رسول پویان
در شب یلدا گریستم
18.07.2017


ملالی موسی نظام
کودتای سرنوشت ساز بیست و شش سرطان ۱۳۵۲
18.07.2017


محمد نسیم اسیر
کودتای 26 سرطان و آغاز بربادی ها
17.07.2017


ملالی موسی نظام
بیست و شش سرطان ورق دیگری از تأریخ
17.07.2017


سلطان جان کلیوال
د داؤد خان په زعامت جمهوری نظام ولی سقوط وکړ؟
17.07.2017


داؤد ملکیار
کودتای سرطان، سر آغاز مصائب چهار دهۀ اخیر
17.07.2017


محمد داود مومند
بزرگ منشی سردار در برابر پیشنهاد اعدام ایادی کرملن
09.06.2017


سلطان جان کلیوال
د ثور کودتا، دسرطان له کودتا رازیږیدلې ده
26.04.2017


داؤد ملکیار
داؤد خان و پشتونستان و داؤد خان
13.02.2017


سلطان جان کلیوال
د ميوندوال د کودتا په تور (دویم برخه او پای)
02.02.2017


سلطان جان کلیوال
د ميوندوال د کودتا په تور (لمړی برخه)
01.02.2017


م. داؤد موسی
دیموکراسی داؤد خانی
24.01.2017


ملالی موسی نظام
نگاهی بر دهۀ قانون اساسی و اولین جمهوریت در افغانستان - حصۀ چهارم
03.12.2016


ملالی موسی نظام
نگاهی مختصر بر دهۀ قانون اساسی و اولین جمهوریت در افغانستان - حصۀ سوم
23.11.2016


ملالی موسی نظام
نگاهی مختصر بر دهۀ قانون اساسی و اولین جمهوریت در افغانستان - حصۀ دوم
18.11.2016


ملالی موسی نظام
نگاهی مختصر بر دهۀ قانون اساسی و دورۀ اولین جمهوریت در افغانستان
17.11.2016


محمد نعیم بارز
پاسخ به همه مدافعان سیاست های شاه امان الله و داوود خان
25.09.2016


ملالی موسی نظام
داکتر حسن شرق به صحنه بر میگردد!
21.07.2016


محمد نعیم بارز
قرار دادن ظاهرشاه و داود خان در یک ردیف مخدوش کردن مرز بین دیموکراسی و دیکتاتوریست!
21.07.2016


ملالی موسی نظام
نظری بر علل کودتای داود خانی و تغییر عقاید بر دست آورد های آن
18.07.2016


ولی احمد نوری
درود به روان پاک سردار محمد داؤد و نفرین به گروه های خلق و پرچم، با تصحیح مهم و افزودی در خور دقت
01.05.2016