محمد نسیم اسیر
ای کـــابـــل
10.03.2019


سلطان جان کلیوال
ته شمع زه پتنګ یم
01.02.2019


میر عنایت الله سادات
نــاســازی زمــانــه
30.01.2019


محمد نسیم اسیر
عطر بهشت وطن!
06.01.2019


سمیع الدین افغانی
د وطــن پــه یــاد
29.12.2018


حسیب فضل
که په میوند کی شهید نشوی!!
18.12.2018


محمد نسیم اسیر
به یــاد کابــل عـزیـر
18.12.2018


همایون شاه عالمی
رباعیّ هر ملتی کز فساد آلوده شود
08.12.2018


م. حیدر داور
دیــوانــه
30.11.2018


مصطفی پسرلی
موږ د پخوا په شان مشران نه لرو
28.10.2018


محمد نسیم اسیر
ای هموطن ! ای هموطن!
26.10.2018


م. حیدر داور
جانان کابــل
22.10.2018


محمد نسیم اسیر
بــاران آتــش
17.10.2018


م. حیدر داور
بهشت تمنا
09.10.2018


محمد ظاهر عزیز
مــیــهــنــم
24.02.2018


خلیل الله معروفی
قصۀ اندوهِ دل
03.02.2018


خلیل الله ناظم باختری
شکست دل
22.01.2018


محمد نسیم اسیر
به یاد وطن!!
18.01.2018


خلیل الله ناظم باختری
به فکرِ وطن
15.12.2017


عارف عزیز گذرگاه
کابل در گذرگاهِ تأریخ (قسمت سوم و اخیر)
08.12.2017


بیرنگ کهدامنی
کابل نامه
07.12.2017


عارف عزیز گذرگاه
تصویری از چهره کابل
02.11.2017


عارف عزیز گذرگاه
قصۀ غمنامۀ کابل
31.10.2017


عارف عزیز گذرگاه
قــصــیـدۀ کــابــل
11.10.2017


عارف عزیز گذرگاه
کـوچـه های کــابــل
21.09.2017


عارف عزیز گذرگاه
مـحـلات کــابــل
18.09.2017


عارف عزیز گذرگاه
قصیدۀ کــابــل
16.09.2017


محمد نسیم اسیر
بهشت روی زمین
11.06.2017


همایون شاه عالمی
وطــن و ابــر غــم
14.05.2017


همایون شاه عالمی
یاد وطن
02.03.2017


همایون شاه عالمی
آن کابل قدیم مرا باز آورید
03.12.2016


همایون شاه عالمی
زادگاه من کابل
20.10.2016


محمد نسیم اسیر
ای کابل!
12.04.2016