Skip to main content
    تاریخ امروز:             ارسال مقالات: info@arianafghanistan.com    آریانا افغانستان آنلاین  در شبکه های اجتماعی: Facebook  Youtube       جستوجوی دقیق: Search 
 

آریانا افغانستان آنلاین

| مؤسس وبسایت: ولی احمد نوری | صفحۀ نخست
اخبار روز
فهرست مندرجات
کتب و رسالات
لغت نامه
جنتری
سایت های افغانی
Go Search
 


نظریات شما

  ضرورت تجدید نظر بر خط دیورند    نویسنده:  جلیل غنی هروی

 
اسم: A. Halim Hakimi   محل سکونت: USA    تاریخ: 24.06.2017
 

"ازهویت نه می توان ایدیولوژی ساخت.
ذاتی سازی هویت ها یک خطای فاحش فکری است.
تاریخ های بدیل، که از طریق "مستثنی ساختن" ها مستدل ساخته می شوند )مثلاً مستثنی ساختن های قومی( دیگر
اعتبار ندارند."

An excellent thought provoking solid statements by Sayed Hamidullah Roogh TO BE WISHED for, but unfortunately in Afghanistan a tiny minority group applying their " identity as ideology" generations long which is still enforce. In fact " Birth-Right-identity = zati sazi hoyat " of the same specific group in Afghanistan ARE THE ONLY guarantee factor for entitlement to their privileges. Extra-privileges' that come with such " Exceptionality = mustasna sakhtan " for the subject group are reality in Afghanistan that come with huge consequences of societal backwardness.

The good news is that almost half of Afghans top notch intellectuals proudly connecting their own exceptionality to such less than one tenth of one percent of Afghanistan population and as a good gesture should drop their perceived genetic superiority " Sir" names as lead for others to follow. Can we do that much for Afghanistan!!!


اسم: سید حمیدالله روغ   محل سکونت: المان    تاریخ: 24.06.2017
 

«مسألۀ» دیورند

یک «دیو» رانده می شود
بحثی در «سرحدات(!)» افغانستان

بخش دوم

«خط» دیورند «مسألۀ» دیورند

معضل دیورند بالای سر ما آویخته بوده است؛ دیری است که ما بطرف این معضل دست می انداخته ایم؛ و درسیر این همه ماجرا، مشکل ما تنها این نبوده است که ما نه دسترس داشته ایم؛ و نه فریادرس؛ مشکل ما این هم بوده است که کوشش های خود ما هم بسیار مندرس بوده اند، چنان که گویی در خاک نه نوشته باشیم، در رسِ نارس نوشته باشیم :
سَمال که « بلوای مبسوط (!!!) » می کنیم!
ما «دیورند» را چگونه می فهمیده ایم؟ چیزی که بالاثر دیورند از ما ربوده شده است، کدام چیز بوده است؟ اگر«خط» دیورند و«مسألۀ» دیورند را در متنِ یک منظومۀ بالاتر کنونی مطرح کنیم، آیا می توانیم نتایج نو را مُشَرَّح کنیم؟
اول «خط» دیورند

دورۀ استعماری برای ما تبعات متعدد داشته و یکی از این تبعات، جنجال«دیورند» بوده است. سوال این است که اگر دیورند صرفاً یک «خط» بوده است، پس در طی 125 سالی که از گفتمان دیورند سپری شده است، این همه قبض و بسط متواتر «دیورند» از کجا می آمده است؟ این سوال با استنباط ما از«استعمار» و«پسااستعمار» درهم پیچیده می شود؛ و این همه نوشته های جاهدِ ما که به این موضوع عطف شده اند و این که این نوشته ها چگونه به این موضوع عطف شده اند،همه شاهد این بوده اند، که ما "هی میدان وطی میدان"، از همان «بلوای مبسوط (!!!)» به لوای مضبوط هم نه رسیده ایم؛
وقت آن است که با وضاحت گپ بزنیم:
مباحثی که ما دربارۀ معضل دیورند گشوده ایم یک محک است نه دربارۀ این که ما چگونه می اندیشیده ایم؛ بل دربارۀ این که ما آیا می اندیشیده ایم؟ ما..... ادامه دارد

برای معلومات بیشتر اینجا کلیک کنید..

