارۀ کابل به پایگاه دشمنی با صلح
بدل شده است!
از قراین چنین بر می آید که پروژۀ صلح امریکا با مخالفت شدید ادارۀ کابل مواجه شده است. ادارۀ کابل برای دفاع از موضع خود در دشمنی با صلح، منطق حقوقی ندارد. چه همه می دانند که نظام موجود محصول تجاوز و اشغال است و به زور جنگ و بدمعاشی حامیان خارجی بوجود آمده و سر پا نگاهداشته شده است. دشمنی ادارۀ کابل با پروژۀ صلح بیشتر عامل سیاسی دارد. به این معنی که کارمندان نظام میدانند که :
- با تأمین صلح از غنایم و امتیازات دوران جنگ محروم ساخته خواهند شد.
- امکانات حکومتی و اداری اعمال نفوذ در انتخابات آینده را به قصد حفظ قدرت از دست خواهند داد.
- با احتمال خطر بازخواست در رابطه به قرار گرفتن در موضع متجاوزین خارجی بر ضد مردم مواجه خواهند شد.
مقامات حکومتی در مخالفت با صلح دلایل پنهان و در عین حال واقعی سیاسی را که ذکر کردیم هیچگاهی یاد آوری نمی کنند. آنها در دشمنی خود با پروسۀ رویدست صلح ظاهراً بدو دست آورد دوران جنگ اشاره می کنند که در مورد حفظ آن اتفاق نظر نسبی وجود دارد و ممکن با بازگشت پر قدرت مخافین مسلح زیر سؤال برود :
لطفاً برای مطالعۀ مضمون بر «ادامه» کلیک نمایید.

برای معلومات بیشتر اینجا کلیک کنید..

اسم: صلاح الدین سعیدی   محل سکونت: انگلستان    تاریخ: 20.02.2019
 

سفر ولیعهد سعودی به پاکستان!

خبر بد به آقای عباس ستانکزی که درین چند ماه اخیر خلاف امید و توقعات ما با استکبار اظهارات داشت، مانع تحقق صلح افغان شده و قصد متلاشی ساختن نیروهای امنیتی افغان را هم مخفی کرده نتوانست! بزرګواري اش که دیګران را هم در حاکمیت شان حصه میدهند در واقعیت، دیګران به هیچ ګرفتن و مشروعیت دیګران را از خیرات خود تصور دارد!
وليعهد سعودي با قساوت خاص، در روز روشن قاتل قاشقچی، به پاکستان رفت. وليعهدي كه بقاء و عدم بقایش در عالم اسباب در دست امریکا است و آقای دونالد ترامپ این را در اظهارات چند روز قبل خویش با صراحت توهین کننده رُک و پوست کنده در پيش تلویزیون و علنی ګفت: بلی همان امریکا در افغانستان معضل و مشکل دارد.
لذا در نتیجه و قرار محاسبۀ دقیق سیاسی درین سفر ولیعهد سعودی به مشکل امریکا در افغانستان راه حل دارد و آن تسلیمی تمام رهبري طالب دو دست و دو پا از طرف پاکستان به جانب حاکمیت در افغانستان کابل خواهد بود و است!
متأثر خواهم شد اګر طالب را مانند سفیر وقت طالبان در پاکستان لوچ و سرتاپا برهنه تسلیم جانب ثالث کنند، چیزیکه جانب پاکستانی از آن عـار ندارد و جنرال "پرویز مشرف" به آن مباهات نیز کرد که ما در مقابل، دالر کسب کردیم.
غــداری عـمـل شـنـیع و ګـنـاه کـبـیـره است. ایـن تخـلـف بـه عـهـد و پيـمـان در سـرشت نـظـامـیـان پاکستان است!
جنرالان پاکستاني در برابر دالر همه چیز و حتی کلید اطاق خواب خود را هم می فروشند و لیلام می کنند!
برای مطالعۀ مضمون لطفاً بر «ادامه» کلیک نمایید.

برای معلومات بیشتر اینجا کلیک کنید..

