عارف عباسی
رئیس جمهور امریکا فهمیده چنین می گوید یا نا فهمیده؟
تعداد تبصره ها  34، اینجا کلیک کنید و نظر بدهید...
آریانا افغانستان آنلاین
افغانستان سرزمین افغان هاست
تعداد تبصره ها  99، اینجا کلیک کنید و نظر بدهید...
آریانا افغانستان آنلاین
نظر شما در مورد مطالب نشر شده
تعداد تبصره ها  1119، اینجا کلیک کنید و نظر بدهید...