اسم: عارف عباسی   محل سکونت: کلیفورنیا    تاریخ: 10.06.2017
 


سخت متأثر، مأیوس و متعجبم که در این مبحث خاص که نه تنها گذشتۀ افغانستان در آن تاب خورده بلکه حال و مستقبل افغانستان با جمیع حوادث، وقایع و گزارشات کنونی به آن پیچیده، بحران عظیم بی ثباتی و نا امنی حاکم که با تمام عوامل عیان و پنهان آن درب هر نوع بهبود و تحول را به روی افغانستان بسته، مخصوصاٌ که فعالیت سیاسی به نام جرگۀ دیورند در جریان است. تا حال در ظرف چندین سال مقالات و مضامین متعددی در زمینه ارقام گردیده، چرا در مورد این اظهار نظر یک شخص مهم (معاون) پارلمان اروپا که توسط جناب محترم جلیل غنی هروی چه عالی ترجمه شده و در این بخش برای ارائۀ نظریات گذاشته شده چنین بی اعتنایی و تغافل دیده می شود.
ما از جلسات متعدد در اروپا و امریکا و برنامه های منظم تلویزیونی از یک فعالیت سیاسی تحت نام «جرگۀ دیورنذ» می شنویم از فعالین این جریان توقع می رود که که قبول زحمت فرموده به حرمت این داعیۀ ملی به سؤالات آتی در همین صفحه جواب ارائه نمایند:
اول- آیا این فعالیت صرف یک شعار،یک ادعا، یک خواست و یک آرزومندی است ویا رهکرد مشخص سیاسی با در نظر داشت عوامل ذیدخل قضیه دارد؟
دوم- رهکرد سیاسی بر بنیاد اتخاذ تصامیم عملی چیست؟
سوم- جرگه در این مورد چه نوع اقدامات عملی را برای دولت افغانستان ، قوای اجرائیه و مقننه پیشنهاد می نماید.
چهارم- آیا جرگه بنابر واقعیت های عینی و نقش اساسی مردم با احزاب سیاسی، سران قومی و علمای دینی پشتون های آن سوی خط دیورند تماس گرفته و ارتباطی قائم نموده؟
آیا صرف ادعای مبنی بر نشناختن رسمی خط تحمیلی دیورند از طرف افغانستان مشکل را حل می سازد.
نقشۀ سیاسی افغانستان که در دیوار دفتر رئیس جمهور افغانستان، اراکین دولت و مؤسسات دولتی نصب است همین خط بحیث سرحد مملکتین ترسیم شده، تهانه های امنیتی سرحدی و برج های ترصد بالای همین خط اعمار شده.
پس راه حل این مشکل و برداشتن این غدۀ سرطانی از بدن خون آلود افغانستان چیست.
پیشنهاد می کنم که این موضوع بنابر اهمیت ملی و سیاسی آن برای مدتی از صفحه برداشته نشود که اگر توجه خبرگان سیاسی را جلب نموده به یک مباحثۀ همگانی تبدیل شده Public Debate نظریات نخبه و عملی تبارز کند.اسم: حمد نعیم بارز   محل سکونت: پاریس    تاریخ: 02.06.2017
 

نویسندگان محترم و مدعیانی در دفاع از منافع ملی!

چرا چشم ها و قلم های تان را بسته اید و نمی بینید که بعد از سال ها یک شخصی از یک مرجع رسمی یعنی معاون رئیس بخش اروپا از خط تحمیلی بنام (خط مرزی دیورند) در دفاع از حق ارضی افغانستان که سال ها حکومت های پاکستان آن را در تسلط خود نگاه داشته اند، سخن گفته و به جا هم گفته، پس شما چرا چیزی نمی گویید؟
آیا این مسأله یک عامل اساسی اختلاف بین افغانستان و پاکستان نیست؟
آیا یک عامل شرارت و جنایات پاکستان علیه مردم افغانستان از همین بابت نیست؟
آیا پاکستان از ظرفیت های مادی چون معادن وآب های فراوان وغیره که در توسعه و رشد سریع اقتصاد افغانستان نقش دارد به هراس نیست، بخصوص که پس از گذشت سال های زیاد از چند سالی بدین سو مورد توجه جهانیان قرار گرفته است و موضوعاعت بسیار مهم دیگر؟
بنابران آیا این مسأله ارزش یک سطر ابراز نظر شما را ندارد؟
اقلاً بگویئد دلیل چشم پوشی و بستن قلم های تان در این مورد چیست؟