اسم: حمید انوری   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 16.02.2019
 

صوفی تـو چـنـد روز خــدا را کـنار باش
در چند روز اخیر سر و صدا و داد و فریادِ جلسۀ ماسکو به عرش معلی رفته است و تنی چند از خدا بی خبران در ماسکو به ملای خون آلود طالب اقتدا کردند و نمار جماعت برپا داشتند.
داد و فریاد از هر کنج و کنار هوتل خطاب به فرستادگان طالب شنیده می شد که " برادران محترم"، " تحریک محترم طالبان کرام" و...؛ و اما از اینها که بگذریم، با درنظرداشت اینکه جلسۀ ماسکو از نظر این کمترین دو توت هم در سرنوشت کشور محبوب ما ارزش نداشت، در این مختصر اما به سه نکته اشاره میکنم:
۱- برادرانِ سکۀ طالبان را بهتر شناختیم، به شمول دو خانم معلوم الحال.
۲- اسلام طالبی را با زیره و پودینۀ آن بهتر آشنا شدیم.
۳- اصلاح سر و ریش ملا "ستانکزی" در ماسکو، به دستور کدام مقام؟
از تمام جلسۀ فرمایشی ترتیب داده شده توسط استخبارات رو سیه و بلی قربان گویان افغان نمای شان در رو سیه که همانا خلقی های وامانده و خزیده زیر چتر استخبارات رو سیه بودند که بگذریم و عطای نامیمون شانرا به لقای شان ببخشیم، می رسیم به دو مطلب که خواهی نخواهی اندکی قابل درنگ می نمایند.
ملا"ستانکزی" که در آن جلسه فقط وظیفه داشت تا نکات نظر اربابان پاکستانی شانرا ابراز دارد، در مورد حقوق زنان داد سخن داده و چنین قلقله کرده است:
«اسلامي امارت دېته متعهد دئ چي ټول هغه شریر دودونه محوه کړي چي د ښځو حقوقو تلفوي، او د اسلام له اساساتو سره په ټکر کي دي.«
حال می بینیم که حقوق اساسی زنان از نگاه اسلام طالبی و" د اسلام له اساساتو په ټکرکی دي "، یعنی چه و "شریر دودونه"از نگاه طالبان کدام ها اند:
o زنان در منازل شان، وزیر داخله اند، هرگونه فعالیت خارج از منزل"د اسلام له اساساتو په تکر کی دي".
o ............. ادامه دارد
برای مطالعۀ متن مکمل این نوشتۀ عالیتر از عالی بر (ادامه) در پایان کلیک کنید:


برای معلومات بیشتر اینجا کلیک کنید..

اسم: A. Halim Hakimi   محل سکونت: USA    تاریخ: 15.02.2019
 

An immediate conclusion that how Taliban will likely function being part of the power structure in Afghanistan, can be easily pinpointed:

From their 14 negotiating delegates chosen, 10 of them holding the title of Mullah. That alone is an indication that all 10 of them not only studied the same curriculum/books, but their learning material all have had the same content too. How such limitation will function in a nation heading almost exclusively by Mullah as the rulers?

Taliban outright reject the present constitution of Afghanistan, while in fact it is one of the most democratic and modern in the entire neighborhood. Of course alteration may be needed for better fit, but to replace it totally with the concept of clerics edicts as suggested is far behind time.

A good suggested constitution alteration of Afghanistan will be to eliminate completely the second round of presidential election, by changing the 51% required vote count for the winner now enforced in the first round of election. Second round of election, line up two remaining lead presidential candidates towards ethnic and language divide resulting in weak executive branch.


اسم: محمد عارف عزیز گذرگاه   محل سکونت: فرانسه    تاریخ: 14.02.2019
 

پــیــادۀ شــطــرنــج

با ریش پر از اشپش و با جامۀ چرکین،
"تـوپک" به سر شانه و با پنجۀ خونین،
از مـزبـلـهٔ گـنـدۀ صد قــرنـۀ پـشـیـن
آخور پر از دالر و صد فتنه به خورچیـن
بـا حـیـلـۀ شـیـطانـی و بـا مغـلـطـۀ دیـن
در تختۀ شطـرنج رزالـت تـو بـیـا بیـن
** * **
یک "پیاده" شده پیش ز دوحه به کرملین
** * **
مشاطـه مـیـدان سیاست به دو صد چـال
در بیشه کـمین کرده و گسترده بسی جال
با زور و به تطمیع و به کشتار و به اغفال
با هق هق و با فق فق و با حـیله و جنجال
از غول کریه چهرهٔ خونین دُم و چنگال
آراست یکی فاحشهٔ خوش خط و خوش خال
با دهـل و بـه سرنای چو بردند به کابین
** * **
یک پـاده دویـدنـد ز کابـل بـه کرملین
** * **

