حمید انوری
"شتر در خواب بیند پنبه دانه"
تعداد تبصره ها  43، اینجا کلیک کنید و نظر بدهید...
آریانا افغانستان آنلاین
نظر شما در مورد مطالب نشر شده
تعداد تبصره ها  731، اینجا کلیک کنید و نظر بدهید...