اسم: عارف عباسی   محل سکونت: ایالات متحدۀ امریکا    تاریخ: 01.06.2017
 

خط تحمیلی و استعماری دیورند!
بخش دوم
۶ - ممالک اسلامی:
موقف عربستان سعودی در مضمون بی نهایت عالی، پر محتوی و ارزندۀ دانشمند محترم جلیل غنی هروی در مورد کنفرانس ریاض روشن گردید که دارالسلطنۀ سعودی با گذشته و سوابق خود مبرهن این که کدام قدرت آنها را روی کدام مقاصد بر اریکۀ قدرت تکیه داد و متولی دو مکان مقدس اسلام گردانید، نه تنها دوست و حامی پاکستان اند بلکه خود دهشت افگن و دهشت پرور بوده مرا در اسلامیت شان شک است که چگونه جبونانه، ذلیلانه، و بی عزت و بی کرامت در پای دانلد ترمپ خمیده و از کسی پذیرایی شاندار بعمل آوردند که از اعماق قلب خصومت با اسلام، طرز دید و تفکرش بوده و اسلام کوبی و اسلام ستیزی اش قید اسناد است. در پایش ۳۵۰ بلیون دالرعواید تیل و حج را ریختند. (با چنین مبلغ ملیون ها مسلمان از فقر و بینوایی در افریقا و آسیا و شرق میانه رهایی می یافتند) در حالی نزد خودشان اشتر و باز شکاری شان محترم تر و معزز تر از زن است، ۱۰۰ ملیون دالر را برای ایوانکا رو نمایی داده و در نهضت بهتری حال زن سهیم شدند و در پای قرار دادی صحه گذاشتند که به تجهیزات مندرج آن قطعاً ضرورت نداشته و توان استفادۀ آن را نداشتندُ طوریکه صدام حسین قدرت اسلحوی و جنگی شان را در حمله بر کویت در آزمون کشید. گدام های شان از خریداری های قبلی را که موریانه خورده و استفاده نشده پر است. این سلطنت نه تنها ملت سعودی را گروگان گرفته بلکه جمیع ملل ممالک خلیج در اسارت شان است.

برای معلومات بیشتر اینجا کلیک کنید..

اسم: A. Halim Hakimi   محل سکونت: USA    تاریخ: 31.05.2017
 

In regard to Durand Line, here are a few thoughts:

Let me throw the bad news first stating that due to weak based varied governments of Afghanistan, vital mistakes of leadership around Durand Line, clever play politics of Pakistan government, Policies of powerful international entities that count related to the subject line and deviation of mass thinking in Afghanistan and other side of Durand Line from national patriotism to fundamentalism are all combined harbinger that the cause of Durand Line will remain the de-facto decision for Pakistan to make as it currently wish. A chance of gaining independence was lost when Khan Abdul Ghafar Khan made a vital mistake of following footsteps of Mr. Gandhi's " non-violent " way of struggle in British India. Mr. Gandhi had almost one hundred percent of population behind him and as such non-violent way of struggle was a perfect guideline that brought success. The " Border Gandhi " taking the same rout while Pashtuns were less than six percent of the then Indian population were made to be failure. Minority " non-violent " way of struggle almost never succeed.

The good news for the cause of Durand Line may be hidden within foundation and structure of Pakistan itself, as she struggle to exist as founded - one of the two in the whole planet - that come with the huge consequence of destabilizing and fracturing India. Such narrow pattern of Pakistan existence challenging legitimacy and stability of much larger India that base itself on broader multi religion and cultural society will be ultimately too expensive and bloody to function long term. The moment Pakistan's benefactors come to the conclusion that keeping Pakistan afloat as-is will cost them more than benefit received, the balance of power will shift heavily towards India. And then an outcome similar to Bangladesh will be un-avoidable resulting to settle the Durand Line cause in favor of the rightful owner.