ادامه دارد

برای مطالعه مطلب مکمل بالای (ادامه) در پایان کلیک کنیدبرای معلومات بیشتر اینجا کلیک کنید..

اسم: وژمه فروغ   محل سکونت: کتبل    تاریخ: 13.02.2019
 

به مسکو رفته‌ گانی که دوحه میروند

در این چند روز، همه مردم مخصوصاً زنان و جوانان نگران اوضاع کشور استند. آنانی که در رسانه‌ ها کار می‌کنند، نگران کار رسانه ‌ای تحت شعاع امارت طالبان و یا آنانی که روزی ‌شان از هوتل‌های مجلل عروسی می ‌آید، از نام امارت طالبانی به فکر روزهایی میروند که کابل را شهر مرده‌ها ساخته بودند و نام و نشان شادمانی و موسیقی در شهر نبود. زنان در خانه‌ ها گور و مردان برای رهایی از دام امر بالمعروف با کثیفترین لباس‌ها بیرون می‌شدند چون فرد منظم و آراسته در سرک‌ های کابل شلاق می‌خورد.

۱۷ سال گذشت. پیر‌های آن زمان در گذشتند و نوجوانان با تغییرات بعد از ۲۰۰۱ برای خود زند‌گی را روشنتر ساختند. به تحصیل و کار پرداختند و با دسترسی نسبی به تکنولوژی روز به جهان پیوستند. این جوانان زیر ۳۰ سال بالاتر از ۶۰ فیصد نفوس جامعۀ افغانی را تشکیل می ‌دهند، مگر چرا صدای ‌شان در تصامیم کلان کشوری شنیده نمی‌شود؟ در این چهار سال اخیر اکثریت کسانی که در نظام کنونی به منصب رسیدند کسانی ‌اند که محصول همین ۱۸ سال گذشته شمرده می‌شوند. هر کدام‌ شان در داخل و یا خارج کشور تحصیل کردند و دوباره برگشتند و به کار ادامه دادند.
حملات طالبان در سال‌های اخیر که زیادتر محلات عامه و مردم عام ما را هدف قرار داده است، پیشرفت و انکشاف را تا حدی زیاد متاثر ساخت و جامعه هر روز با یک درد از دست دادن اعضای خانواده و دوستان عادت کرد. اما روش زند‌گی در افغانستان... ادمه دارد

برای مطالعۀ متن مکمل این نوشته بالای (ادامه) در پایان کلیک کنید:

برای معلومات بیشتر اینجا کلیک کنید..

اسم: نوراحمد خالدی   محل سکونت: North Lakes    تاریخ: 13.02.2019
 

صلحی که بدتر از جنگ خواهد بود!

میگویند سالیکه نکوست از بهارش پیداست! از ترکیب تیم مذاکره کننده طالبان با امریکاییها مشخص است که در حکومت آیندهٔ آنها نیز مانند حکومت قبلی شان بجز ملا و مولوی کس دیگری شامل نخواهد بود. در زیر حاکمیت طالبان تمام وزرا، معیینها، جنرالها، روسای ادارات مستقل، قضات، سفرا، والیها همه و همه ملا و مولوی خواهند بود. دولتیکه با این ترکیب بوجود خواهد آمد بجز احکام شریعت هیچ قانون اساسی و مدنی دیگری را برسمیت نخواهد شناخت. بنابرآن خودرا فریب نباید داد با حاکمیت طالبان با تمدن معاصر، دموکراسی، آزادی بیان، آزادی زنان، پارلمان، قانون گذاری، قضاوت مدنی، تعلیم و تربیه معاصر و پیشرفت اقتصادی-اجتماعی لزوما باید وداع گفت. ریش مردان اندازه گیری خواهد شد و صدای کفش زنان مورد تفتیش قرار خواهد گرفت!