اسم: عارف عباسی   محل سکونت: ایالات متحدۀ امریکا    تاریخ: 30.05.2017
 

خط تحمیلی و استعماری دیورند!
بخش اول
در رابطه به ترجمۀ عالی سلیس و نغز دانشمند محترم نویسندۀ چیره دست آقای جلیل غنی هروی از مقالۀ «رچارد چارنیکی» معاون پارلمان اتحادیۀ اروپایی که به تأریخ ۱۸ ماه می ۲۰۱۷ زینت بخش سایت ملی و وزین آریانا افغانستان آنلاین گردید.
بالآخره صدایی از مهد استعمار برخاست که با احساس ملت افغانستان که بیش از یک قرن رنج تاراج خاک خود را کشیده اند پیوند خورده. این غصب جابرانه و جنایتکارانۀ استعمار زخم خون چکانی در قلب هر وطن پرست افغان بجا گذاشته، خاکش به زور گرفته شده و از برادر و هم وطنش ظالمانه جدا شده است. این صدای یک ژورنالیست و یا تبصرۀ یک رسانه نیست بلکه این تحلیل و ارزیابی شخصیتی است که از یک مقام معتبر و با صلاحیت اروپا، «رچارد چارنیکی» معاون پارلمان اتحادیۀ اروپایی چنین اظهار نظر می کند، او بحیث یک انسان واقع بین و دراک سیاسی از یک موقف قوی در کنه یک معضلۀ وخیم جهانی تماس گرفته بیخ و بن و منشأ دهشت افگنی را با خطرات منطقوی و جهانی آن ریشه یابی واقع بینانه نموده ودر لابلای یافتن عامل بنیادی، پیشنهاد چاره جویی عملی را برای رهایی عالم بشریت از یک خطر گستردۀ ضد تمدن و معرفت می نماید که با ریختن خون و ویرانی آمیخته است.

برای معلومات بیشتر اینجا کلیک کنید..

اسم: نعیم بارز   محل سکونت: فرانسه    تاریخ: 27.05.2017
 

دشمنی پاکستان با افغانستان حتی،
با رسمیت بخشیدن خط دیورند پایان نمی یابد!

نوشته ارزنده و واقع بینانه تاریخی ریچارد چارنیکی معاون رئیس پارلمان اروپا و ترجمه زیبای محترم آقای غنی هیروی، مرا بیاد هشت سال قبل انداخت که عده ای از افغان های محترم آگاهانه و یا نا خود آگاه عامل اساسی جنگ افروزی های دولت پاکستان در افغانستان را ناشی از عدم شناخت خط دیورند از سوی دولت افغانستان تلقی می نمودند، از آن میان یکی هم جناب محمد اعظم سیستانی به اصطلاح تأریخ دان بود که تحت عنوان «ما اتک می خواهیم، پاکستان متک، اما طالبان چه می خواهند؟
مطالبی نوشته بود، من در پاسخ آن به تاریخ ۱۹ جنوری ۲۰۰۸ نوشتۀ او را با استدلال به نقد گرفتم که در سایت «افغان جرمن آنلاین» به نشر رسید و همین اکنون هم در آرشیف نویسندگان آن سایت موجود است.
اکنون که موضوع یک بار دیگر و آنهم از جانب یک مرجع رسمی ولی به طور دیگری یعنی در دفاع از حقوق ارضی تأریخی افغانستان و در رابطه به ارزیابی علل جنگ و راه حل بحران افغانستان مطرح گردیده است، خواستم آن نوشته را با اضافه یگان جمله دیگر پیش کش خوانندگان محترم سایت وزین آریانا افغانستان آنلاین نمایم تا اقلاً این مسأله بسیار با اهمیت به بی اعتنائی تلقی نشود:

برای معلومات بیشتر اینجا کلیک کنید..

اسم: بی بی سی   محل سکونت: لندن - انگلستان    تاریخ: 27.05.2017
 

بی بی سی ۰۳/۰۳/۲۰۱۷
خبر ماه مارچ گذشته:
ادغام مناطق قبیله ‌یی پاکستان بر سرنوشت خط دیورند تاثیری ندارد'
در پی تصمیم دولت پاکستان مبنی به ادغام مناطق قبیله ‌یی با بقیه کشور، وزارت سرحدات و قبایل افغانستان می ‌گوید که این تصمیم تاثیری بر سرنوشت "خط دیورند" نخواهد داشت.
غفور لیوال، سرپرست وزارت اقوام و قبایل افغانستان به بی ‌بی ‌سی گفت که سلب خودمختاری مناطق قبیله ‌یی پاکستان بر سرنوشت "خط دیورند" تاثیری نخواهد داشت و او تأکید کرد که دولت افغانستان این خط سرحدی را به رسمیت نمی ‌شناسد.
او همچنین افزود که دولت افغانستان از هر نوع تغییر مثبت به اساس ارادۀ مردم مناطق قبیله‌یی پاکستان، استقبال می کند.
دولت پاکستان روز گذشته (پنجشنبه، ۱۲ حوت) با تصویب مجموعه ‌ای از پبشنهادها زمینه ادغام مناطق قبیله‌ یی با بقیه کشور را فراهم کرد.
محمد نواز شریف، نخست وزیر پاکستان، توسعه مناطق قبیله ‌یی را "مسئولیت جمعی" دولت و ایالت‌های پاکستان دانسته است. رهبران مناطق قبیله ‌یی از پیشنهادهای دولت استقبال کرده‌اند.

دولت افغانستان مرز مشترک بین این کشور و پاکستان را که حدود ۲۴۰۰ کیلو متر طول دارد، به رسمیت نمی‌شناسد و مدعی است که معاهده‌ای که در این مورد در سال ۱۸۹۳ میلادی بین امیر عبدالرحمن خان پادشاه وقت افغانستان و سر مورتیمور دیورند، وزیر خارجه وقت هند بریتانوی امضا شده، اعتبار ندارد.
اما دولت پاکستان و جامعه بین‌المللی این سرحد را به عنوان سرحد بین‌المللی بین دو کشور به رسمیت می ‌شناسند.


اسم: غ.حضرت   محل سکونت: سویدن    تاریخ: 24.05.2017
 

با عرض سلام و ادب.

یک کمی جای تعجب است که بسیاری از خوانندګان عزیز در قبال این مسئلۀ جالب و مهم، ګوشه نشینی اختیار نموده، فکر می کنم شرکت ورزیدن در این ګونه بحث ها بر غنا و تورم احساسات ملی ما می افزاید.

بهر حال عرض شود که بنده از این مسئله هیچ ترسِ ندارم که ګویا یک کسی با خود زمزمه کند که این حضرتَک مثل مګس بر فضای هر بشقابِ فالوده و مالیده به پرواز در می آید، البته من مګس نیستم بلکه یک ماهی ام که آب زلال را دوست دارم و می خواهم در آن شِنا کنم چه به پیمانۀ یک سطل و کاسه باشد و چه به پیمانۀ یک دریا که البته مسئول خوردنِ کله ام بر سنګ ها یا سنګریزه ها خودم می باشم.

هم نوشتۀ جناب آقای سید حمیداللّه روغ (که البته حرفِ " م " اسمِ شریف شان قربانی عجله شده و سید حیداللّه نوشته شده) و هم نوشتۀ جناب اقای داکتر رووف روشان جدّاً جلب توجه می کند.