برای مردم نعمت آزادی، نعمت حفظ کرامت بشری، جامعهٔ متمدن، تعلیم و تربیه معاصر متکی به
ساینس وتکنولوجی معاصر، آزادی و مساوات زن و مرد، دسترسی مساویانه به تسهیلات صحی، هزار بار بهتراز خرافات عصر جاهلیت ارزش دارند!
آیا چنین صلحی یک قران می ارزد؟


اسم: عارف عباسی   محل سکونت: goleta    تاریخ: 13.02.2019
 

البته این نظر خواهی تداوم مباحث قبلی در همین دریچه است که بطور کل در مورد مساعی جاری صلح و بالاخص پیرامون چهل نفر زوار زیارت کرملن به درگاه حضرت مجاهد کبیر ملا پوتین بود.
از ادارۀ آریانا افغانستان آن لاین کمال امتنان که به ترجمۀ بیانیۀ رئیس هیأت گماشتگان پاکستان در حضور چهل نفر اشخاص فاقد آبرو، عزت و کرامت افغانی ایراد نمود مبادرت ورزیده آن را در معرض آراء و نظریات هم وطنان قرار داد.
برای من جای تعجب، تأسف و اشک ریختن این جا است که شیرمحمد عباس ستانکزی می گوید« ملت مظلوم افغانستان».
ای شیروی روباه صفت تو و همین قماشی که همرایت در زیر یک سقف جمع شده اند به حیث ظالم ترین و جنایت کار ترین اشخاص بر این ملت ظلم نموده و آن را «مظلوم» ساختید.


اسم: دویچی ویلی   محل سکونت: جرمنی    تاریخ: 12.02.2019
 

برنده و بازندهِ اصلی اجلاس مسکو
کی‌ها خواهند بود؟

طالبان، روسیه و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان ظاهراً بیشتر از همه از اجلاس مسکو نفع می‌ برند. در این میان تنها حکومت است که نه در جلسۀ مسکو شرکت دارد و نه در مذاکراتی که ایالات متحدۀ امریکا با طالبان به پیش می‌ برد.

روز سه شنبه در جلسۀ مسکو، شیر محمد عباس استانکزی به نمایندگی از هیئت طالبان بیشتر از هر اشتراک کننده دیگر سخنرانی طولانی ارائه کرد تا از این فرصت برای بیان مواضع خود بهترین استفاده را ببرد. او به جای این که اندکی از موضع پیشین طالبان کوتاهی نشان بدهد، بر بیرون ساختن نام طالبان از فهرست سیاه، رهایی زندانیان طالبان، بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان، ایجاد یک دفتر سیاسی برای طالبان و به میان آمدن یک «نظام اسلامی» در افغانستان و تعدیل قانون اساسی تأکید کرد.
اما نمایندگان طالبان در این جلسه روشن نساختند که هدف شان از روی کار آمدن «نظام اسلامی» در افغانستان چیست؟ و چگونه پس از به نتیجه رسیدن گفت ‌و گوهای صلح می ‌خواهند در قدرت سهیم باشند. چونکه نظام کنونی افغانستان نیز «جمهور اسلامی» است.
هارون میر، آگاه امور سیاسی در گفت‌ و گویی با دویچه وله تأکید کرد که.... ادامه دارد
برای مطالعه متن مکمل بالای (ادامه) در پایان کلیک کنید.

برای معلومات بیشتر اینجا کلیک کنید..