این مسلک سیاست و سیاست بازی و سیاست کاری یک مسلک بی پدر و بی مادر می باشد.
اګر یک آئینۀ چند انچی را در مقابل این سیاست بازان قرار بدهیم با این تصویر رو به رو می شویم:
در کوچه و بازار و محل کار و محافل خوشی حتی مواظبِ توازن و فاصلۀ بند های ګِره خوردۀ بوت های خویش می باشد چه برسد به تنظیم و زیبائی لباس و نیکتائی و مو و لبان و راه رفتن و غیره ولی در جبهۀ دیګر و در موضع دیګر، عین همین شخص در سواحلِ جزائر قناری به خاطر اخذ و جاذبۀ بهترِ شعاعِ آفتاب لُخت مادر زاد دراز کشیده. یعنی دو حرکت متفاوت و با دو حالت و دو شکل متفاوت و در دو جبهۀ متفاوت امّا با هدف واحد.

به هر حال بنده ضمن ارج نهادن و احترام ګذاشتن به احساسات پاک و وطن دوستانۀ این دو عزیز و سایر برادران عزیز می خواهم در این رابطه (اظهار نظر ریچارد چارنسکی که به ګُفتۀ فال بینان قندهاری "چاک لری چالاکی نلری") دو سه سؤال بحث برانګیز مطرح کنم،

آیا ما باید به این باور نباشیم که بعد از کشور امریکا، بزرګترین و خاموش ترین و قدرت مندترین و زرنګ ترین کشور (حد اقل در عرصۀ موریانه ای) همانا کشور انګلستان می باشد؟

آیا ما باید به این باور نباشیم که کشور انګلستان در منطقۀ ما از سابقۀ نفوذ دو صد ساله برخوردار می باشد خصوصاً اینکه کشور پاکستان دربست در خدمت حرکات موریانه وار انګلستان قرار دارد؟

آیا ما به این باور نباشیم که اګر رضائیت کشور انګلستان نباشد هیچ قدرت ولو امریکا قادر نخواهد بود که بر کشور پاکستان فشار چند جانبه وارد کند؟

آیا ما به این باور نباشیم که با توجه به خارج شدن انګلستان از اتحادیۀ اروپا، سایر اعضای این اتحادیه مشوش و نګران انتخاب راهِ مستقلانه و اتخاذ تدابیر یک جانبه در حوزه یا حوزه های نفود انګلستان و محروم ساختنِ سایر اعضا از سهمِ منافعِ احتمالی ستراتیژیک نیستند؟

آیا ما بر این باور نباشیم که اظهارات ریچارد چارنسکی ناشی از یک یأس و نګرانی اچار ګونه می باشد؟ این نکته بسیار قابل تأمل و تعمق می باشد که از پانزده سال به اینطرف همین پاکستان است و همین طالب و همین تراژدیدی ها و همین خط نفرت زا و نفرت انګیز و فتنه انګیزِ دیوریند، چرا تا به امروز اتحادیۀ اروپا و معاونش درین مورد ساکت بودند که امروز شروع نموده به چرندیات، آیا آتش فشان های دلسوزی شان به خاطر مردم مظلوم ما توَران نموده یا هدف شان از این موضع ګیری های سیاست آلود یک امر دیګر می باشد؟

آیا ما بر این باور نباشیم که یګانه توربینِ قوۀ محرکۀ ارادۀ حلِ مشکلِ دیورند نه در تونلِ بروکسل نه در تونل لندن نه در تونلِ کابل و نه در تونل پنجاب قرار دارد بلکه فقط و فقط در قلب پیشاور و بلوچستان قرار دارد، اګر آنها اراده کنند می توانند کالبد مومیائی شده و معبودګونۀ دیورند را در سواحل کراچی به امواج کوبندۀ بحر هند بسپارند در غیر آن باید بر این باور باشیم که فقط و فقط یکصد سال مصروف و سرِ کار ګذاشته شده ایم و یک صد سال دیګر مصروف نګه خواهیم شد.
ملا نصرالدین در اُطاق زیر زمین سوزن خود را ګُم کرد ولی وی در حویلی خانه دنبالش می ګشت، زنش علت این حماقت را پرسید، وی ګفت چون در زیر زمین تاریک است.