اسم: خلیل اسیر   محل سکونت: کابل    تاریخ: 12.02.2019
 

اجماع مسکو به صلح کمک نمی ‌کند
اجماعی که قرار است روز سه ‌شنبه پنجم فبروری در حضور نمایندگان طالبان در مسکو برگزار شود، با عکس العمل منفی حکومت افغانستان روبرو شده است. وزارت امور خارجه کشور می ‌گوید که اجماع مسکو هیچ کمکی به روش صلح افغانستان نمی‌ کند. صبغت‌الله احمدی، سخنگوی وزارت امور خارجه، به ۸صبح گفت: «چنین گردهمایی با چنین چهارچوبی و با چنین فارمتی قطعاً افغانستان را برای رسیدن به صلح کمک نمی ‌کند.» آقای احمدی افزود که روسیه یکی از کشور هایی است که صلح به رهبری و مالکیت افغان ‌ها را به رسمیت شناخته است و کابل خواهان عملی شدن تعهدات قبلی مسکو در این زمینه است. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنان گفت که کابل ضرورت برگزاری اجماع مسکو را احساس نمیکند و برگزاری «این چنین اجماع‌ها ره به جایی نمی‌ برد» و حکومت افغانستان نیز در این اجماع شرکت نخواهد کرد.
در همین حال، شماری از احزاب سیاسی تأیید می ‌کنند که نمایندگان آنها برای شرکت در اجماع مسکو دعوت شده‌اند ولی تصمیم‌ شان برای اینکه در این اجماع شرکت کنند یا نه، هنوز مشخص نیست. دست ‌کم دو مقام بلند پایه از دو حزب مطرح سیاسی که نخواستند نام و هویت حزب ‌شان در این گزارش فاش شود در صحبت با روزنامه ۸ صبح، موضوع دعوت ‌شان برای شرکت در اجماع مسکو را تأیید کردند. یکی از این مقامات گفت که قرار است این اجماع میان نمایندگان احزاب سیاسی و گروه طالبان روز سه ‌شنبه پنجم فبروری برگزار شود. به گفته او، زمینه برگزاری این اجماع از سوی «دولت روسیه» تسهیل شده است. کسانی که به نمایندگی از این دو حزب مطرح سیاسی... ادامه دارد
برای مطالعه متن کامل بالای (ادامه) در پایان کلیک کنید:

برای معلومات بیشتر اینجا کلیک کنید..

اسم: فردوس    محل سکونت: افغانستان    تاریخ: 12.02.2019
 

09/02/2019
دولت‌ ستیزی کرزی

حضور حامد کرزی در اجلاسی که با حضور هیات طالب ‌ها در مسکو برگزار می ‌شود، بی‌ نهایت به حال افغانستان مضر است. حامد کرزی یک سیاستمدار عادی یا مقام ساده‌ ای اسبق دولتی نیست. کرزی رئیس جمهور کشور بود. با سقوط طالبان کرزی به قدرت رسید و در دوران حکومت او بود که نظم مبتنی بر قانون اساسی و نهادهای دولتی دوباره احیا شد. کرزی هویت نهاد دولت افغانستان را با خودش یدک میکشد. او همین حالا هم به نحوی بخشی از دولت است. دفتر حامد کرزی از سوی بخش‌ های مختلف ارگ حمایت می‌ شود. بخش رسانه‌ها، حفاظت و شعبۀ اداری دفتر حامد کرزی مستقیم از طرف ارگ ریاست جمهوری تمویل می‌ شود، کارمندان آن از بودجه حکومت تنخواه می‌ گیرند و گارد خاصی محافظت از رئیس ‌جمهور از کرزی نیز حفاظت می‌ کند. دفتر حامد کرزی به تشریفات وزارت خارجه نامه می ‌نویسد و خواستار تسهیل سفر رئیس جمهور سابق و دوستانش به مسکو و کشورهای دیگر می ‌شود.
اما کرزی به جای این که به عنوان یک رئیس ‌جمهور سابق با وقار و متانت از نظم مبتنی بر قانون اساسی و اصل جمهوری دفاع کند، مثل یک سیاستمدار فرصت ‌طلب در صحنه ظاهر می ‌شود. کرزی در واقع از امتیاز رئیس ‌جمهور اسبق بودنش استفادۀ نامشروع می ‌کند. او امتیازش را در راه تضعیف جمهوری خرج می‌ کند. کرزی که هویت نهاد دولت را با خودش حمل می‌ کند، به دلیل مشکلاتی که با برخی… ادامه دارد
برای مطالعه مطلب مکمل بالای (ادامه) در پایان کلیک کنید

برای معلومات بیشتر اینجا کلیک کنید..