اسم: سید حیدالله روغ   محل سکونت: المان    تاریخ: 21.05.2017
 

"مسألۀ" دیورند یک «دیو» رانده می شود
بحثی در «سرحدات(!)» افغانستان
بخش اول

میانِ خون جگر، غرق می شویم به مرگ
نه پا، نه دست، نه سر، غرق می شویم به مرگ
سرشت هر که زِ ما مردم است، در خون است
اگر هزاره و تاجک و ترک و پشتون است
سید رضا محمدی

«مسألۀ» خط دیورند، در این اواخر به موضوع غالب محاورۀ سیاسی در میان افغانان مبدل گردانیده شده است.
چنان که همیشه، افغانان در داخل وخارج کشور، نه در مقابل مشکلی که دارند، بل فوراً در مقابل یک دیگر صف بندی کردند، و فوراً سیاست، به شیوه ای که ما را با آن عادت داده اند، چالان شد:
دشنام ها و بعد از دشنام ها بازهم دشنام ها!
و بعد؟
بعد هیچ!

آن چه حقیقتاً حیرت آور است این که همین ما که اصلاً عادت نداریم از اثیر «تخصیص»، به حضیض تخصص نزول کنیم، همین ما، چند درجن «متخصص دیورند شناسی» پیدا کرده ایم؛ و این متخصصین از فضاشناسی تا امضاشناسی مسافرت میکنند؛ و چیزهایی را نشانی میکنند که در پیشانی دیورند هم درج نه بود؛ و اما همین متخصصین، یکی هم مثلاً این سوال را مطرح نمی کنند که چرا این جنجال شریف و یا کثیف دیورند، همین اکنون، این چنین داغ ساخته شده است؟
چرا؟
پاسخ ساده اینست که جهان، خاصتاً در طی چند ماه، چنان دگرگون شده است که به هیچ سوالی، دیگر یک پاسخ ساده در دست نیست.
سی سال می شود که همه بدیهیات و مسلمات قبلی، به شمول گلوبالیزمِ (و نیولیبرالیزم) که ما با آن ها تحت نام «فکر سیاسی» معتاد ساخته شده بودیم، بدست همان هایی که آن ها را نوشته و کاشته بودند، در محک، و در محاقِ یک «تردید» بی سابقه رانده شدند.
این حرکات که اشکال مختلف بخود گرفتند، بهرحال بیان آن بودند که "مار پوست می اندازد"؛

تونی بلیر در آستان هزارۀ نو باری گفت :....

برای معلومات بیشتر اینجا کلیک کنید..

اسم: داکتر رووف روشان    محل سکونت: ایالات متحدۀ امریکا    تاریخ: 21.05.2017
 

بهترين فرصت برای حل دیپلوماتیك معضلۀ خط دیورند

جریدۀ بِلجیوم سن در نشریۀ تأریخی سیزدهم ماه می 2017 خود به ارتباط اوضاع متشنج به خاطر معضلۀ دهشت افگنی در مناطق سرحدی میان افغانستان و پاکستان نوشتۀ معاون رئیس اتحادیۀ اروپا "ریشارد چارنسكی" (Richard Deguettes) را منتشر ساخته است. این مقاله اولین نگاه عالمانه و بیطرفانه ای است كه از طرف مقام مسؤول اروپایی بر اوضاع مربوط به خط نام نهاد دیورند انداخته شده است. معاون رئیس اتحادیۀ اروپا مقاله خود را ضرورت مبرم به نگاه واقع بینانه از طرف اتحادیۀ اروپا و ایالات متحدۀ امريكا بر خط دیورند خوانده است و شرح آتی را به قلم کشیده است:
اينكه منطقۀ بین افغانستان و پاکستان منبع همه ناقراری ها و نا بسامانی های روابط این دو کشور و انعکاس این نا آرامی ها در اوضاع منطقه است. این نا آرامی ها باعث شده است جنگ طولانی و پر مصرفی درین ناحیه بدون رسیدن به كدام نتیجه ای دوام نماید و باعث…

برای معلومات بیشتر اینجا کلیک کنید..


 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________

پالیسی نشرات | مقالات | اخبار روز | فهرست مندرجات | لغت نامه | گنجینۀ شعر و ادب | آرشیف ویدیوها | جنتری | سایت های افغانی

لطفاً مقالات خود را به این آدرس ارسال دارید:  info@arianafghanistan.com

Besucherzaehler