اسم: حمید ارجمند   محل سکونت: کابل    تاریخ: 12.02.2019
 

تعیین تقدیر در واشنگتن و مسکو

افغانستان در یک موقعیت نامعلوم و سرنوشت ‌ساز قرار گرفته است. پس از ۱۷ سال امید به یک افغانستان جدید، افغان‌ ها بار دیگر خودشان را با واقعیت تازه ‌ای روبرو می ‌بینند: کشش قدرت‌ مند نیروهای سیاه به سوی گذشته. واقعیتِ خنده ‌آور ولی در عین حال عصبی‌ کننده این است که ما بار دیگر بحث داغ پر حرمان روی بازگشت و یا عدم بازگشت به زمان گذشته داریم. طبقات سیاسی و اداری افغانستان آن قدر با بی‌ کفایتی این کشور را اداره کرده‌اند که از فرصت ۱۱ سپتامبر برای تحکیم پایه‌ های دولت دموکراتیک بهره نگرفته‌اند، با غارت، فساد و سوء مدیریت پایه‌ های دولت را آن قدر ضعیف و لرزان ساخته ‌اند که با خروج حامیان خارجی در برابر دشمن بیرحم و قرون وسطایی‌ شان به خودشان میلرزند.
دولتمردان و دیوان ‌سالاران افغانستان کفایت و اعتماد به ‌نفس برای مقابله با دشمن خونین خود را ندارند. تاریخ نشان داده است که طبقات حاکمه در طول دوران دچار زوال درونی شده و در اثر آن از داخل فرو پاشیده ‌اند. فساد مالی و سیاسی، بی‌اعتقادی به ارزش‌ های بنیادین و رهایی‌ بخش جامعه، بی‌ تدبیری و اشتباهات اساسی، جبونی در برابر دشمن، همکاری با خصم خونین و… طبقات قدرت را به سوی زوال پیش برده است. در افغانستان طبقه‌ ای سیاسی دقیقاً خصایل طبقه‌ ای وابسته و بیکفایت را پیدا کرده است که برای هیچ مشکلی راه حل داخلی و متکی به خود ندارد، و برای تمام مشکلات خود به دنبال یک راه حل خارجی است.
همان طوری که تاریخ افغانستان نشان داده است، پس از این که… ادامه دارد

برای مطالعۀ متن کامل بالای (ادامه) در پایان کلیک کنید.

برای معلومات بیشتر اینجا کلیک کنید..

اسم: محمد سالم حسنی   محل سکونت: کابل    تاریخ: 12.02.2019
 

اجماع سیاسی در تعامل با طالبان؛
موانع و امکانات

زلمی خلیلزاد، نمایندۀ خاص وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا در مذاکره با طالبان، در تازه ترین اظهارات خود پس از مذاکرات شش روزه‏اش با گروۀ طالبان از موانع صلح با این گروه یاد کرده است. از مجموع اظهارات آقای خلیلزاد، می توان سه امر را به عنوان موانع صلح نام برد: عدم اجماع سیاسی در پایتخت، امتناع طالبان از پذیرش مشروعیت دولت افغانستان و کاندیدا بودن رییس جمهور فعلی.
در این یاد داشت، موانع و امکانات اجماع سیاسی در تعامل با گروۀ طالبان را به صورت فشرده بررسی خواهیم کرد.
در سایۀ نظام جدید و متکثر کنونی، جریان‏های سیاسی متنوعی در جامعه فعال هستند که هر کدام به نسبتی در فضای سیاسی کشور حضور و تاثیر دارد. جریان‏های متعدد سیاسی را با تمام تفاوت و گوناگونی که دارند، می توان در سه طیف جای داد:
جبهۀ مقاومت
این طیف از جریان‏ های سیاسی، علی‏رغم تفاوت دیدگاه در بسیاری از مسایل در مخالفت با طالبان و بازگشت شان به قدرت سیاسی اشتراک نظر دارند. برای این جریان‏ها هیچ کابوسی بالاتر از بازگشت طالبان به قدرت وجود ندارد؛ گروهی که ولایت به ولایت، دره به دره و کوه به کوه با این جریا‏ن‏ ها جنگیده و طرفین ده‏ها هزار کشته و مجروح متحمل شده‏اند. برای این طیف، گروه طالبان نه تنها دشمن فکری که خصم خونی هم محسوب می‏شود. این مخالفت زمانی تشدید می ‏شود که حس می ‏شود، سران طالبان هنوز برهمان پندارهای سابق شان باورها و بر رفتارهای گذشته شان اصرار دارند. اکثریت احزاب قدیمی تر و رهبران سنتی، به استثناء برخی اشخاص و احزاب مشخص، با این طیف همراهی و همدلی دارند.

برای معلومات بیشتر اینجا کلیک کنید..

اسم: سیدهاشم سدید   محل سکونت: جرمنی    تاریخ: 12.02.2019
 

سخنی چند پیرامون جلسات مسکو

پیش گویی قرین به واقعیت و حتمی نتیجه یک عمل، یا وقوع یک رویداد، کاری است در واقع ناممکن. انسان، حسب تعالیم دین، باید یا پیامبر باشد، یا یکی از اولیای خدا و یا خود خدا، که بتواند وقوع یک حادثه و یک عمل را از قبل مشاهده کند و بفهمد؛ و بداند که دلیل وقوع آن حادثه و یا آن عمل چه می باشد، و نتیجه آن چه خواهد بود. چنین کار در صورتی که مدارک محسوس و مستندی دال بر وقوع یک رویداد یا تشبث یک انسان به کاری در دست نباشد، حتی برای آنانی که در تداول حکمت شرق، مشهور به اصحاب مشاهده هستند، یعنی فیلسوفانی، مانند فیثاغورث و امثال وی نیز مسیر نیست.
حادث شدن یک شئ، یا رویدادی، یا رخ دادن یک عمل، به همان شکلی که پیش بینی شده است، یا پیش بینی می شود، امری است که نمی توان آن را از دائره تصادف خارج دانست.
پیش گویی بدون وجود علائم رویداد ها، یا پیش گویی نتیجه اعمال انسان ها بدون آشنائی قبلی با نیات و شور و شوق و تمایلات و شخصیت و فطرت عاملان آن کار ها، یا بدون تجربه کردن مکرر کاری جهت تثبیت عملی و علمی نتیجه کاری، به استثنای کاری که بر حسب تصادف صورت بگیرد (آنچه را عرب ها "صدفه" می نامند)، همانطور که قبلاً هم ذکر شد، امر و اندیشه ای است محال و باطل؛ اما پیش گویی هدف و نتیجه نشست مسکو، با شناختی که از اشتراک کنندگان این نشست داریم، کاری نیست که انسان باید پیامبر یا ولی و بلاتشبه خدا باشد، تا بتواند در آن باره از قبل سخن بگوید.
از برخی از انسان هایی که می خواهند در این نشست اشتراک کنند، بیشتر از چهل سال است که ما شناخت داریم. این شناخت در نتیجه مشاهده و دقت ذره، ذره اعمال و ذره، ذره گفتار این ها به دست آمده است. شناختی که بر پایه آن می توان با قاطعیت تمام گفت که هیچ کدام از این افراد در فکر افغانستان برای افغانستان نیستند وهیچ وقتی به صلحی که واقعاً به سود مردم افغانستان و به نفع افغانستان، به عنوان یک دولت و سرزمین آزاد و مستقل و با افتخار باشد، مقدم بر منافع خود شان، و جایی که موضوع قدرت مطرح باشد، نیستند... ادامه دارد
برای مطالعۀ متن مکمل این نوشته بالای (ادامه) در پایان کلیک کنیدبرای معلومات بیشتر اینجا کلیک کنید..


 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________

پالیسی نشرات | مقالات | اخبار روز | فهرست مندرجات | لغت نامه | گنجینۀ شعر و ادب | آرشیف ویدیوها | جنتری | سایت های افغانی

لطفاً مقالات خود را به این آدرس ارسال دارید:  info@arianafghanistan.com

Besucherzaehler